sv

Allt är möjligt i Gud!


Jag har under många år i mitt yrkesverksamma liv arbetat och varit behjälplig för människor som varit i behov av stöd och hjälp med kontakter till myndigheter och där jag hjälpt till med ekonomiska spörsmål för att reda ut och förhandla fram bästa möjliga lösning.

Jag har i otaliga möten med mina klinter kommit i kontakt med samhällets intressenter och mött både socialtjänst och andra aktörer som bara ser till sina egna ramverk och har ytterst lite känsla och vilja att se till människan bakom alla de problem som hopats under lång tid till att allt blivit en omöjlig och ohållbar situation.

Det är tyvärr en sann verklighet som många berörda kan intyga!

Om betalningsproblemen börjar verka oöverkomliga är ekonomi- och skuldrådgivningen på statens rättshjälpsbyrå ofta den aktör som det lönar sig att först vända sig till.

 Där kan man anlita vilken som helst rättshjälpsbyrå oberoende av sin hemkommun.

Tjänsten hjälper gäldenärs "skuldtagaren" att få en bättre uppfattning om hur stor den sammanlagda skuldsumman är och i vilka stadier de olika skulderna är.

Dessutom fastställs gäldenärskundens solvens, dvs. hur mycket skulderna är realistiskt till exempel om de månatligen kan avkortas efter övriga obligatoriska utgifter. Skuldrådgivaren hjälper till att bedöma helhetsbilden och föreslår den mest lämpliga lösningen på situationen.

Såväl en privatperson som en småföretagare kan vända sig till ekonomi- och skuldrådgivningen. Syftet är att hitta en överskådlig lösning för att sköta skulderna.

 Ekonomi- och skuldrådgivning är idag en kostnadsfri tjänst och det finns många som fått rätt hjälp där deras skulder efter fem år avskrivits och personen har återgått från en betungande skuld tillvaro till att vara helt skuldfri.

Det finns idag mig veterligen inte någon statistik eller kunskap över människor som efter att de fått skuldsanering återgått till en tillvaro i livet att än en gång återgå med en betungande skuldtillvaro.

Det finns säkert många olika emotionella anledningar som drivit dessa människor till att återigen sätta sig i denna skuldsituation och där hopplösheten ande gripit och drivit dessa människor till att slutföra sina egna liv.

Varför jag skriver om detta elände är för att jag på nära håll fått möta människan bakom det jag beskriver och när människor förlorat allt hopp om hjälp där man idag har praxis att inte en andra gång beviljas skuldsanering.

Jag skulle gärna vilja starta en stiftelse där man har för avsikt att hjälpa människor som hamnat i de situationer som jag beskrivit och kunna gå in med kapital för förhandling med fordringsägarna och återställa det som var en omöjlighet till en möjlighet där skuldgivaren kan återgå till en skuldfri tillvaro.

Ett ansvarsfullt liv där man ser till att skuldtagaren betalar av sitt lån till stiftelsen genom adekvata avtal och regleringar.

Med en stiftelse så finns det hur mycket som helst man kan göra tillsammans eftersom man kan ha olika ekonomiska verksamheter och där man kan driva olika projekt och skapa fram olika förutsättningar för att finansiera och driva en stiftelse.

Meningen med stiftelsen är att kunna ge en sann Kristen inriktning där man har för avsikt att tillgodose och förvalta intressen som står i proportion till ett levandegörande kristet liv.

De som känner i sina hjärtan manade att kunna vara med i ett sådant projekt kan kontakta mig för avstämning där vi tillsammans kan utveckla oanade möjligheter för att driva och förvalta en stiftelse på de grunder jag beskrivit.

Jag själv har för avsikt att gå i pension nästa år och då kan jag helt gå upp i detta verkställande arbete för innovativa möjligheter som står till buds där bara Herren sätter sina egna gränser för våra initiativ åtaganden.

Nu åter till den skrift som Herren lagt på mitt hjärta!

Det finns inget som uteblivit av allt det goda som Han lovat! Tänk om något enda litet hade uteblivit, om ett enda gyllene löfte hade visat sig vara utan innebörd och om marken hade börjat darra på en enda fläck då hade vi fått hysa fruktan och räddhåga hela vägen ut!

 Om Guds trohets klockor fått en enda spricka så skulle dess klang mista all sin skönhet. Så är nu inte fallet med dess klang, utan dess skönhetsgivande återgivna har inte uteblivit.

För vägen har aldrig störtat samman och den har aldrig mist sin Gudomliga färdriktning eftersom Han själv redan gått före och upptrampat den väg som vi träder in på.

Genom de förberedda och upplysta vägskäl där fruktan och räddhåga mist helt sin kraft och trofast är Han som kallar er och Han skall utföra sitt verk så som bestämt är genom sina egna rådslut som verka genom enbart kärlek eftersom Han är och alltid förblir vägen som går genom sanningen till kärleken.

