sv

Guds Barn!


Vilka outsägliga rikedomar inneslutes inte i detta enda ord av att få heta Guds barn! Om jag är Guds barn, vilken helig frihet är jag då inte delaktig av! Då vandrar jag inte längre i träldomens ande, för barnet har tillgång till hela hemmet och dess resurser. Detta är ju den stora skillnaden mellan att vara hemma och att vara i andra människors hus.

Tänk även jag skall få vara hemma - hemma hos Herren! Är jag barn så är jag också arvinge och allt är ert säger Herren. Att kunna uppmana sina vänner att ta en överblick över sina andliga ägodelar det är i sanning en välsignad vana! Anden för mig omkring i mitt härliga rike, och med den sköna känslan av att allt detta är mitt, så låter jag blicken överfara vad Gud har berett åt dem som älska Honom.

Jag kan i mitt stilla sinne undra ibland om det kan märkas på mig att jag är en kungason? Finns det kanske i mina handlingar som anger att jag har höga anor och konungsligt blod i mina ådror? Eller är jag lik en tiggare som är utblottad på allt och inte har något att vänta inför framtiden så att min bön går till Herren där jag säger tag mig i din heliga tjänst och låt mig lyssna till din röst så jag inte springer före dig och slår i luften där då ingenting händer!

Där har du inte sagt att jag skall säga och handla och där min egen kraft är utblottad och att Nåden och kraften i din Ande får göra verket synligt i och genom min egen svaghet och i ett sant barnaskap var fullt beroende av dig.

Den helige Andes utgjutande har alltid med sig detta att det åtskilda blir Ett och när det blir ebb vandrar människorna spridda omkring på stranden men de överraskas av tidvattnet och då flyr de undan på en gång och alla förenas i den tanken att en injektion och ett lydigt slaviskt åtagande till ett sataniskt planerat dödande av människosläktet genomförs genom att man härifrån satt sin tilltro till världens system och tankar för att man skall bli frälst undan vredesdomen.

Nu stundar tider som människosläktet aldrig har varit med om då dessa ondskans globalistiska krafter vill föra in människor till att begränsa människors frihet och skapa ett rike där det nuvarande ekonomiska systemet fullständig upphört att existera och där den teknokratiska framtidsversionen blivit ett faktum.

Allt detta är för Artificiell intelligens (AI) den teknokratiska revolution och den högtekniska implementering i våra människokroppar där de sedermera kan ha full kontroll över allt vad vi företar oss med.

Pfizers och Moderna har tagits fram denna sjuka teknik där man utprovar denna genteknik där ett så kallat budbärar-RNA, vanligen beskrivs som mRNA, sprutas in i kroppen som då själv förvandlas till en vaccinfabrik och skapar ett försvar i stället för det gamla sättet att spruta in ett levande eller avdödat antigen som vid traditionella vacciner.

De kan nu istället implementera olika nanopartiklar bl.a. graphene oxide där det stora problemet med mRNA är att det är mycket instabilt och därför behöver dessa lipider som kapslar in mRNA:t så att det kan nå in i kroppens celler, Ribonukleinsyra,

Grafenoxid har motsatta egenskaper när det gäller ett ämnes förmåga att utstå påfrestningar. Det är 4000 gånger starkare än titan och klarar mycket höga temperaturer och är ett starkt magnetiskt ledande material som kan integreras med elektromagnetiska fält där man har detta frekvens band på 60Ghz där man idag använder detta i militära robotsystem! Denna frekvens som är så kolossalt mycket snabbare än 4G på 2.4Ghz.

Denna frekvens på 60Ghz med dess påverkan på syret och med många förbindelsevägar inom samma frekvensområde som då undviker att störa ut varandras frekvens.

Trådlös teknologi har hittills inte använt millimetervågor, men det gör 5G-6G och det är av avgörande betydelse för hälsoriskerna, eftersom våra celler till stor del kommunicerar med just millimetervågor. Bl.a. kan vår energinivå och våra körtlars produktion av hormoner och andra signalsubstanser påverkas. Detta kan primärt yttra sig i huvudvärk, oro, trötthet, depression, sömnsvårigheter, och att olika organ inte fungerar som de ska, vilket på sikt kan leda till allmänt försämrat hälsotillstånd på alla nivåer. Bl.a. auto-immuna sjukdomar.

Jag är helt övertygad om dessa skadliga effekter efter de självstudier jag haft där jag tagit fram fakta baserat material på vetenskaplig grund angående 5G-6G

Hemoglobinet i de röda blodkropparna binder inte och kan inte transportera syremolekyler till blodet som gör att det skapar syrebrist och det blir liknande symtom som höjdsjuka som man kan få vi för hög höjd.

