sv

Endast Nåd!


                                               Ps. 107: 21-32.

Det är av stor betydelse för vår hängivenhet till Herren att vi minns Hans stora godhet, till detta tjänar vår hängivenhet att hålla vår själ kvar i Nådens rike.

Vi är så benägna att framhålla våra egna rättigheter och krav istället för Guds förbarmande Nåd och visa vårt eget mod istället för Herrens överflödande godhet.

När vi förlorar känslan för Nåden, inkräktar vi på den plats som bara Herren skall ha, där vår frälsning på intet sätt har med våra gärningar att göra för att ingen skall ta åt sig någon ära.

Om vi befinner oss I Honom och I Hans Nåd kan vi förbliva i Ödmjukhet för intet i mig själv förmår att göra Herrens vilja synlig. Lika litet som ett barn, vilket grävt en ränna i sanden vid havet, kan tillskriva sig äran av att ha fört dit det rullande havet och lika litet kan vi själva göra anspråk på äran av att vi utfört frälsningsverket.

All vår längtan, vårt hopp och våra färdigheter och kunskaper har sin grund i Herrens gränslösa godhet där Herrens godhet skall fylla vår själ med kärlek, för vi kan inte ha vår blick stadigt fäst på Honom utan att själva upptändas av kärlek till Honom.

Om vi sakna sådana höga ting att se upp till blir kärleken endast en fladdrande låga, Ja den kommer att slockna helt och hållet men Guds godhet tänder en eld i själen, som brinner med en klar och lysande låga för att vi skall älska för att Han älskat oss först.

När vi kommer tillsammans i en sann gemenskap som bygger på Andens enhet så skapar det liv och ett flöde som sätter människan fri från ett, "Jag och Dem" till ett Vi- tänkande som fyller varje själ med en kärleksglädje att få tillhöra en verksam och levande Gud som vill dela allt om sig själv till de som Han kallar bruden som har gjort sig redo för att möta Honom på skyarna på den dagen!

I dagarna så har man kallat samman Sveriges kristna församlingar i (SKR) för en (-Receptive Ecumenism, en mottaglighet av andra religioner-) och en ohelig djävulsk allians med många falska förtecken för en global världsreligion under ett katolskt inflytande som verkar för det Babyloniska första riket på jorden där de oheliga har sin stora förebild för det antikristliga sista riket som skall uppstå genom kontroll och manipulationer.

"De vet när, var och hur"- att samköra och verkställa den inslagna vägen till det världsomspännande antikristliga riket som börjar omforma sig efter de planenliga strategiska intuitionerna.

Slagorden, framförallt The Great Reset - "den stora omstarten", kommer nu att bli den verklighet som jag skrivit om tidigare i mina inlägg och den har ju nu redan börjat och blir en sann realitet i världen.

Detta välkomnas varmt bland globalistiskt sinnade politiker här i Sverige där alla åtta Riksdagspartier gjort medvetet korrupt förräderi mot sitt eget land och lagt Sverige i händerna till främmande land främst till USA. Där har media och politiker helt tystat och mörkat totalt i denna fråga!

Utifrån den övriga världen utformar man nu strategiska planenliga strategier på de möten man har med RAND Corporation som är en av flera tankesmedjor av inflytelserika globalistiska Amerikaner där Carl Bildt verkar som rådgivare till RAND:s europeiska division där han arbetat de senaste fem åren med samma följdriktning mot Davos.

Där samlas världens ledande politiker och där Klaus Schwab samtalar med inflytelserika makthavare över hela världen.

Begreppet åsyftar bland annat en omställning där det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt styre med långtgående digitalisering och robotisering - även av människorna själva.

"Ytterst kommer den fjärde industriella revolutionen leda till en sammansmältning av våra fysiska, digitala och biologiska identiteter", förklarade Schwab själv i ett utspel för Chicago Council on Global Affairs redan 2019.

Se då till att du inte blir grundlurad och i ditt eget tempel blir intagen av en antikristlig ande som förför och driver dig bort från det eviga livet med Herren, där stora delar av ledarskapet och församlingarna idag verkar för denna oheliga och antikristliga allians.

Jag ser hur bedragna och lurade många personer är som jag personligen haft kontakt med och som blivit förmörkade i sina sinnen och inte tagit reda på vad som ligger till grund för de beslut, som inte grundar sig i Kärleken till sanningen och där man återgått till spyorna som man en gång lämnade i sitt liv!

En församling som inte omvänt sig från det förgångna och aldrig erkänt sin falska lära och inriktning och oavsett om man nu utbyter någon församlings pastor med en annan inriktning i församlingen och som inte omvänt sig från sin synd från det förgångna, kvarstår skulden för vad man gjort och dräpt många människor in i den falska prestationsinriktning där en kärleksrelation genom Nåd uteblir.