Alla himmelens krafter uppbådas för att alla Nådelöften, även det ringaste skall gå i uppfyllelse och vi överges aldrig eftersom Han inte kan förneka sig själv. Varje ord från Honom skall uppenbara sin förborgade skatt i det rätta ögonblicket och jag skall bli allt mer uppfylld med Herrens tacksamhet och kraft.

När Guds kärleks ögon med Nådens blick skådar in i våra hjärtan där inget kan fördöljas och förtigas så är det med sorgsna ögon Han ser på de som vikit av från den väg som Han upptrampat före oss och gråter över att man avvikit i trolöshet och inte hörsammat den milda stämma som bara kan urskiljas genom ödmjukhet och begrundande där världens system och tankar fått en helt avgörande ingång.

Vad betyder nu det att en människa blivit trolös? När man låtit sig lyssna på lögnen och synden som förför och som driver människan bort från Gud och i förvissning om att man tagit ett rätt och riktigt beslut där man lyssnat in vad som basuneras ut från källor som har för avsikt att lura och bedra mänskligheten in i ett sataniskt slaveri och ett kontroll system.

Även om du varit trolös min vän så är Han trofast och Nådefull om du bekänner din skuld och synd så upptar han dig igen med ära och glans där Han förlåter dig för din trolöshet och svek inför Hans ansikte. Förnekar du Honom så skall Han också förneka dig min vän till evig skilsmässa.

Det är när vi predikar enbart tro som människan ställs i centrum även om vi varken menar eller önskar detta genom att göra tron till en Guds gåva så kommer det ändå att uppfattas som ett Guds krav.

Konsekvensen av att vi predikar gensvaret till Guds kärlek istället för att predika kärleken och låta hela gensvaret komma helt spontant, då kommer tron att vara något som är en självutlösande genomgripande förvandling i varje människas liv där Gudsupptagenheten infinner sin rätta plats i Guds omedelbara trons vila.

Vi behöver inga verktyg i våra egna händer som vi kan använda som instrument till att förverkliga och möjliggöra en förvandling av våra egna strävanden efter kunskap som bara blir en uppblåst och egencentrerad vilja att kunna bli något stort och viktigt.

Där då tron enbart har som egensyfte att predikas möjliggör detta närmast att de som redan är starka och kompetenta i sig själva utlöser en kaskad av stor entusiasm och glädje över att man klarar av att i egen kraft utlösa den egna viljan till att tro.

Detta är andlig urskiljning att kunna urskilja vår andliga tillväxt där Nåden är vår förmåga att upptäcka Herrens röst och där hjärtats lyhördhet är att uppfatta att mitt ibland tidens alla själviska röster och trots det egna hjärtats ännu mera förledande stämma, förnimma den stilla milda rösten.

Vi behöver skarp andlig hörsel för att höra Herrens röst mitt ibland tidens alla själviska röster och trots det egna hjärtats ännu mera förledande stämma förnimma den stilla milda rösten.

Vi behöver skarp andlig hörsel för att höra Herrens röst mitt ibland trångmål och bekymmer, men helt säkert behöver vi ännu skarpare hörsel för att förnimma den i medgångens och lyckans dagar. Skymningen gör oss ofta allvarliga, men det klara dagsljuset gör oss tanklösa.

Nu är det jag skriver en uppmaning till dig att med eftertänksamhet begrunda ditt liv till det som händer och sker i denna värld som snart går mot sitt totala slut och där Herren skall med sitt eget ord döma de som vänt sig bort från Honom då de inte tog emot den Nåd som Han skänkte av kärlek till hela mänskligheten.

Det finns fortfarande Nåd att få och att följa Honom genom urskiljning som åtföljs genom lydnad och detta är det enda villkoret för att vi skall bli upptagna i den levande skriftens bok som skall öppnas den dagen då vi alla skall stå inför Honom avklädda och mottaga det rättmätiga domslut som uppmätts åt var och en som både gjort gott och ont.

Just detta är det som också gör att min andliga hörsel skärps och att jag i "efterföljelse" följer min Mästare vart Han går och så leder Han mig varsamt fram mot den väg som leder hem till den trånga port som skall öppnas för alla de som tvagit sina kläder i lammets dyra blod.

Varje gång jag lyder rösten som kallar så tilltager min andliga urskiljningsförmåga och nästa gång ljuder Herrens röst ännu tydligare och klarare då Herren giver dem evigt liv.

Den sanning jag vill delge till dig finner du bara på lydnadens väg då alla mina anlag och krafter levandegöras då jag följer livets och ärans Herre. I Kristus skall alla göras levande då min älskade frälsare ger oss ett lyssnade öra och ett lydigt och ödmjukt hjärta.

/Jan-Åke Henriksson