en-us
  • sv
  • en-us

Hej vänner! Jag och min fru som bor i Örebro upplever starkt att vi skall i denna sena tid församlas i Hans namn där den Helige Ande får dra oss tillsamman och där vi träffas och ber och har gemenskap med varandra, och där de som känner sig uppmanade av Herren att kontakta mig för denna gemenskap i hemmen som man gjorde i den första kristna gemenskapen man hade med varandra eftersom vi behöver kontaktnätverk och finna sanna vänner bröder och systrar!

       Att gå sin egen väg!

2023-11-30

Det var en rad av skönt solbelysta bergstoppar, vilkas sluttningar vore höljda i vit dimma.
Då utropade han: Herre låt mig komma upp på dessa höjder!

Då svarade honom en röst: Först måste du ned i dalen. Han begav sig då ned i dalen, där han snart upptäckte att han var omgiven av en mängd avskyvärda och otäcka skepnader!

När han nu stod där och betraktade dem såg han att allt detta intet annat var än hans egna synder som tagit gestalt.

Han såg de synder han begått för länge sedan och de grinade emot honom på ett förfärande sätt. 

Plötsligt fick han höra att någon nalkades honom och han förstod genast att det var Herren. 

Då greps han av en sådan blygsel att han drog sin jacka över huvudet och stod där helt tyst.

Men den Helige kom allt närmare och närmare och även Han stod där bredvid helt tyst. 

Efter en stund vågade han lyfta på jackan och se på Frälsaren och vad fick han se! 

Jo alla de fasansfulla skepnaderna hade hopats omkring och på Honom.

Du Herre lät allas vår missgärning drabba Jesus. Vi har så mycket att tacka vår frälsare för att det var på Honom som all vår skuld och synd blev lagd. 

Jag vet att man sagt i snart tvåtusen år att Herren kommer snart tillbaka till Oljeberget i Jerusalem där Han försvann framför sina lärjungar i deras åsyn.

Herren kommer att på samma sätt som Han försvann till sin Fader i himmelen att komma tillbaka på samma sätt som Han nu lämnat världen till att stå med fötterna på Oljeberget!

Då kommer Han inte som ett litet "gossebarn" eller ridande på en "åsna". Då kommer Han i majestät som Konung för att döma de ofrälsta.

Vi får inte glömma, att det som är heligt kan bli medel för hemsökelse och straffdom. Ting och förhållanden, som vore ämnade att bringa välsignelse, kan förvandlas till bärare av fördärv och olycka. 

Guds ark måste stå på sin rätta plats; annars så kommer den till sjukdom och förstörelse.

Så är det med allt som är helgat åt Gud; om vi vanhelga det, så kan det bli till vårt fördärv. Tänk så på lovsången, om vi inte låter den behålla sin heliga makt kommer den att tjäna oheliga passioner och ängeln i oss får vika för odjuret.

Där "syndens palats" framställs hur musiken kan bli ett medel för orena känslor och dra ner människans själ. Men om vi upphöjer, lovsången så skall även den upphöja dig! 

Det är likaså med konsten där vi kan uppenbara Gud, men vi kunna missbruka den så den drar oss bort från Gud.

Istället för att helga våra liv kan den göra oss sämre och fattigare, vi måste komma ihåg att om vi överträda Guds befallning råkar vi ganska omgående i onåd.

Kan vi av den heliga kalken göra ett medel till att förgifta och skada våra själar där Herrens kärl måste vara heliga för att vi skall åtföljas av välsignelser och kunna bära fram ett rent helgat vittnesbörd!

Israels barn frågade mera efter arken än efter Herren själv där deras religion höll på att förfalla till vidskepelse!

Den människa för vilket föremålet för Gudsdyrkan undanskymmas genom själva dyrkan är vidskeplig då hon tror sig äga ett magiskt redskap och glömmer sin helige Herre.

Så kan det även vara med min bön, vilken jag kan använda såsom ett magiskt skyddsmedel mot allt ont då jag ber emedan jag önskar komma närmare min fader. Utan bönen känner mig inte riktigt trygg, Arken har blivit förmer än Herren själv!

Även ett krucifix kan bli en talisman som får ersätta Herren då man inte alls har något umgänge med den korsfäste och likadant kan det förhålla sig med Herrens måltid, vilken jag kanske anser vara en magisk festmåltid, vilken borttager syndens straff men inte synden själv.

Den får då bli ett medel för min andliga säkerhet men inte till min helgelse.

Måtte då mina ögon alltid vara fästa på Herren själv och att jag inte nöja mig med arken utan söka Honom, vars namn är heligt och vars väsen är kärlek. 

Herren lov och pris att det finns hopp hur blinda och korkade vi än är om vi i ödmjukhet falla ned för Jesu fötter med den bönen, rena mig Herre från mina hemliga brister!

Fräls mig från självbedrägeri och från att förväxla himmelens klara ljus med helvetets fladdrande irrbloss! Åter och åter vill jag be dig Herre låt mig få min syn!

Varje dag med Herren, ständigt levande i Honom, läsande i ordet och i bönen skapar ett sinne som är skarpt och avslöjar syndens konsekvenser i mitt liv.

