sv

Bibelfokus! JDS-Läran och Livets Ord!

BibelFokus har från många frågeställare fått frågan om Livets Ord och Ulf Ekman lämnat JDS-läran.

Denna mycket falska lära handlar om att Jesus dog andligen, blev gjord till en vanlig människa full av synd, att han skildes från Fadern och fördes ner till helvetet för att plågas, och att han sedan blev född på nytt.

Denna villolära avkläder helt Jesus hans gudomlighet. JDS är förkortning av engelskans Jesus Died Spiritually = Jesus dog andligen.

En bakgrund till frågan är det som Ulf Ekman skrivit på sin blogg om detta: ulfekman.nu/2008/04/11/apropa-den-sk-jds-laran

Även om JDS är långt ifrån enda villoläran i Trosrörelsen, så utgör den en grundsten på vilken de andra villolärorna står.

Så det är så klart viktigt att utröna var Livets Ord och Ekman står idag i denna fråga, och även analysera det Ekman skriver i nämnda blogg. Nedan kommer därför ett försök till analys.

Det Ulf Ekman skriver i sin blogg upplever jag som ett försök till att dölja på vilken grund Livets Ord och Trosrörelsen faktiskt står.

Nedanstående citat från Ekmans blogg visar tydligt på denna mörkläggning eftersom det innehåller rena lögner:

 • "Denna lära förekommer hos E.W. Kenyon och i viss mån hos Kenneth Hagin. Kenyon bygger ett filosofiskt lärosystem kring denna tanke där den ingår som en viktig byggsten i hans teologiska funderingar, medan den hos Hagin har en mer underordnad betydelse."

"I viss mån", "teologiska funderingar" och "underordnad betydelse", det är mycket, mycket långt ifrån sanningen! JDS var och är grundfundamentet som hela Trosrörelsen vilar på - från Kenyn, till Hagin och vidare till Ekman.

Utan JDS existerar knappast resten av Trosrörelsens teologi. Denna grund är nu lagd och ligger kvar, men det är idag mest överbyggnaden vi ser och får höra predikas om.

JDS var lika mycket ett fundament för Hagin som för Kenyon, vilket man lätt ser i deras böcker.

Begrundar man nedanstående citat av Hagin så ser man att Ekman ljuger om Hagins förhållande till JDS. Det går att finna mängder av liknande citat från Hagin och andra trosförkunnare (se min text om "Tio villoläror i Trosrörelsens teologi"):

 • "Andlig död betyder mer än att vara skild ifrån Gud. Det innebär också att ha satans natur... Jesus smakade döden, den andliga döden...
 • Nere i de lidandes fängelse - nere i själva helvetet - tillfredsställde Jesus rättvisans krav för var och en av oss, eftersom han dog i vårt ställe...
 • under det att Gud öste sin vrede och dom över Jesus, så kände Jesus att detta bröt hans och Faderns gemenskap fullständigt.

 • Varför behövde Jesus födas? För att bli som vi är; separerad ifrån Gud. Han smakade den andliga döden för varje människa."
  "The Name of Jesus", Kenneth Hagin

Ekman försöker alltså ge ett sken av att Kenyon och Hagin aldrig undervisat JDS, underförstått att han inte själv gjort det.

Nu skall man komma ihåg att Ekman gick på Hagins bibelskola och startade Livets Ord efter sin tid där.

Kenyons och Hagins läror var alltså hörnstenen i bygget av Livets Ord.

 Därför var Kenyons och Hagins böcker också en del av kurslitteraturen på Livets Ord.

 Man översatte många av Hagins böcker till svenska. Kenneth Copeland har samma undervisning, och han var också en av de förkunnare som starkt påverkade Ekman och Livets Ord.

Det är därför inte förvånande att JDS var något som Ulf Ekman själv också förkunnade frimodigt och rakt på sak, med alla sina beståndsdelar. Lyssna själv till denna inspelning där Ekman undervisar hela paketet:

Har då Ulf Ekman och Livets Ord tagit avstånd från JDS?

Nej, jag anser inte att de gjort det.

Det Ekman gör är att han lägger en dimridå för att förleda oss - "alla skall med" är strategin.

Det han främst säger i sin blogg är att Jesus inte plågades i Helvetet. Men det är inte detta som är den allvarligaste delen i JDS.

 Den allvarligaste delen är att JDS-läran också undervisar att Jesus skiljdes från Fadern.

