sv

Ledarskiktet Omvänd Er!


Vår Herre finner sin glädje i att förhärliga det enkla och Han tycker om att fylla de simpla vattenkrukorna med sitt underbara vin!

Han väljer lerkärlen att gömma sina skatter i och Han kallar tarvliga fiskare att vara sin Nåds sändebud där Han förkunnar sitt härliga evangelium genom obildade mäns mun med visa och mäktiga ord.

 Han helgar vanliga måltider och medan Han bryter det vanliga brödet visar Han det himlens välsignelse att det är samme Jesus mitt ibland oss i dag och finner sin glädje i att välja på samma sätt som den vardagliga plikt vi lever med och där den får skina klart liksom busken som aldrig förtärdes.

Han låter sin Nåd flöda över i våra vardagliga göromål där Han vill visa oss sin Gudomliga omsorg och kärlek där vi minst anar det.

Just där så kan vi finna hur Herren alltid vakar över det Han har skapat till umgängelse och gemenskap med de som vill lära känna Honom på djupet av sina hjärtan.

När Filippus kom till Samarien predikade han Kristus för folket där (Apg 8:4-8).

Då for andarna ut ur de besatta med höga skrik, och de lama och lytta blev botade.

Inte undra på att glädjen blev stor.

Filippus predikade Kristus och det står ingenstans att han predikade tro och där ligger skillnaden i att när han predikade Kristus så förlöste det Guds tro i människornas hjärtan, det riktade människornas blickar på Kristus.

Det är inte enbart tron som skapar en vilja till att se på sig själv.

När man utgår från att ha den rätta tron i sitt eget liv och man predikar enbart tro, desto mera kommer man att se på sig själv som om man har den rätta styrkan och det föder inte fram någon tro utan förvirring och tvivel där hårdhet och högmod ofta så infinner sig.

Därför är det så angeläget idag att kunna predika hela evangeliet om Kristus så vi inte går in i de fällor som vi så ofta gjort med oerhörda negativa konsekvenser för kristenheten och församlingslivet när man skall utlägga Guds ord bara genom att tala tro.

När vi utlägger skriften rätt och därmed enbart pekar på Herren som får oss att tro genom prestationslös inriktning där vilan och Gudsrelationen inte är beroende av våra egenskaper och personligheter så kan Guds rika Nåd finna ingång och förlösas.

Det är när vi predikar enbart tro som människan ställs i centrum även om vi varken menar eller önskar detta genom att göra tron till en Guds gåva så kommer det ändå att uppfattas som ett Guds krav.

Konsekvensen av att vi predikade gensvaret till Guds kärlek istället för att predika kärleken och låta hela gensvaret komma helt spontant, då kommer tron att vara något som är en självutlösande genomgripande förvandling i varje människas liv där Gudsupptagenheten infinner sin rätta plats i Guds omedelbara trons vila.

Vi behöver inga verktyg i våra egna händer som vi kan använda som instrument till att förverkliga och möjliggöra en förvandling av våra egna strävanden efter kunskap som bara blir en uppblåst och egencentrerad vilja att kunna bli något stort och viktigt.

 Där tron enbart har som egensyfte att predikas möjliggör detta närmast att de som redan är starka och kompetenta i sig själva utlöser en kaskad av stor entusiasm och glädje över att man klarar av att i egen kraft utlösa den egna viljan till att tro.

Det finns en baksida som inte alltid är så trevlig i detta att hitta en utväg ur sin egen formel, där man till slut kommer att ta över hela firman själv och skapa egna förutsättningar för att drivas av en kravinriktad, förödande och motsägande relation till Herren.

Till slut så låter man sig avvika från de som är så stora och duktiga, genom att ge dem ännu mera upplåst kunskap som kommer av egenprestation och där visheten och insikten om vem Herren är uteblir.