Att infinna sig i trons vila och vara trygg där är ett måste för alla Kristna som vill vandra I Herren och finna segrar som Herren förbereder för oss.

Det profana livets realiteter brukar vara att man först läser in saker där man slutligen får ett prov på att man är godkänd.

Herren börjar många gånger med det praktiska i våra liv och lönen vi får är en frid utan människofruktan och fördömelse. Vi behöver ingen bekräftelse eller något ryggdunk att vi duger.

Inför Herren är vi så dyrbara och högt aktade och älskade så han gjorde oss till skapelsens krona i sitt verk.

När vi själva vandrar i Honom så fyller Han alla våra behov och Han helar våra brister när vi lever och verkar efter de gudomliga principer som han gett oss i Guds ord. Där kommer vi då att finna trons vila i våra egna liv.

Det som gör att kristna aldrig kommer in i trons vila är att man går omkring med ett dåligt samvete och försöker själva klara av att återställa förhållandet med Gud, att verka för att man måste göra goda gärningar eller verksamheter där man tror att det dåliga samvetet skulle försvinna utav egna ansträngningar och krav.

 Hur ser det ut idag i församlingarna, där ledarna och pastorerna talar om Guds kärlek utan omvändelse från sig själva och där man skiljer sig i parti och minut från ett äktenskap där man lovat varandra att leva tillsammans livet ut i både motgång och medgång.

 Där man gått så långt i sin egen kraft, att man inte längre lever med och i Herren utan man skapar egna förutsättningar där man går längre och längre bort från det som Herren manar varje lem i Kristi kropp. 

Att försaka sitt eget liv och börja lyssna på Honom som vill skapa en påverkan och inspirera till att lära känna Honom som är Nådens och kärlekens Herre.

 Vi måste därför komma ihåg att det mörker Herren stundom för oss in i är inte målet, utan medel för att föra oss närmare målet med våra liv. 

De mörka tunnlarna är vägar till Hans underbara ljus. När Herren har hand om oss står vi aldrig stilla utan vi är alltid på vandring mot Immanuels land där solen alltid skiner och fåglarna sjunger natt och dag . 

En själ som leds av Herren är alltid i rörelse. Han för oss alltid framåt, ibland med kärlekens blick, ibland med ett hårt grepp och inte ens i dödsskuggans dal lämnar Han oss ensamma. 

Var därför tålig min själ säger Herren. Mörkret är inte den sista tunneln och är inte den plats där du skall stanna. Herren skall föra dig ut på en rymlig plats där du skall lära känna Guds barns härliga frihet.

/Jan-Åke Henriksson

                  Andlig blindhet!


Det finns ibland oss ett ceremoniväsende, som gör oss blinda för de rent mänskliga uppgifterna och behoven och dessa ängsligt noggranna ritualister som har uppslukat helt barmhärtigheten!

2023-10-16

De som är fångna i detta formväsende tänker mera på etiketten än på rättvisan och att värdera knäfall förmer än  kärlek till vår nästa.

Skalet värderas högre än kärnan och sådana människor hålla sabbaten men glömma sina medmänniskor. 

Du min Gud fräls mig från detta falska fromma formväsende, som gör mig likgiltig för min nästas behov och nödrop.

Så ofta kan inbitna fördomar göra oss blinda för vad som verkligen sker i vår verklighet och värld och dessa fördomar kunna påverka vårt omdöme alldeles så som våra mobiltelefoner gör där de flesta påverkas av att stirra in i en skärm och helt uppsluka och dra oss än hit och dit.

Där tar lögnerna och illusionerna vid som skapas för att föra dig och mig in i ett töcken av villfarelse och en religiös och kyrklig fördom som då kan ödelägga och belägga vår själs ögon med så tjocka hinnor att vi blir blinda för verkligheten. 

Vi ser inte tingen och de förhållanden som de verkligen är och vi får en helt skev bild av världen och dess ondska!

Därav kommer ett bittert sinnelag som gör oss blinda för Herrens storhet och vårt omdöme blir så tillkrånglat att när vi betrakta Honom som är Herrarnas Herre och Konungarnas konung och den skönaste bland människors barn, då kan Hans utseende och liv inte längre behaga oss. 

Vi närmar oss då inte Han som kan och vill föra oss in i den verklighet och sanning som gör oss fria från illusioner och ondska. 

Må vi därför i vår dagliga bön be denna: Herre o, att jag måste få min syn!

Då Herren öppnar ögonen på de kärl som vill efterfölja Honom i sanning och ande och där förlåtelsen är den enda riktiga sanna friheten från sig själv, så måste förlåtelsen vara fullkomlig.

Ingen surmulenhet får finnas kvar och ingen tryckande luft som så ofta föregår ett åskväder och Inte heller någon kylig tillbakadragenhet och inte heller ett förmätet förakt gentemot den forne ovännen.

 Då jag förlåter får jag inte längre bära med mig explosiva saker, ingen ammunition av vrede och hämnd.

Jag får inte ens hysa agg, men då denna befallning är alltför krävande för mig är det lätt att uttala förlåtelsen men mycket svårt att sedan vara ett strålande ljus som sommarhimmelen utan det minsta tecken som förebud till storm.

