sv

Bygga Rätt!

                       Mänskliga redskap!


Jag har nogsamt sett mitt folks betryck därför må du nu gå åstad, jag vill sända dig 2 Mos. 3: 1-14.

Kan man inte tycka, att det är ett svagt redskap för en sådan väldig gärning?

Herren Gud ser sitt folks oerhörda betryck och sänder då en svag människa för att avhjälpa detsamma. Hade Han inte istället kunnat sända eld från himmelen eller låta himlen rämna och skicka sina egna tjänare änglarna in i nöden och olyckorna.

Varför valde Han en människa, då ärkeängeln Gabriel alltid står redo att dra ut i Herrens tjänst.

Ja sådan är nu vår Herres väg; Han använder oftast mänskliga medel och krafter för att uppnå sina Gudomliga ändamål.

Han tar människor i arbete för att höja och styrka människor där Han ingjuter sin egen styrka och kraft in i en liten mask och så blir denna mask en underbar kraft i Herrens egna hand. Allt för att visa att styrkan och kraften är blott Guds egen och där människan alls intet kan utföra om inte Herren så ger den av sin Gudomliga Nåd där Han gör ett sviktande strå till en järnpelare!

Denna mäktige Gud vill även använda dig min vän och runt om kring oss finns ett sådant där Egypten, där betryck och nöd råda, där hem försänkta i djup okunskap och samhällets så kallade väktare och försvarare som nedsänker sig i tyranniets och korruptionens mylla där mörkret har alldeles förblindat makthavarnas sinnen till att begå övergrepp mot sin nästa.

Då säger Herren just till dig min vän att gå nu åstad för Jag vill sända dig och så sade Gud till Mose och Han som ger befallningen skall även ge kraften för att utföra den.

Mitt Jerusalem är den levande Gudens tempel och frågan som Herren ställer är om jag bär det i mitt hjärta och prisar jag Herren för detta dyrbara arv och att det har förlänat mig min själs salighet och kommer jag ihåg de faror den löper, framför allt på den delen av sina murar, där det är glest försvar och således lätt kan genombrytas.

Ja har nu mitt eget tempel någon plats i min bön eller berövar jag den något utav vad som är ägnat att höra den till eller är hela Jerusalem föremål för min bön eller tänker och skänker jag den minsta tanke i mitt hjärtas hörn.

Det är idag av största vikt och synnerligen angeläget att rikta sina blickar på Jerusalems murar där det kommer att utspela sig eskatologisk och en vedervärdig slutstrid där många kommer att mista sina liv och där man slaktar och mördar efter det som står skrivit i Guds ord.

Därför så skall min bön vara, bevara och beskydda de utvalda för det som snart kommer att ske i dessa sista dagar för Herrens vredesdom över alla de människor som vänt den Allsmäktige ryggen och att de ville själva vara gudar över andra och sig själva.

Denna dag kommer med hast och de som har tvagit sina kläder i lammets blod och gjort dem skinande rena skall på denna dag mottaga en rättfärdighets dom som gör oss delaktiga i det nya Jerusalems härlighets rike och där alla vi heliga tillsammans lovar och prisar Herren för sin tillkommelse.

Låt oss glädjas och fröjda oss och ge Honom äran; ty tiden är inne för lammets bröllop och dess brud och de som har gjort sig redo.

Frälsningens under måste följas av lovsång och tyvärr så är det många som ropa: Gud var oss nådig! men som aldrig ropa var oss lovad!

Det var ingen som återvände för att betyga sin tacksamhet utom samariten. Tio renade men endast en som var tacksam!

Det kan aldrig bli en förnöjsamhet i djupet av din hjärtegrund om inte en sann tacksamhet infinner sig i ett hjärta som har berörts av den evige och när den gamla välsignelsen inte förnyas i tacksamhet så infinner sig en inkognito. Där blir allt satt inunder undantag och därefter så faller man i en lömsk glömska i vad Herren gjort och tacksamheten och glädjen förbyts mot hopplöshet och bitterhet.

Så säger Herren den evige till den som inte vittnat om sin välsignelse som man redan fått är att likna vid döda havet och där allt som Jag Herren gjort och skapat i en människa är för att hon skall brista ut i en tacksägelse och lovsång till ära och lov inför Mig och människor.

Om jag noga aktar på Honom men inte i förbigående med en ömklig nick av igenkännande; ja jag får då inte endast kasta en blick på Honom då och då, nej ett fyllt och ödmjukt hjärta i det jag erkänner Honom som den konung Han är

Att erkänna Honom är att erkänna Honom som konung med rätt att styra och såsom största delägare i alla mitt livs affärer, även med rätt att ge utslagsröst i allt i mitt eget liv. Nej det är inte igenkännandet av någon bekant, det är en hyllning av en konung och om jag så erkänner Honom skall Han leda alla mina steg.

Då kan jag få erfara att jag leds mot det härliga mål till det som är ämnat i mitt liv och den väg som väljs blir inte alltid den mest lockande, men det är den rätta vägen och också den säkra vägen och jag kommer att få göra underbara upptäckter på den kanske föga erbjudande stigen.

Hur skall jag då göra för att låta mig veta vilken stig jag skall gå, för det kan jag aldrig veta och säga för vi vet inte och kan inte förutse Guds handlanden med oss, men om jag i mitt liv kärleksfullt erkänner Honom, skall Han säkert finna något sätt att göra sin vilja känd för mig. För ljuset skall alltid nå det beredvilliga sinnet som förvandlar och skapar en livgivande karaktär som håller, att stå fast rotat och grundad i Honom som för mig ända hem till min faders hjärta!

Nu till sist min vän vill jag säga att den tid vi lever i kommer snart att upphöra och en ny tid och ett nytt rike etableras där sanningen och kärleken, som är Han själv och där ondskan och de som mördat och förslavat mänskligheten är utrotade av Hans andedräkt i Hans tillkommelse.

Vi ser nu att alla profetior i Guds ord får sin fulla uppfyllelse och Anden säger att förbereda oss på en tid av fruktansvärd karaktär och där vi inte kommer att ryckas upp till någon utopisk himmel innan denna tid är till ände. Vi kommer att få möta Honom i skyarna för att då få se Honom sådan han är och få våra härlighetskroppar och vara med när Han står på Oljeberget.

Vi kommer tveklöst att kunna ta oss igenom dessa svåra tider som nu är runt hörnet, genom Guds Nåderika löften för de som gjort sig klara och redo för denna sista extrema tid och vistelsen är och förblir på den nya omskapade planeten jorden och inget annat som historiskt förvanskats av villoläror!

/Jan-Åke Henriksson