Det är genom lyssnandet av dina egna öron som har en genomgripande förvandlande aspekt som kommer att forma ditt liv till en Gudsrelation där trofastheten och ödmjukheten skapar den innerliga Gudsfruktan som består i vetskapen om att Herren din Gud är allt i ditt liv och där Nåden är drivkraften och tacksamheten i relationen med din skapare.

Om vi hör Guds röst och underlåter oss att göra därefter, då har vi inte lyssnat på rätt sätt där vi kanske bara hört utan att reflektera eller så gör vi det till en dygd att höra ordet .

Kanske vi tror att vi skulle kunna bli delaktiga av någon mystisk kraft endast genom att läsa ordet och allt detta är nu oriktigt och verkligen vilseledande.

Den som inte har sitt liv i lydnad till ordet lyssnar inte heller på ett sunt sätt och när vi lyssnar så skall vi också förverkliga vad vi fått höra med våra andliga ögon riktade på vägen som vi vandra. Det innebär att vi skall lyssna som om vi vore konungens sändebud som erhålla order angående något viktigt ärende.

Om vi blir ordets görare blir vi likaså ordets hörare på ett nytt sätt och befallningen blir inte tung utan en ljuvlig väg där det rymmer en ofattlig lycka som avslöjar rikedomar av Nåd där vi kan omöjligtvis upptäcka Guds fördolda skatter förrän vi börjar vandra lydnadens väg.

Mannen gick dit och tvådde sig och när han kom tillbaka så kunde han se igen och det är på lydnadens väg som det öppnade sig en helt ny värld för den blinde mannen och också vi får upptäcka vilka skatter som ligger i förvar åt de som gör vad Han bjuder dig till att göra och upptäcker Guds fördolda manna.

De kommande tiderna blir mycket svåra och de som har satt sitt hopp till denna världens frälsning genom att tro att en injektion skall finna vägen ut ur denna snara bedrager sig själva stort.

 Det får nu vara slut på detta velande hos en stor del av kristenheten genom att sitta och skriva och predika inklusive mig själv när vi i stort befinner oss i ett krigstillstånd där åtskilliga miljoner människor kommer att mista sina liv.

Nu behöver vi samla oss tillsammans och förbereda för att möta alla människor som kommer att drabbas oerhört svårt och där de inte förstår någonting av det som händer som dessa ondskans arkitekter skapat genom dessa illusioner och lögner som nu läggs ut för att förvilla den stora massan.

De gläder sig stort över vad man nu har åstadkommit i världen genom att så många dör som tagit spikproteinet Ribonukleinsyra, som förkortas RNA och vi ser idag att detta är bara början av vad som kommer att hända genom att människorna själva tillåter allt detta att ske.

Man kan inte annat än bli arg och ledsen över det som sker i kristenheten idag och den ljumhet och frånvarå av kritiskt tänkande som slår sina klor i de som inte kan tänka självständigt och bara lyssnar till fel källor som är allvarligt förödande och fullkomligt ödesdigert för människan.

Jag kan bara säga att det som nu händer i världen är att makthavarna har för avsikt att förvirra och skapa intrikata händelser för att man inte skall få något konkret att lägga till på kartan!

De folk som inte fattar ett dyft av det som händer och sker i vår värld kommer inte heller att märka något runt omkring dem eftersom de förlitar sig på myndigheter och media.

Tyvärr så är det just de människorna som kommer att med glädje få skada och sarga de som säger att man är konspiratorisk och att man sprider lögner och falsarium.

Det är väldigt smart av dessa arkitekter som täckt hela det spektra av olika scenario som utspelas just nu och de behöver göra väldigt lite eftersom det sovande folket gör allt detta möjligt för att gå globalisternas ärenden tyvärr!

Tro inte på de korrumperade forskarna och läkarna, vetenskapsmännen och regeringen med folkhälsomyndigheten och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eftersom dessa så kallade samhällsskyddande organ har verkat inunder många generationer och i andra länder heter de något annat men de verkar för samma ideologier och strukturer.