Men nådens Herre kan göra detta, Han kan förvandla mig och Han kan nyskapa min själs luft och Han skall låta en ny ande komma in mitt hjärta och i denna heliga atmosfär skall inget ont kunna skada mig.

Själva agget skall så smälta bort som morgondagg, för hämnden som så lätt spirar upp i en oren febersjuk själ skall vika för den kärlek som fyller och värmer det nya hjärtat.

Det kan tyckas vara en omöjlighet att kunna vara så fri från sig själv, att kunna från djupet av sitt hjärta förlåta de som svikit och åstadkommit stor skada genom en tyst och ignorerande likgiltighet.

 Där kan man betrakta och se till sitt eget liv och inte förstå att konsekvensen av den andres agerande och synd skadar och binder en själv i sina handlanden av oförlåtelse och bitterhet.

När man på många olika sätt försökt att undkomma det dåliga och skadade samvetet med att endera sopa allt under mattan eller försökt att intala sig själv att det man gjort var ju helt rätt och riktigt eftersom personen gjort mig stor skada. 

Eller att man ville bli fri från den personen utan att tala om orsaken till sitt agerande som bundit både förövaren och den drabbade.

Vi behöver ett gott samvete för att kunna bli fria från skuld och skam där man oftast velat bli fri endast från sitt eget dåliga samvete utan att kunna förlåta den man gjort medveten skada. 

Den som blivit utsatt skall likaså be den andre om förlåtelse för sin bitterhet och det hat som man haft mot förövaren.

Nu kommer vi till det som vi inte kan i oss själva, förlåta och älska din fiende som Herren manar oss till.

Det är ett erbjudande från Herren att göra denna kärlekshandling och inte ett krav, för ett krav är ingen kärlek som sätter människan fri, för i själva verket  så binder den oss i vår egen synd.

Såsom David hade det så kan vi själva ha det när Guds tunga hand vilar över oss. 

Ty dag och natt var din hand tung över mig och min livssaft förtorkades såsom sommarhetta. 

Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning! Jag sade: Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser, då förlät du min synds missgärning. Ps:32 -4-5.

Detta som omtalas i Ps: 32 kan troligtvis vara episoden då David lät döda Uria och där han tog hans hustru Bat-seba. 

Länge hade David gått och haft ett söndrat och splittrat samvete där Guds tunga hand vilade över honom.

Likaså är det för oss som för David då vi försöker att glömma eller sopa allt under mattan och lura oss själva att allt är glömt och begravet. 

Men synden finns kvar och Guds tunga hand vilar då på oss där Herren väntar på att vi skall bekänna vår synd inför Honom!

Herren vill att vi försonar oss med den eller de vi åsamkat och gjort illa. 

Vi har mycket att lära oss av de som vandrat nära Herren i Guds ord och närhet såsom David gjorde när han hade stillat ner sin själ och började begrunda och vara eftertänksam och så lära känna Herren i sitt liv.

Vi kan omöjligt göra om oss själva och vi kan inte själva göra Herrens vilja synlig i våra egna strävanden efter egen skötsamhet och kraft. 

Nej en förkrossad ande och en ödmjuk själ där Herren själv får förvandla våra liv i vår egen svaghet och hjälplöshet, där vi bekänner våra tillkortakommanden till Honom som av nåd genom sin kärlek förlåter oss när vi bekänner våra synder vi gjort mot varandra.

Det är en befrielse och en känsla av salighet att vara benådad och att besitta ett gott samvete där jag tillsammans med Herren verkar för att försonas med Herren och mig själv. 

Då finns där ingen ammunition som vill explodera ut i en kaskad av vrede mot mig själv och andra och jag kan finna att Herrens kärlek befriat mig från en tung börda som fått mig till att förkasta mig själv och andra.

Om vi alla vore snara till att förlåta varandra och oss själva skulle vi kunna se i kristenheten en ny förvandling som sträckte sig ut mot en fördärvad och syndig värld. 

Där kan Herren genom vår försoning och omvändelse skapa nöd hos de ofrälsta själarna som Herren vill frälsa till sitt eget underbara nåderike.

En full förlåtelse med ett gott samvete skapar en längtan att nå de förlorade och genom den kärlek som Herren gav oss genom sin Ande där vi gläder oss då vi ser att det går väl för andra. 

Medan avunden blir bitter då den ser andra krönas med framgång, jublar Kärleken över andras lycka och segrar och sjunger glädjesånger över andras medgång. 

Kärleken har underbara strängar vilka vibrerar av ömhet för andras välfärd där Kärlekens stora gåva är just denna gåva att kunna känna för andra och att se en broder i varje medmänniska.

Att glädjas med dem som är glada och gråta med dem som gråta och en människa som älskar fylls av fröjd när hon ser hur en annan upplever stunder och tider av lycka och glädje.

Hennes hjärtesträngar dallra av medlidande då hon ser andra tryckas av sorger och nöd. 

Kärleken bär på andras glädje och nöd som om det vore hennes egna.

Mästaren dömde dem som förlorat denna underbara förmåga av förståelse.

Vi har spelat för er och ni har inte dansat, vi har sjungit sorgesång och ni har inte jämrat er. 

Dessa människor som Herren här talar till, levde i självisk och kärlekslös avskildhet och de hade förlorat all förmåga av ömhet och medlidande.

