sv

FN:s Agenda 2030. 17 Stycken Delmål!

Sverige har länge betraktats som en ledstjärna i fråga om sitt arbete på området mänskliga rättigheter, rättvisa och folkrätt för behövande människor i all länder.

Detta genom ett osedvanligt högt aktivt deltagande i allehanda FN-insatser, SIDAs arbete inom bistånd och på den senare tiden alltmer genom vårt överaktiva deltagande i flyktingkrisen som råder i Europa till följd av internationella aktörers ständiga mellanhavanden i Mellan Östern och Nord Afrika för att endast nämna några platser.

Hur passar detta deltagande ihop med vad Sverige egentligen gör på den nationella sidan. Märk nu väl att jag INTE talar om "den Nationalistiska" sidan, vilket förefaller vara det Vänstern tolkar allt som sägs om "nationella intressen" som.

Jag talar alltså om Sveriges inrikes och suveräna lagstiftning som riksdagen som lagstiftare faktiskt har yttersta ansvaret för att vårda och utveckla på ett sakligt sätt i linje med våra Internationella överenskommande och ratificerade avtal med allehanda organ. T.ex. FN och EU.

Sverige har skrivit under FN:s överenskommelser om Mänskliga Rättigheter. Dessa har dock endast i viss del inskrivits i svensk lagstiftning och i vissa fall "myglar man bort" vissa delar ut ur den sakliga sektion där dessa borde påtalas och införas. Nämligen i Diskrimineringslagen (2008:567).

Istället finner vi, trots en andra förhandling och ratificering av samma Internationella överenskommelser inom EU, att Sverige endast låter den sagda lagen omfatta SEX (6) av sjutton (17) överenskomna områden som är att beteckna som skyddade för alla människor.

Mig veterligen i dagsläget är det bara Frankrike som skrivit in alla sjutton i sin egen nationella lagstiftning, allt medan Sverige istället valt att ta bort skyddet för politiska åsikter och yttrandefriheter.

Istället anger man i Sverige att dessa är skyddade av grundlagen, men dess formulering leder gemene man snarast till att förstå att endast massmedia är skyddade för sina uttryckta åsikter.

Skall det verkligen vara så att en opolitisk och verklighetsförankrad journalistkår som anses inte bör framföra ideologier och åsikter utan skall i allt vara opartisk, egentligen är den enda gruppering i samhället som har ett skydd för just "sina åsikter"?

Samtidigt har man för ett par år sedan bortsett ifrån den sura verkligheten att man tillåter Jönköpings Kommun med JO:s goda minne att bedriva segregerande politik och utsätta landets medborgare för prövning av den enskildes sociala och ekonomiska status innan en svensk medborgare får flytta till kommunen.

Ett klart brott mot både EU:s och FN:s vedertagna praxis i alla folkrättsliga hänseenden.

Studerar man sedan Agenda 2030 och den överdådiga plan som nu lagts fram för världens utveckling efter Millennieskiftet så framstår det alltmer som en plan grundad i storhetsvansinne utan någon som helst reell verklighetsförankring i hur våra politiker och styrande faktiskt uppträder mot sin egen befolkning.

På Riksdagens hemsida står följande målsättningar att läsa;

Målen för Agenda 2030 är att:

 1. avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
 2. avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.
 3. säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 4. säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 5. uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
 6. säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
 7. säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
 9. bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
 10. minska ojämlikheten inom och mellan länder.
 11. göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
 14. bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
 15. skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 16. främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer samt..
 17. stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

När man gör en första överblick av dessa målsättningar är de oerhört stora, vittgående och verkligen framstående som mycket hedervärda i sina formulerade målsättningar.

Gör man därefter en mer fördjupad detaljstudie av varje punkt i Agenda 2030 så framstår den mer förnedrande, förtryckande och politiskt vinklad i en bana som påminner mer om Hitlers och Stalins gemensamma barkväll på en pub i centrala Berlin 1936 (om en sådan tillställning någonsin skulle ägt rum).

Låt oss studera och sakligt granska vad Sverige som nation idag gör, och vad det uttalade målet anses syfta till att uppfylla. Då låter hela denna sagostund mer som följer;

Sveriges Mål för mötande av Agenda 2030s krav är att:

 1. avskaffa fattigdom i alla dess former överallt genom att göra alla lika fattiga så fattigdomen som uttryck försvinner ur vår vokabulär.
 2. avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk genom att avskaffa det svenska jordbruket och försäkra oss om ett beroende av import av alla matvaror. I den mån jordbruk tillåts skall det vara GMO-baserat och tjäna till att på sikt sterilisera befolkningen så vi därigenom minskar folkmängden och motverkar hunger.
 3. säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar genom att sakta svälta ihjäl den växande skaran äldre i vårt samhälle och kemiskt kontrollera näringsintag och kosthållning. Vidare ger vi alla ungdomar en diagnos som medför medicinering för att kemiskt bekämpa klagomål.
 4. säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla genom att hålla alla till lägre krav och driva fram ett samhälle där alla konstant skall behöva mer utbildning av en allt lägre kvalitet vilket främjar sysselsättningen.
 5. uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt främst genom att inte straffa de som förgriper sig på kvinnor, inte fördöma företagen utan driva ned löner och ersättningar för folket till en sådan nivå att en föreställning av jämställdhet uppstått.
 6. säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla genom att tvinga alla att köpa dricksvatten istället för att ha fri tillgång till färskt vatten med egna brunnar som kan verka orättvisa.
 7. säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla genom att beskatta alla som vill använda egenhändigt framställda energikällor så att dessa bli för dyra att utveckla eller använda.
 8. verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla genom att kvotera inkompetens eller okvalificerad personal på komplicerade platser i samhället och därigenom skapa dyrt merarbete för att i förlängningen skapa flera jobb.
 9. bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation genom att lägga ned försvaret, civilförsvaret och samhällsskyddande verksamheter och tvinga folk att agera innovativt på egen hand för att kunna skydda sina liv och egendomar i händelse av kriser och konflikter.
 10. minska ojämlikheten inom och mellan länder genom att tillåta obegränsad migration genom bidragsstöd till inflyttning samt därigenom verka för en samhällsekonomisk utjämning mellan medelklass och fattiga.
 11. göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara genom att tillåta beväpnade grupperingar av kriminella element att kontrollera sina egna bostadsområden i strid med gällande lagstiftning,
 12. säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster genom att bortse ifrån det faktum att vi sålt ut merparten av svensk produktionsindustri till globala intressegrupper och andra nationer.
 13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser för vi tror fortfarande människan har en viss makt att påverka universum och alla naturlagarna.
 14. bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling genom att anlägga en skjutbana i Vättern och använda Östersjön som militärt övningsfält för främmande makter.
 15. skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald för våra sandstränder kan ju utvecklas till öknar i en nära framtid och vi tror fortfarande de 50 000 virus, mikrober och bakterier som dör ut varje år inte återskapas i andra former och arter och det är bättre att bygga ut storstäderna men av befolka landsbygden till förmån för effektivare postsortering som vi redan sålt till Danmark som inte kan leverera posten ändå, (eller var det här vi skulle stoppa alla koldioxid som faktiskt gör att plantor och natur växer och får livskraft?).
 16. främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer samt genom att inte döma någon för brott och de brott som vi inte kan gömma skall betraktas som hatbrott, se i övrigt handlingsramen för punkten 11 om kriminella självbekämpande åtgärder.
 17. stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling genom att beslagta medborgarnas kapital genom ökad beskattning.