De finns där etablerade för att skapa kaos och fruktan för att sedermera komma med lösningarna för folken.

De som är insatta förstår här vad jag skriver men den stora massan av folken förstår inte det jag beskriver här på min sida tyvärr.

I de förra inläggen skrev jag om detta som kommer att ske enligt skriften.

 Det är högst kontroversiellt men det var så jag fick detta till mig där Herren manade mig till att skriva så som jag har skrivit och jag lägger ut detta igen eftersom det är så ytterst angeläget så gör jag det åter.

Detta "har" redan skett där den helige Ande röjs ur vägen genom den kristnes och församlingens otrohet och synd mot Gud där man sätter sitt hopp och "räddning" till en satans giftspruta som med största sannolikhet är det "märket" som ställer människan utanför Guds gemenskap och till evig skilsmässa.

Det handlar inte om ett fysiskt märke i den bemärkelsen att det har en innebörd inför Gud i ett fysiskt bevis om att man har tagit det.

Utan det är en inre konsekvens där ditt eget blod speglar din egen själ inför Guds ögon och om det sedan blir ett synligt märke så är det bara bekräftelsen på att du är märkt med satans sigill.

Sålunda kan jag bara komma fram till den enda riktiga slutsatsen att detta är det märke som bibeln talar om i Upp 13:16.

Det är inte så konstigt att det ser ut som det gör i Kristi kropp där man anslutits till falska läror och dogmer och när man skärskådar vad som händer i de så kallade kristna församlingarna idag så ryser man över den ljumhet och okunskap som man byggt upp genom att ingå i den ekumeniska konstellationen "Kristna rådet"

När man nu är med i den sataniska Concord som är Sveriges plattform för spridningen av Agenda 2030, där till stora delar olika så kallade kristna församlingar och organisationer i Sverige är medlemmar så häpnar man över den fruktansvärda okunskap man har om dessa gemenskapsnämnare jag skriver om.

Just nu pågår för fullt den globala ekumeniska plan där FN agenda 2030 och EU, WHO, World Economic Forum, samt katolska kyrkan driver fram lagar för globaliseringen där Sverige ingår i paraplynätverket för en gemensam strategi för en humanistisk livssyn där flera så kallade Kristna organisationer och församlingar b.l.a. ingår och där de demokratiska värderingarna blir förbytta mot den diktatoriska antikristliga världsordning som det antikristliga väldet kommer att frambringa.

Jag dömer ingen människa utan domen ligger helt i Guds händer och när församlingarna och de enskilda kristna människorna förlitar sig så helt på världens system så är det en stor synd och en otrohet mot Herren och detta för med sig att man får ta de oerhörda konsekvenserna av sina beslut man så fatalt fattar i sina egna liv.

Där kan bara en sann äkta omvändelse genom syndanöd och bekännelse att man varit dum nog att förlita sig att ta detta satans gift i sitt blodomlopp.

Det jag förmedlar är oerhört svårt att dela eftersom jag gråter över den oviljan till eftertänksamhet där Herren uppenbarat en liten del av något mycket större som måste ske och ha sin gilla gång i den ogudaktiga och Gudsfrånvända inställningen att förlita sig på ett dödligt gift som framställs som en frälsning och ett hopp för människor på denna jord.

Herren har skapat en så underbar och vacker planet för att vi skall fyllas av tacksamhet och vördnad inför Hans stora verk som är givet genom sonen Jesus Kristus.

Nu vill jag med denna skrift uppmana dig som har för avsikt ta denna förödande giftinjektion där nu de allra flesta redan gjort detta tyvärr.

Där har många kristna ledare förespråkat och öppnat upp församlings dörrarna till detta vansinne.

Förlita dig inte på dessa ledarskikt idag som förespråkar det de överhuvudtaget inget vet eller förstår om, och att de förleder många skaror till evigt fördärv.

/Jan-Åke Henriksson