Jag skulle aldrig kunna se och förstå om jag inte fördes ner i de djupa dalarna där smärtan och ångesten var mig övermäktig och där i mitt liv och den stora önskan var att få dö från all smärta och kval. 

 Men just där bar Han mig i de stora djupen där min egen kontroll var satt ur spel för att visa att kärleken till människan är så ofantlig stor så att Han gjorde sig till att plågas och sargas för vår skull. 

För det var för våra missgärningar Han gav sitt liv där vi alla vände Honom ryggen. 

När den insikten landar i en förkrossad ande och där man ser tillbaka på sitt liv så väller en ofattbar tacksamhet fram inom ens hjärta där svårigheterna och de plågor man gått igenom var för att andra skulle bli välsignade genom det man själv gått igenom.

/Jan-Åke Henriksson

             Jesu kropp!


        Jag har förhärligat dig genom att      fullborda de

       Verk som du har gett mig att utföra.

         Joh. 17: 1-11

Denna enkla bekännelse är i sig själv ett bevis för Kristi gudom med det lugn med vilket Han gör sina anspråk gällande är lika imponerande som Hans anspråk!

2023-09-14


Det är fullbordat Han har fullkomnat sitt verk intill det yttersta och i minsta lilla detalj och inget lappverk, inget förbisett, och ingenting glömt.

Allt som rör din och min återlösning har Han sörjt för och det är nu fullbordat! Jesus säger att Han inte längre blir kvar i världen, men ni är kvar i världen, när jag nu går till Fadern.

Jesus syns inte längre ibland oss och vi kan inte längre plåga och korsfästa Jesu kropp. Men vi är kvar i världen och nu är Hans lärjungar Jesu kropp och Han är så att säga förkroppsligad i oss.

Om vi vägrar att vara Hans kropp, har Han ingen kropp eftersom Han ser med våra ögon, Han lyssnar med våra öron, Han talar med våra läppar, 

Han tjänar med våra händer, Han går före med heliga budskap till de sörjande och vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar och erbjuder jag Jesus så mycket som en lem av mig själv där Han kan Han komma i kontakt med människorna genom mig.

Nu förhåller det sig så att Herren varken behöver dina eller mina händer eftersom Han inte heller låter betjäna sig av människohänder som om Han behöver något, Han som åt alla ger liv och anda och allt! (Apg17: -25.)

Det Han vill ha av dig och mig är vårt frivilliga, villiga hjärta att älska Honom villkorslöst av Nåd. 

Där kan Han leda och fylla kärlen med sig själv och där vi träder in på de vägar som är redan upptrampade av Honom där vi går i förberedda gärningar, där vi lärt oss att lyssna och lyda när vi vandrar tillsammans med Honom på livets vägar!

Ja nog har detta varit min dystra erfarenhet att jag förslösat en del av mina bästa dagar och jag har behandlat stunderna såsom värdelösa, och de oskattbara tillfällena har gått mig ur händerna.

Det har varit tillfällen då min Herre kommit till mig och jag har avvisat Honom från min dörr, Han vandrar så ofta inkognito och om jag är tanklös låter jag Honom gå och så förlorar jag fördelen av att ha himmelskt gemenskap och så få åtnjuta Hans välsignelser.

Han knackar på min dörr såsom en timmerman och den enkla dräkten bedrar mig och jag behandlar Honom med avmätt hövlighet, ja understundom med förakt!

Jag aktade inte på den tid då jag blev sökt då Han kommer till mig i behövande människors gestalt såsom sjuk eller hungrande eller såsom en främling och jag vill inte bli störd av Hans närvaro.

Jag skickade bort Honom ifrån mig såsom en fattig tiggare, och föga anade att jag lät en allsmäktig konung gå ifrån mig. Ja jag aktade tyvärr inte på den tid, då jag blev sökt.

Jag var hungrig och ni i gav mig inget att äta och så gick vi miste om livets bröd. Det finns då ingen annat bot för detta än att vara vakande och be och behandla var och en som om han vore Kristus och jag måste behandla varje ögonblick i det dagliga livet som om det vore ett evighetstillfälle.

Denna tid som nu ligger framför oss, där det är en stor och viktig förberedelse och helgelse för den kristne att gå in i Herren med ett tacksamt och lydigt hjärta och bära vittnesbördet om det urgamla korset genom svårigheter och lidanden!

Där kan ingen människa möjliggöra Jesu kallelse i sig själv och där vi på inget vis kan eller lyckas med att frambära ett evangelium i ett kärl som är upptaget i sig själv och där man tror att man är så skickliggjord och förfaren i skrifterna.

Där har man missat hela poängen med att lära känna Honom i sitt hjärta och där Han uppenbarat sin vilja i ett kärl som klivit av prestationens och prestigens maktlystna väg.

Så säger Herren, om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta: genom stillheten och förtröstan blir ni starka... Men ni vill inte. Ni säger nej på hästar vilja vi jaga fram.

Därför skall ni också bli jagade, "på snabba springare vill vi rida åstad" därför skall också era förföljare vara snabba. Herren manar sitt folk i dag att omvända sig från sin egen stolthet att kunna själv och att låta Herren vara den allsmäktiga Gud Han själv är. (Jes:30-15)

Vi kan inte förvänta oss att Herren skall uppenbara och öppna dörrar för oss om vi inte är villiga att gå när Han talar till oss. 