Det är det som patienterna dör av när alveolerna sprängs när de får syrgas och som inte har någon effekt eftersom det inte finns några syremolekyler i blodet. Där kan ivermektin eller hydroxiklorokin som har räddat många tusen människor runt om i världen från att dö i infektioner rädda liv. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA går falskt ut med att varna för dessa beprövade preparat som räddar människors liv för en mycket billig peng.

Det som händer i kroppen är att de spänningsberoende jonkanalerna i cellernas membran, eller hölje, påverkas.

De här kanalerna styr in- och utsläpp av olika ämnen till cellen. Resultatet blir ett ökat flöde av kalcium in i cellen och en för hög kalciumsignal. Det kan störa kroppen så mycket, utan att man egentligen märker det, att immunförsvaret kraschar.

En österrikisk forskargrupp som är en av ett trettiotal andra grupper, i ett löst sammansatt världsomspännande nätverk, bekräftar i sin analys det andra grupper, bland annat från Spanien, USA och Japan, kommit fram till beträffande coronavaccinernas innehåll - de innehåller mängder av okänt material, partiklar och strukturer i rörelse och metalliskt material troligtvis Grafenoxid.

Sammantaget är dessa fynd, både obduktionerna och vaccinernas okända innehåll, så chockerande att det lett till legala och politiska krav att omedelbart avbryta den pågående vaccinationskampanjen i Tyskland, och inleda en omfattande statlig utredning av vaccinernas innehåll samt att genomföra obduktioner av vaccinerade som avlidit.

30 till 40 procent av de obducerade har dött till följd av "vaccinerna"

Dr. Arne Burkhardt berättar att obduktionerna granskats också av flera andra som inte vågar träda fram med sina namn men som alla bekräftar de fynd som presenteras. Alla fynd är med andra ord faktagranskade flera gånger. Han berättar att man i Tyskland gjort en total omsvängning mot tidigare och under corona förbjudit eller hindrat obduktioner.

Dr. Arne Burkhardt beskriver att det han sett vid obduktionerna aldrig tidigare funnits i obducerade och att vissa fynd är så märkliga att han inte ens kan förklara dem. Obduktionerna har utförts synnerligen noggrant av samtliga iblandade patologer och alla stenar har vänts på för att utesluta möjliga andra orsaker till dödsfallen.

Dessa kopplingar till elektromagnetiska fält är ju slående och det vi nu ser med det jag beskrivit kopplar obönhörligen samman sambanden med vaccinationerna när man nu bygger ut 5G och 6G nätet med dessa mångfaldiga basstationer!

 Nu är det bråttom för dessa krafter att implementera denna teknik innan folk märker vad som sker med 60Ghz mikrostrålning där vi kommer att se eskalerade tekniska lösningar som drönare och kameror och rörelsedetektorer i varje gathörn.

Vill vi ha en sådan värld som man vill skapa fram genom att lura in folken i denna nya Världsordning. Vi kommer inte att kunna gå tillbaks till det som var innan denna planlagda agenda som är uttänkt långt före dessa händelser vi nu ser förverkliga sig inför hela mänskligheten.

Desto större påverkan blir det på människokroppen som oavsett teknik blir följden att alla Covid-19 vacciner leder till svåra biverkningar och död.

Vi skall inte kunna äga någon egendom och inte själva kunna bestämma hur vi vill åka, vart vi vill , om vi inte fått godkännande av den övervakande statens medgivande.

Vi skall vara lyckliga fånar som kopplas upp mot en stor "dator" för att kunna uppleva utomkroppslig närvaro och euforiska upplevelser där allt övervakas av artificiell intelligens där man kan klistra och klippa i våra DNA strukturer men där det inte längre finns DNA som är Guds skapelse kod och där man har förbytt detta DNA mot RNA genom dessa mångfaldiga injektioner.

Du är inte då längre en människa skapad till Guds avbild utan en transhumanistisk varelse med transhumanistisk filosofi som grund.

Detta är den verklighet som dessa sataniska luciferianska globalister kommit att genomföra genom att få människor till att tro på lögner och illusioner där man skapat fruktan och rädslor för att driva igenom denna agenda som jag beskrivit i mina andra skrifter.

Det är bara i Kristus vi kan räddas och rasskillnaderna där judar och hedningar sammankopplas där fördomar och lögner förbytts mot en klarhetens och uppenbarelsens Ande där vi har kärleken till sanningen som relation och att vi tillsammans blivit Ett i Kristus.

Det är bara i Kristus vi kan uppnå sann gemenskap där ideologierna och de olika humanistiska verktygen försvinner och där de sociala klasskillnaderna suddas ut där rik och fattig och lärda och olärda inte har någon jämförelse längre och där det uppstår en innerligen gemenskap och samhörighet där vi alla skall bli Ett.

