sv

uppståndelsens morgon!


Det är en mycket svår tid vi befinner oss i där sanningen har på ett mycket skickligt sätt satts ur spel genom en massiv lögnpropaganda där lögnen har blivit till sanning tyvärr.

Det har så pågått under en mycket lång tid där man med olika metoder och tekniker skapat trosinriktningar genom att man förvanskat och urvattnat evangelium och där man riktat sin uppmärksamhet på sig själva och där man förkunnat att den kristnes rättfärdighet sitter fastklistrad på varje lem i Kristi kropp.

Att bara om man får stor kunskap i Guds Ord och går bibelskolor så kan man lösgöra och frigöra genom sig själv den rättighet som den kristna besitter i sin trosuppfattning på det grövsta!

Det är inte konstigt att det ser ut som det gör i Kristi kropp där man anslutits till falska läror och dogmer och när man skärskådar vad som händer i de så kallade kristna församlingarna idag så ryser man över den ljumhet och okunskap som man byggt upp genom att ingå i den ekumeniska konstellationen "Kristna rådet" med Daniel Alm som pingstledare och Peter Halldorf som knähund.

När man nu är med i den sataniska Concord som är Sveriges plattform för spridningen av Agenda 2030, där till stora delar olika så kallade kristna församlingar och organisationer i Sverige är medlemmar så häpnar man över den fruktansvärda okunskap man har om dessa gemenskapsnämnare jag skriver om.

Just nu pågår för fullt den globala ekumeniska plan där FN och EU, samt katolska kyrkan driver fram lagar för globaliseringen där Sverige ingår i paraplynätverket för en gemensam strategi för en humanistisk livssyn där flera så kallade Kristna organisationer och församlingar b.l.a. ingår där de demokratiska värderingarna blir förbytta mot den diktatoriska antikristliga världsordning som det antikristliga väldet kommer att frambringa. Så långt har det gått mina vänner att man i dag tar fullt avstånd från de religiösa indoktrinerade församlingarna som verkar för denna ekumenik.

Det är idag så många som sätter sin tilltro till vad myndigheter och regering säger till folket och där till och med pastorer säger till sina medlemmar att de skall ta detta falska vaccin som nu lanseras över Sverige och övriga länder.

Därför ser jag det som min uppgift att tala sanning om denna sena tid och inte göra åtskillnad och separera det som händer i vår värld där evangelium och sanningen till kärleken sätter människorna fria då de omvänder sig från sig själva och blir frälsta och pånyttfödda och får en relation med vår skapare.

Så liten kunskap som människorna idag besitter om de ondsinta sataniska strategier är en konsekvens av en lång och strategisk propaganda och vilseledd sanning som cementerat medborgarna in i en Törnrosa sömn som får helt långtgående oerhörda konsekvenser för vårt land och folk.

Allt som nu händer i Sverige och i övriga världen kommer vi inte att kunna göra något åt eftersom allt som händer är skrivet i ordet och profetiorna kommer att uppfyllas med råge. Herren har inte tappat kontrollen över det som sker idag eftersom det är Han som tillåter allt detta att ske i vår värld. Det som ligger på mitt hjärta är att varna och medvetandegöra det som nu händer och sker i vårt land och värld!

Nu går vi in i texten som jag skrivit om Honom som ger oss hoppet och kärleken och som sätter människorna fria från ångest, skuld och straff!

Låt oss i vördnad stanna inför vad som hände denna underbara morgon. När sabbaten hade gått till ända i gryningen till första veckodagen då det började dagas, det var det första tecknet på uppståndelsen. Det uppgick en ny dag för världen då allting höll på att bli nytt i Herren, himmelen, livet, arbetet och döden. Se jag gör allting nytt! Då blev det en stor jordbävning och det var sinnesbilden för den stora omvälvningen som var en nödvändig följd av uppståndelsens under.

Satans herravälde rycktes upp i sina grundvalar och allt hans till synes så storslagna välde störtades i grund, jag såg satan falla ned och en ängel vältrade bort stenen. Även detta säger något om uppståndelsen under. Det som förut varit en förskräckande skiljemur mellan detta livet och det kommande det fördes undan och graven blev då en genomfart.

 Detta är den dag Herren har gjort, underbar är den i våra ögon! De som såg allt detta greps av både stor förskräckelse och stor glädje. Inför uppståndelsens underbara verklighet fylls vi av helig vördnad och en jublande tacksam lycka.

Jag har undrat vem som skall vältra bort stenen åt mig. Ett stort hinder ligger i min väg och jag är alltför bräcklig för att kunna avlägsna densamma. Men när jag kommer till den punkt på vägen i mitt liv där jag sett hindret ligga där inför mina ögon, se då har redan en ängel redan varit där och tagit bort den.

Tack Herre för att du uppenbarat din visdom och att du kunnat lära mig att vara stilla i din Nåd för de under som skedde i går där har jag lärt mig att begrunda och vara eftertänksam. Då får jag inte gripas av ängslan inför nästa sten som ligger på min väg då jag nu vet att mitt bekymmer för den förra var utan grund.

Se nu den unge mannen vid graven som är en bild av evig ungdom invid den nya graven han är en representant för det oförgängliga som befinner sig här i själva förstörelsens boning och detta inger mig nytt hopp i livet.