Vi väljer själva hur mycket vi vill växa i Honom. När vi går in i saker som vi upplever som obekväma och jobbiga det är då vi får kraft i stunden där vi befinner oss att möjliggöra Herrens vilja i våra liv. 

När jag stannar upp och vägrar gå in i det Herren sagt i mitt liv så kommer Han att älska mig lika mycket ändå som om jag skulle sagt ja.

Tyvärr så kommer då de dörrar att förbli stängda som Han vill öppna för mig när jag sagt nej till att gå. 

Konsekvensen blir att jag begränsas i mitt liv och jag stannar i den andliga utvecklingen i min vandring med Herren. 

De situationer som är obekväma i mitt liv och de som jag inte vågar att ta itu med kommer att uppstå om inte i samma form men i samma liknelser och jag kommer att stå inför flera val där jag väljer om jag skall gå vidare med Herren.

Vi ropar efter väckelse att Herren skall komma och möta de som går förlorade. Hur tror vi att det skall bli väckelse om det inte börjar med dig och mig. 

Det finns så mycket oförlåtelse och synd mot varandra att vi stänger Herren ute från att värka i våra liv. Vi kan ju så bra själva att proklamera stora segrar och vi skapar kampanjer som inte blir något annat en att vi själva blir upphöjda för att vi så gör något infantilt synligt i kristenheten. 

Gemensamt för många av gamla tiders väckelseförkunnare är att de menade att väckelse börjar med förkrosselse, syndanöd, ånger och att det börjar i församlingarna. Men det får inte stanna där.

 De sa också att väckelsens hemlighet är att de kristna kommer i rätt förhållande till Gud, vänder världens tjusningskraft ryggen och får en längtan efter Gud själva och himmelen. Detta leder i sin tur till att utomstående kan vinnas. 

När vi börjar omvända oss till Herren för att be om förkrosselse och min självupptagenhet och mitt materialistiska tänkande så gör Herren det synligt i våra kristna liv och vi får en längtan att bära fram ett budskap som talar till de ofrälsta själarna.

/Jan-Åke Henriksson

      Herrens tillkommelse!

2023-07-01

Herren kom såsom "ordet" Han kom såsom ett uttryck för den Evige Gudens sinnelag! Vanliga ord kunde inte burit fram det glada budskapet och ett vanligt språk var ett alltför otillräckligt kärl för detta nya vin och det var därför det mäktiga budskapet kom i Herrens egen gestalt.

Herren kom såsom livet och "I det var liv" inte ens en bägare eller ens en överflödande bägare av livet, utan Han kom såsom" livets källa" Även om jag hade det ord som till fullo uppenbarade Honom, måste jag ändå gå bakom och bortom detta.

För Han var källornas skapare och det vatten jag ger i honom skall bli i honom en källa som springer upp till evigt liv, för Han var källornas källa! Herren kom som ljuset och livet var människornas ljus och ett verkligt ljus har alltid sitt upphov i livet, där har vi vårt klaraste ljus som inte kommer från vackra tal eller dogmer, än mindre från tvister och osämja.

Nej, det är ett resultat av ett ädelt liv där ett ljus skall "lysa inför människorna" i kraft av Kristi inneboende liv där Herren kom såsom kraften själv. Han gav dem all kraft som behövs för att kunna leva ett heligt liv i andlig hälsa som jag finner bara i Honom där varje förpliktelse motsvaras av erforderlig kraft, för att göra Hans vilja synlig i mitt och i andras liv.

Ett uppriktigt hjärta som gör att jag går till Guds hus, där jag riktar min Gudstjänst och bön för mina egna böners rikedom likt Salomo som bad att Herrens ögon dag och natt skulle vara öppna och vända till helgedomen.

Likt en moders ögon på barnet eller likt den älskandes blickar på den älskade. Därför är det mera än ett likt och bart seende; vi kan ödmjukt säga att det är ett förutseende, som uttänker Nåderika överraskningar, som på förhand ser vad vi behöva och har i beredskap åt oss sina nådegåvor.

Det är ett seende som är både ett överinseende och ett förutseende, som alltid ser och har i sikte sin älskades fördel.

Salomo bad, att Guds öra skulle vara öppet för Hans folks rop i de svåra tiderna där den Evige hör från sin boning i himlen. Han bad att Guds hus skulle bli en plats där man öppet fick meddela sig Honom.

Detta är alltid fridens och därför även maktens hemlighet och om jag vet att jag står i förbindelse med den Evige och Helige, så skall jag få vandra och verka såsom ett ljusets barn.

Tyvärr och så oftast så missbrukas makten som människan själv strävar efter att bli upphöjd och ärad, där tvärtom Herren Jesus gav makten till Gud där också Han sedermera fick tillbaka makten och äran av Gud själv, genom sin egen kärlek och lydnad till Fadern!

Om nu Gud hör mig, kan jag sjunga mitt lov till Honom och Salomo ber om förlåtelse Nåd där han ber om den ljuva känslan av frihet från träldom och synd, vilket är i sig själv en nådegåva. Detta är förnyelsens under och detta borde ske varje gång vi öppnar dörrarna till helgedomen.