Av alla dammar och bäckar skall det bli en enda sjö och skrankorna mellan olika kristna församlingar och samfund skall också falla. När det råder förvirring och andligt ebb är det mycket splittring och ofördragsamhet mellan bekännarna av olika samfund och församlingar.

Men det är förunderligt att se hur gränsmurarna störta samman då den helige Andes tidvatten är i stigande och vi behöver inga konferenser och kommittéer utan gemenskap och enighet i anden och inväntande av den helige Andes utgjutande.

Det är när vi inte frågar efter Gud i våra liv som det blir knepigt och där vi själva agerar utifrån vår egen förträfflighet som Herren tillåter oss att i vårt eget oförnuft begränsa oss till oss själva att klara av det som vi satt oss till för att genomdriva och slutföra.

När vi har obekänd synd i våra liv avstänger för oss tillgången Nådens krafter, men bekännelsen öppnar vår själ för livets friska källa. För så snart vi nämna vår synd för Gud, öppna vi hjärtedörren för Honom och i samma ögonblick vi i bot och ånger bekänna vår synd så förtärs den av Guds kärleks eld.

I samma ögonblick jag känner mina överträdelser börjar min själs ögon öppnas för förlåtelsens glädje och frid min vän, men döljer jag min synd så håller jag mig därmed borta från Kristi outrannsakliga rikedom. Om vi bekänna våra synder så är Han trofast och rättfärdig så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Det jag nu skriver till dig är en lika stor uppmaning till dig att begrunda i ditt liv var du kommer att tillbringa evigheten någonstans och lika med det som nu händer i denna värld där många människor vaknar upp till att kunna genomskåda denna bluff.

Det jag nu beskriver vill jag till många säga just idag att den tid är just nu i ditt liv där ett avgörande står för dörren!

Jag måste dagligen bekänna mina synder inför en levande Gud och då jag talar med Honom om mitt nederlag är jag redan inne på vägen mot seger. Satans starka bojor blir ännu starkare då han får mig att förtiga min synd och alla hans planer blir då om intet, där jag utgjuter min själ inför Herren.

Må vi bli bevarade från att hemlighålla våra synder då vi fallit! Obekända synder föder av sig själv nya synder och gör våra hjärtan till en syndens boning. Men bekänner vi så renas våra själar, och orättfärdighetens frukter finns inte längre vid oss!

Hur skall vi tala när vi är döda? Vad skall människorna minnas när de tänka på oss? Vad skall man komma ihåg! Skall de komma ihåg en harmonisk sång eller ett skärande missljud?

Det beror alldeles på vad som har haft den största makten över oss under vårt jordeliv och för somliga är det rikedom för andra är det godheten. Från somliga hör vi grymma hårda röster efter andra stilla milda. Kains stämma vibrerar av avundens passion, men Abels av fast tro.

Paulus talar till oss genom sina goda gärningar och allmosor. Judas Iskariot genom sitt förräderi. Så skall även vårt liv tala till människorna även då vi är döda och vad skall det ha att säga dem?

Men detta som har haft makt över oss lever även kvar som reella krafter i människors liv och varken vår tro eller vår girighet och stolthet begravs med vår kropp.

Våra karaktärer dör inte bara för att vårt hjärta upphört att slå. Det onda såväl som det goda vi gjort lever kvar efter oss och med djupare betydelse än att våra gärningar har de krafter och anlag i själen som haft herraväldet över oss.

Dessa lever kvar som hjälpande eller fientliga krafter i andras liv. Det är genom dem vi tala hur vi är döda, och genom dem hjälpa eller hindra vi andra människor som kämpa sin kamp på vägen hem till Gud.

Vad jag vill nu göra, så vill jag göra ett förbund med dig Herre där Guds goda löften aldrig svika. De är lika källflöden som aldrig sina inte ens i tider av svår torka.

 Nej just i sådana tider visa de sig så mycket rikare och ymnigare och i tider av trångmål bekräftas löftena på nytt och ju större min brist är, desto större blir också mitt överflöd. Därför kunde också aposteln Paulus berömma sig av sina lidanden, emedan den Gudomliga Nådens rikedomar därigenom blev uppenbarade.

Han förde med sig en ännu större bägare till källan och även den blev bräddfull. Såsom din dag är så skall även din kraft vara.

Jag behöver aldrig frukta, att löftet som gavs igår inte skall gälla imorgon. Guds förbund uppehåller oss likt vildmarkens alltid friska källor och de drack ur klippan som följde dem, och den klippan var Kristus.

 I varje löfte som du ser uppfyllas har du en underpant på andra löftens fullbordan då Gud har inga vägar utan rika källor och om vägen skulle gå genom ödemarken skall källor välla fram i öknen och vildmarkens skall blomstra som en ros.

/Jan-Åke Henriksson