Många är det idag som tyvärr inte kan koppla samman med det som händer i de olika orättfärdiga system som verkar för en global omstrukturering där bland annat- MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Folkhälsomyndigheten i Sverige som är kriminella organ i samhällskroppen som går i bräschen för en globaliserad och indoktrinerat världssyn i Sverige. Där verkar de för dessa sataniska illusioner som paketeras och inkorporeras i samhället och indirekt i församlingarna!

Så ledsen jag blir att man behöver skriva som man gör, men tyvärr så verkar det som att man inte har någon andlig urskillningsförmåga eller profetisk skärpa eller uppenbarelse i sina liv.

Det vi nu idag skall göra är att be för församlingarna och ledarskapet om en sann omvändelse där vi själva är fria från förakt och jämförelse och där du prövar dig själv inför Herren om det finns något sådant som bör åtgärdas för att kunna göra Herrens vilja synlig.

Det är bara enheten i Anden som är det förblivande och verkliga, varje annat slag av förening är förkonstlad mekanisk död. Vi kunna ju hopfoga många trästycken och på så sätt tillverka en möbel men vi kan inte skapa ett träd och dock är det detta senare slaget av enighet vi behöver som skapas därigenom att den livgivande Anden är närvarande.

En mängd människor förenas genom en och samma trosbekännelse men resultatet är att liknas vid en möbel som inte är någon levande gemenskap. utan bara är ett dött ting.

Det är en ofantlig skillnad mellan en ytlig förening och en inre levande harmoni. Medlemmar av samma familj bär samma namn, är av samma blod och äter vid samma bord och ändå kan det hända att gemenskapen mellan dem inte är mera levande än mellan några stenkulor.

Men låt Anden av gemensam kärlek fylla deras hjärtan och de binds tillsammans med oslitliga band. Levande gemenskap måste därför grundas i Anden och bara där finna vi outsäglig förening i kärlek och sanning. I en och samma Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp.

Detta är hemligheten av Andens gemenskap då Guds Ande bor i oss och förenar oss alla till en harmonisk enhet och så blir våra toner sammanflätade till ett och samma lov till ära till vår frälsare och Gud.

Guds djupheter kan vi inte utforska med våra vanliga sinnen, vad intet öga har sett, inte ens konstnärens intuition förmår att upptäcka dem, vad örat inte har hört: filosofernas resonemang kan inte avslöja dem, vad ingen människas hjärta kunnat tänka: skaldens inspiration räcker heller inte till.

All mänsklig förmåga kommer här till korta. Vi behöver ett helt annat ljus som endast den helige Ande ger åt oss för att vi skall veta vad som blivit oss skänkt av Herren.

Här tror jag orsaken är att så många olärda människor är andligen visare än de så kallade lärda. De sakna många talanger men de har fått Nåd i sina liv, de sakna utbildning och boklig kunskap men de har den Helige Ande istället för kunskap om teknikaliteter och de har solljuset och i stället för att vara vetenskapsmän är de helgon.

Kanske de inte är teologer men de har dock den sanna drivkraften som för dem fram genom öppna ögon där de tillsammans vandrar sida vid sida där de vandrar tillsammans med Herren där Guds djupheter uppenbaras för deras själar.

Må vi förstå vad som är det rätta behovet i människans liv, det kan hända att vi mest tänker på att polera våra glasögon under det att vi sakna ljuset själva. Vi behöver framför allt Honom som vill vara vår bäste vän och upptäcka det som är ringa och föraktat för att vi skall kunna se det som Herren ställer framför oss där våra val kommer att föra oss till den insikt där vi bara förstår att det är genom Nåd vi får upptäcka livets stora upptäckter och hemligheter.

Jag vill säga till dig min vän att genom eftertänksamhet och begrundande, där din egen svaghet till lika med ett sant barnaskapsförhållande skapar den sanna och innehållsrika, relationen med din skapare där -(tron ser till Guds vilja i ditt liv och hoppet till Guds godhet) och när denna insikt landat börjar man så sakteligen förstå Jesu ord i Matteus 16:25.

Därefter sade Jesus till sina lärjungar: Om någon vill efterfölja mig, så försaka han sig själv och tager sitt kors på sig: så följe han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?

Eller vad kan en människa ge till lösen för sin egen själ!

Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Världen tar ingen notis om våra etiketter och våra titlar den uppmärksammar endast blomman och doften. Men den som inte har Kristi Ande han umgås med vad köttet tillhör.

Det finns saker som bäst övervinnas genom att åsidosätta dem och att inte visa den uppmärksamhet som ger ny näring till köttets tillfredsställelse utan när vi upphör att ge köttet uppmärksamhet sjunker det och förtvinar och dör.

Vi söker Andens gemenskap och dennes vänskap som ger mig insikt om vem Han är! O min Herre gör mig besläktad med din Ande i min Ande och gör mig fullkomligt fri i dig och låt det innerliga förhållandet till dig bli så mycket djupare och dyrbarare.

Närmare Gud till dig! Tills dess jag i din närhet finner en obeskrivlig frid, min glädje och krona jag finner till slut i dig.

/Jan-Åke Henriksson