Döden kan aldrig bli banal och vi blir aldrig så vana vid begravningar, att vi inte lägger märke till dem. Vi ser alla de dystra begravningsföljen, då de drar gatan fram och för ett ögonblick snuddar allvaret vid den tanklöse och den ytlige anar evighetens verklighet!

Men då tusenden gripas av en flyktig vördnad, är det ytterst få, som känna medlidande med de sörjande. Det är många som intresserar sig för de lidande människorna men det är få som känna och hjälpa den svage.

När Jesus själv fick se det anspråkslösa begravningståget vid Nains stadsport stannade Han och Hans själ fylldes av medömkan. Han såg det stora tomrummet i modershjärtat och detta tomrum ville Han fylla och Han såg detta hjärtats blödande sår och Han längtade så att få läka det.

Det var Hans glädje att få avtorka andras tårar och bringa andra tröst och ro och de som såg och bevittnade undret att Gud hade sett till sitt folk och detta med rätta.

Så skulle vi alla gå den ödmjuka vägen fram bland våra bekymrade och sörjande medmänniskor där då våra hjärtan fyllas av sant medlidande med sorgens barn så att vi trösta och hjälpa dem i deras bedrövelse.

För att kunna vandra och leva det överflödande Nådefulla livet i Kristus kan jag redan nu uppstå från de döda och lära känna Honom och Hans uppståndelse kraft och redan nu vill jag smaka på det eviga livets fullhet.

Genom Nåden kan också detta hända mig för redan nu kan jag uppstå med min Herre Kristus Jesus och döden skall aldrig mera ha någon makt över mig men ändå måste min kropp dö, ja men den gamle fienden är nu min vän.

Döden är inte min herre utan min tjänare, som skall öppna dörren för mig till fadershuset, hemmet med dess outsägliga härlighet och glädje. För döden kan inte längre ha någon makt över mig.

Jag såg en gång för en tid sedan på gatan ett litet barn som somnade under sin lek och mamman tog hand om det lilla barnet. När den lille vaknade, var hon hemma och såg rakt in i sin älskade mammas ansikte.

Så skall det även göras för oss om vi vågar kliva ut ur vår trygga bekvämliga tillvaro som vi så ofta befinner oss i .

Herren själv lockar oss ut ur vår egen bekvämliga trygghet där Han står på de allra djupaste och svårtillgängliga ställen för att bevisa för oss att där kan vi inte själva befinna oss och bara där kan vi tillsamman enbart stå och gå med vår mästare då vi vandra genom den trånga port och smala väg där ingen människa i sig själv kan träda in utan att ledsagas av Herren Jesus Kristus.

Då skall vi till sist falla i en lugn och ljuvlig sömn och döden skall helt milt och varsamt föra oss in i det ändlösa ljusets härlighet.

/Jan-Åke Henriksson

       Mänskliga redskap!


Jag har nogsamt sett mitt folks betryck

därför må du nu gå åstad,

Jag vill sända dig! 2: Mos. 3: 1-14.

2022-11-28

Jag vill här göra en summering om det jag skrivit om denna globalistiska omställning i världen som nu pågår för fullt i  sin planenliga strategiskt uttänkta konstellation och jag vill försöka ge en så sanningsenlig objektiv beskrivning utifrån många års erfarenhet och bearbetning och insikt som jag fått av att sätta mig in i ovannämnda intrikata ämnen!   

Det fortsätter detta narrativ i världen och man kan förundra sig hur inskränkta och lurade både kristna och icke kristna är som inte tagit lärdom om Covid19 bluffen och ett vaccin som har den avsikten att förstöra och göra ditt eget immunförsvar obrukbart och där den huvudsakliga avsikten är ett kontrollerat folkmord!

Det vi kan se idag över hela vår värld är att åtskilliga miljoner människor avlidit efter att de tagit skotten och bara i USA så har fler än en halvmiljon människor dött och skadats för livet.

Detta till åtföljd av uppkommet eskalerande cancer eller inflammation i hjärtmuskeln, (hjärtkardit) som utlöses av denna så kallade Covid vaccination och där (trombos blodpropp) och (stroke) inträffat efter att man taget flertalet injektioner av detta toxiska preparat.

Nu kan vi se att inom ett tioårigt eskalerande skeende och detta är nu inte bara jag själv som hävdar och beskriver kommande scenarier, utan forskare och läkare som varnat och slagit larm om att de som tagit detta toxin kommer tyvärr att drabbas av en alldeles för tidig bortgång och död som en direkt följd av det som varit självklart och ett utav huvudsyftet med denna fruktansvärda omställning i världen.

 Detta har jag väl skrivit nog om tycker jag själv och de som fortfarande inbillar sig att man skall skydda sig själv och andra mot ett påstått livsfarligt virus som inte har en högre dödlighet än en vanlig säsongsinfluensa är för mig ofattbart beklagligt!

Jag känner sorg i mitt hjärtat för de människor som inte förstår och tagit reda på sanningen om det som beskrivs och förmedlas om denna sjuka psykopatiska bluff av tusentals insatta kunniga läkare och professorer världen över.