Men om nu Jesus är Gud i mänsklig gestalt (vilket är hörnstenen i en äkta kristen tro) så kan ALDRIG Jesus skiljas från Gud.

Men JDS lär just att Jesus blev till gjord till en syndig människa, fick satans natur, dog andligen och skiljdes från Fadern. Man tar alltså ifrån Jesus hans gudomlighet och gör honom till en syndig människa utan gudomlighet.

Sedan säger man att han föddes på nytt.

Detta blir då grunden till självförgudningsläran inom trosförkunnelsen.

För på samma sätt som Jesus i den tänkta pånyttfödelsen återvinner sin gudomlighet, kan vi genom pånyttfödelse bli gudomliga precis som Jesus, menar man.

Detta är huvudinnebörden i JDS och hela fundamentet och förutsättningen för Trosrörelsens olika läror om framgång, rikedom, fullkomlig hälsa, läran om munnens bekännelse, den kristnes fulla auktoritet och skaparkraft, osv.

 Därför kan Trosrörelsens anhängare inte avsäga sig JDS, för då faller hela husbygget. (låt oss inte heller glömma att hela Trosrörelsen världen över fortfarande står för JDS)

Nu skall vi se att Ekman och Livets Ord trots allt håller kvar vid det de undervisade från början (de talar med kluven tunga). I sin bok "Tillintetgör djävulens gärningar" skriver Ekman nedanstående.

Denna bok säljs än idag i Livets Ords webshop:

 • "Jesus blev gjord till synd, dog andligen och fördes ned i dödsriket...Gud lät genom den helige Ande en blixt slå rakt ned i dödsriket och uppväckte Jesus." (s. 20)

Ekman skriver så här i sin bok Doktriner (en nyare bok):

 • "Om vi människor på grund av synden är andligt döda, så måste rimligtvis den som återlöser oss på något sätt ta del av denna andliga död... så erfar Jesus gudsövergivenhet och andlig död." (s.174, 175)

Här såg vi hur Ekman än idag undervisar om Jesu andliga död. Detta ligger helt i linje med vad Ekman tidigt undervisat på Livets Ord:

 • "Jesus ropade på korset: 'Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?' I samma sekund dog Jesus andligen.
 • Gud såg inte längre Jesus som sin älskade Son, men som en som var förbannad, och han vände Jesus ryggen och överlät honom i djävulens händer, som tog hans ande till helvetet.
 • Där upplevde Jesus de djupaste kval under tre dagar.
 • För att vårt hjärta skulle bli rent måste Jesu hjärta bli fyllt av synd, och det innebar att han blev gjord till en syndare.

 • Han fick Satans natur.
 • Han blev gjord till synd. 
 • Efter tre dagar sa Gud att det var nog och sträckte sin hand ned i helvetet och födde Jesus på nytt. Guds Ande kom in i Jesu ande, och han blev rättfärdiggjord och levandegjord i Anden".?
  Predikan av Ulf Ekman på kassett från 1986

En annan sak som är viktig att se, är det som än idag (2011-09-09) står på Livets Ords hemsida. Där står det som svar på frågan "Har ni förändrats?":

 • "Ja, visst förändras en församling med åren, det vore ju konstigt annars. Men då det gäller läran och inriktningen är den precis densamma nu som när vi startade."

Grundstenen JDS ligger alltså kvar där den först blev lagd. Det samma säger Ekman i en bok från 1996:

 • "...den grundläggande visionen, den grundläggande teologin, de grundläggande aktiviteterna och de grundläggande synsätten ligger kvar. Här finns ingen skillnad."
  "Denna välsignade press", Ulf Ekman

Så inget har egentligen förändrats hos LIvets Ord och Ulf Ekman - annat än det yttre sättet att förmedla dessa läror och den nya ekumeniska inriktningen med närmandet till Katolska kyrkan och mystiken.

Jag anser också att frukten av dessa MYCKET allvarliga villoläror fortfarande är synlig.

Man förför människor till avfall från det sanna evangeliet, och leder dem sedan vidare in i nya villfarelser.

Somliga far mycket illa och mår dålig, andra mår till synes gott men fungerar då som ambassadörer. Detta leder till en andlig förvirring hos många, ofta med andlig utbrändhet som följd.

Läs gärna min text om "Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi" som du hittar via nedanstående länk. Där finns en mängd avslöjande citat.

Där beskriver jag också varför de olika lärorna är fel.

https://www.bibelfokus.se/trosrorelsen