För med Kristus får jag ärva oförgängligheten och efter en kort sömn skall jag iklädas i oförstörbar friskhet. Där vid flodens strand livets träd står med ett rikligt liv jag får ur Hans stungna kärleks hand. Redan nu kan jag vara fullt viss om denna kommande härlighet. Redan nu kan jag få en försmak av den himmelska måltiden och njuta av paradisets evigt friska blomster. Ja genom tidens alla sorger och lidanden har jag ett orubbligt hopp i Honom där tron, hoppet och kärleken för mig in i den Eviges armar där jag finner ro för min själ.

Jag skulle aldrig kunna se och förstå om jag inte fördes ner i de djupa dalarna där smärtan och ångesten var mig övermäktig och där mitt liv och den stora önskan var att få dö från all smärta och kval. Just där bar Han med mig i de stora djupen där min egen kontroll var satt ur spel för att visa att kärleken till människan av Honom är så ofantlig stor att Han gjorde sig till att plågas och sargas för vår skull, för det var för våra missgärningar Han gav sitt liv där vi alla vände Honom ryggen.

 När den insikten landar i en förkrossad ande och där man ser tillbaka på sitt liv så väller en ofattbar tacksamhet fram inom ens hjärta där svårigheterna och de plågor man gått igenom var för att andra skulle bli välsignade genom det man själv gått igenom.

Den tid vi nu lever i är en tid där många människor dignar under ångest och oro inför framtiden och frågan alla ställer sig vad kommer att hända och vad är det som händer i vår värld.

Du skall veta att tiderna blir så mycket svårare och värre än de är just nu och fruktan och ångesten och oron skall få människorna att kasta sig in i alla möjliga och omöjliga synder för att stilla den ångest som kommer över vår jord. Begäret i människors liv kan inte stillas och mättas eftersom ett begär är omättbart och krävande.

Ett behov däremot tillgodoses av att Herren mättar dina begär som blir ett behov i Herrens händer av sitt goda! Jag vill uppmana dig till att i dessa sista dagar kasta dig på Herren som vill uppdaga för dig vem Han själv är genom att du bekänner att du inte själv längre kan och vill försöka att bli fri från dig själv genom egen kraft och styrka.

Det är bara när vi blir som barn hjälplösa och beroende till vår Far, som vill föra dig in på säker mark och som har allt i sin hand för den som ödmjukat sig till att ta emot frälsningens gåva som Han betalat så dyrt med sitt eget blod för dig och mig. Allt är NÅD och åter Nåd som Han vill uppenbara för sina barn som trofast håller fast vid Herrens löften i ditt och mitt liv.

Vilken sällsam och oväntad sammanställning blir inte detta! Lammet som är bilden av sann ödmjukhet där Nåden och tron sammanflätas till en underbar insikt om att det förra står alldeles nära det förra. Offret har blivit en konung och korset tecken ingår i tronen då Herren säger att då Jag blir upphöjd skall jag dra alla till mig.

Ja tänk denna mäktige Herre som en gång offrats för mig skall ta emot hyllning och dyrkan av allt skapat både i himmelen och på jorden och under jorden där alla skall falla ned inför Honom i tillbedjan då allt detta inte skall ske genom yttre tvång utan på grund av en inre oemotståndlig längtan att få så göra detta i sina liv.

Vi drivs inte mot vår vilja utan vi dras av Anden av kärlekens tvång. Lammet som skall råda över människornas vilja för då kan jag ta och greppa min gitarr och sjunga en ny sång till Herrens ära och jag skall fylla de gyllene skålarna med tacksägelse för det är mitt tack och mitt lov och himmelen skall då bli än skönare därigenom att vi alla stämmer upp i ett heligt "Amen" under jubel och med en stor tacksamhet.

Då skall jag böja min vilja under den stora Nådefulle Gudens kärlek. Redan nu min broder och syster kan vi få vara med i den stora skaran som ingen kan räkna och som med en ny sång lovar Lammet som var slaktat för vår skull.

Människorna i vår omedelbara närhet skall då få känna på vår Kristendom att vi har Kristi Ande inneboende i oss och de skall inte vilja ha något annat vittnesbörd i sina liv än det som verkar i våra kärl med Nåd och kärlek. Jag såg häromdagen en blomkruka som var full av jord, i vilken det inte fanns någon blomma, utan en sticka på vilket det stod tryckt ordet (Reseda Gratis att använda)

Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Världen tar ingen notis om våra etiketter och våra titlar den uppmärksammar endast blomman och doften. Men den som inte har Kristi Ande han umgås med vad köttet tillhör. Det finns saker som bäst övervinnas genom att åsidosätta dem och att inte visa den uppmärksamhet som ger ny näring till köttets tillfredsställelse utan när vi upphör att ge köttet uppmärksamhet sjunker det och förtvinar och dör.

Vi söker Andens gemenskap och dennes vänskap som ger mig insikt om vem Han är! O min Herre gör mig besläktad med din Ande i min Ande och gör mig fullkomligt fri i dig och låt det innerliga förhållandet till dig bli så mycket djupare och dyrbarare. Närmare Gud till dig! Tills dess jag i din närhet finner en obeskrivlig frid, min glädje och krona jag finner till slut i dig.

/Jan-Åke Henriksson