De har ideligen varnat om denna Covidinjektion och tyvärr kommer många troligtvis att fortsätta ta sin årliga påfyllnads injektion för en säker och för tidig bortgång som är så fruktansvärt sorgligt att ha insikter och vetskap om!

Sedan efter denna avskyvärda genomförda operation i världen med detta "Narrativ" så var det plötsligt inte aktuellt eller särskilt angeläget att prångla ut ett nytt löjeväckande så kallat skrämmande påhittat virus "Monkeypox", som sågs som rent nonsens av många vakna människor världen över och då kunde de inte längre fortsätta att upprätthålla denna illusion eftersom det var och blev för uppenbart.

Sedan kom kriget i Ukraina lägligt som ett brev på posten ögonblickligt efter denna lögnplandemi och det är samma krafter som ligger bakom detta orättfärdiga krig som ligger bakom starten av denna bluffplandemi där korrupta journalister rapporterat lögner och uppenbara svek till folken som sväljer det mesta som rapporteras via mainstream media och public service!

Där har vi då på världsarenan skådespelaren Ukrainas president Zelenskyj som bara är en marionett och zombie: en politiskt död aktör som återupplivats som animerad nickedocka för en front i det amerikanska imperiets fortsatta expansionskrig i Europa.

Detta med en total likriktning där bara Nationen Ryssland och Vladimir Vladimirovitj Putin utmålas som ensam skyldig till detta orättfärdiga strategiskt planlagda krig av USA och Nato. Jag förundras storligen hur inskränkta och cementerade och bedragna flertalet  människor är som  sätter sin tilltro till denna sjuka ensidighet där svaren ligger helt uppenbara för de som kan urskilja och tänka kritiskt. 

Jag lägger åter in detta avsnitt som jag tidigare i ett annat inlägg skrivit om dessa svekfulla Svenska samvetslösa politiker som har en full insikt och klarhet och vetskap om vad som händer och sker om just detta jag beskriver och tro nu inget annat kära läsare än att de besitter fakta och kunskap om händelserna i Sverige och övriga världen!

Här får politikerna sina direktiv som är utförliga krav som står i självklart nära förbindelse med EU, WHO och FN:s tribunaler och med mycket nära samarbete med  grundaren av World Economic Forum, Klaus Schwab, och G20, sammankomster samt med  Trilaterala Kommissionen som är en privat hemlig organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council on Foreign Relations och Bilderberggruppen, bland andra David Rockefeller, Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski.

I dessa slutna privata organisationer får våra korrupta Regerings politiker sina direktiv och vetskap vad som skall utföras och säkerställas i världen och i vårt land Sverige. Hur de kan med  berått mod och samvete och med insikt om det som skett och sker se sig själva i spegeln och ljuga och mörka inför sina väljare och medborgare är för mig ofattbart.

Detta är bara en av flera olika mörkläggningar som Sveriges Regering befattar sig med där vi har Estonia katastrofen och Palme mordet i färskt minne som bara är några händelser som man kan reflektera över där man mörkat och ljugit allmänheten och medborgarna i ansiktet.

Detta har välkomnats varmt bland globalistiskt sinnade politiker här i Sverige där alla åtta Riksdagspartier gjort medvetet korrupt förräderi mot sitt eget land och lagt Sverige i händerna till främmande land främst till USA. Där har media och politiker helt tystat och mörkat totalt denna fråga!

Utifrån den övriga världen utformar man nu strategiska planenliga strategier på de möten man har med RAND Corporation som är en av flera tankesmedjor av inflytelserika globalistiska Amerikaner där Carl Bildt verkar som rådgivare till RAND:s europeiska division där han arbetat de senaste fem åren med samma följdriktning mot Davos.

Där samlas världens ledande politiker, där Klaus Schwab samtalar med inflytelserika makthavare över hela världen.

Begreppet åsyftar bland annat en omställning där det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt styre med långtgående digitalisering och robotisering - även av människorna själva.

Ytterst kommer den fjärde industriella revolutionen leda till en sammansmältning av våra fysiska, digitala och biologiska identiteter", förklarade Schwab själv i ett utspel för Chicago Council on Global Affairs redan 2019.

Detta händer, precis nu i denna dag det jag beskriver i landet Sverige, som ligger i bräschen och i framkant för den digitaliserade vården där Svensk kraftsamling för införande och utveckling av precisionsmedicin Genomic Medicine Sweden (GMS) som är en nationell kraftsamling som syftar till att patienter i Sverige på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt säger man skall få tillgång till genetisk analys för att möjliggöra bättre diagnostik och mer individanpassad vård,

Unikt samarbete med gemensam dataplattform GMS kommer att bidra till digitaliseringen av hälso- och sjukvården genom att lägga grunden till en infrastruktur för delning av data mellan svenska regioner samt med akademin och näringslivet.

En gemensam plattform för genomikdata byggs som ett nationellt skalbart system, vilket kommer att vara överförbart till andra områden och till nytta för hela life science-ekosystemet. Därmed stärks datadriven forskning, utveckling och innovation hävdar man för mänskligheten i stora välformade förskönande ordalag!

Dataplattformen kommer att utformas för att kunna möjliggöra och nyttiggöra vårddata med hjälp av kraftfulla analysverktyg baserade helt på AI.

Det är likadant med den digitaliserade valutan som kommer att införas med den stora omställningen i världen där det nuvarande ekonomiska systemet går i graven, där Slagorden, framförallt The Great Reset - "den stora omstarten", kommer att bli den verklighet som jag skrivit om tidigare i mina inlägg och den har ju nu redan börjat och blir en sann realitet i världen.

Flera centralbanker utvecklar för närvarande sina digitala valutor baserat på blockkedjeteknik. Genom att utveckla sina egna digitala valutor syftar centralbankerna till att flytta samhället mot mer kontrollerbara valutor där digitala valutor baseras på blockkedjetekniken.

Centralbankernas digitala valutor är allmänt kända av förkortningen CBDC (Central Bank Digital Currency). Centralbanker världen över är för närvarande i hård konkurrens för att släppa sina egna digitala valutor. Centralbanker har börjat utveckla sina digitala valutor i bakgrunden av bitcoin, ethereum och andra kryptovalutor och centralbanks digitala valutor, som traditionella kryptovalutor, baseras på blockchain-teknologi. 

 Skriver lite mera om centralbankernas digitala valutor och hur de skiljer sig från traditionella kryptovalutor.

DCEP är Kinas egen digitala valuta. DCEP är en förkortning av orden Digital valuta elektronisk betalning, och det är en helt digital valuta baserad på blockkedjetekniken.

DCEP är i själva verket en stablecoin, vars värde är helt kopplat till Kinas nuvarande valuta, renminbi. Genom att köpa DCEP är det således omöjligt att komma ikapp med liknande valutakursförändringar som traditionella kryptovalutor och för närvarande testas DCEP i flera stora kinesiska städer.

DCEP är fortfarande i testanvändning nu, men i framtiden kommer det att bli det enda officiella digitala betalningsinstrumentet tillsammans med Kinas nuvarande valuta, renminbi. Kina har utforskat sin digitala valuta i flera år.

DCEP är främst avsedd som en valuta som verkar inom Kina, men Kina kommer sannolikt att försöka sprida DCEP till andra länder och öka sitt eget inflytande och DCEP tjänar korrekt Kinas egna intressen eftersom det gör det möjligt att övervaka sina användare. Varje transaktion som görs med DCEP lagras i en blockkedja som den kinesiska regeringen kan använda för att tjäna sina intressen.

Digitala valutor utgivna av centralbanker kommer utan tvekan att bli mycket vanligare i en inte så framliden framtid. Centralbankens digitala valutor bör inte på något sätt förväxlas med traditionella kryptovalutor som bitcoin.

Centralbankernas digitala valutor utvecklas helt av centralbanker, så deras styrning och teknik styrs också helt av dem. Det övergripande målet för centralbankernas digitala valutor är att ta samhällen bort från traditionella kontanter mot en mer kontrollerad digitaliserad modell.

Allt finns tillgängligt att läsa och är väl dokumenterat för gemene man om man så vill ta del av det material där de beskriver utförligt nu i denna dag denna "transformering" och de håller på för fullt att förverkliga att genomföra detta jag beskriver för en digitaliserad mycket sjuk satanisk värld där alla människor är kontrollerade och övervakade i detta djupt utvecklade system!


Det som vi nu kommer att få höra och se mycket mer utav, är om den förlöjligade "klimatkrisen" som ligger i FN:s agenda 2030-17 delmål som kommer att eskalera för fullt inför världens ögon och öron. Det finns idag full vetenskaplig evidens om detta och det är tämligen uppenbart att så enorma omvälvningar inte kan ha orsakats av enbart mänskliga "jordiska" krafter.

Processerna med nedisning och efterföljande avsmältning av dessa gigantiska mängder is är inte överhuvudtaget klarlagda idag utan man skrämmer folk till lydnad om en klimatkollaps som aldrig infinner sig och som har basunerat ut i åratal inför  den stundande kommande imaginära "klimatkrisen".

Den troligaste hypotesen är nog de helt normala cyklarna som styrs av processerna i solsystemets och vandring i galaxen och vintergatan där Intensiteten i den kosmiska strålningen kan vara olika i dess spiralarmar och mellan dem.

Professor Henrik Svensmark har visat att den kosmiska strålningen påverkar klimatet och vi har även i Sverige Lennart Bengtson som är professor i meteorologi som hänvisat till denna klimathysteri som inget annat är en religion för att driva hela paketet med alla dessa narrativ till en teknokratisk världs omställning.

Detta är helt uppenbart absurt och kommer att bli en utav de drivande frågorna i världen där klimatet kommer att stå centralt i fokus och där man  på fullaste allvar vill göra världens befolkning "billös" som argument för den påstådda "klimatkrisen" och deras avsikter är att självklart få en större kontroll över varje medborgares liv!

Då är det ganska naivt att låtsas som att det bara är människans påverkan av "klimatet" och det finns inget som människan kan göra åt "klimatet" utan åt möjligtvis "miljön". Där kan människan påverka något till det bättre men att bara räkna med "jordiska "krafter som rimligen är små,  jämfört med de kosmiska krafterna.

 Ännu mer naiv är klimatpanelen IPCC:s förutsättning att människan, som är mycket liten i jämförelse med Jorden, har ett dominerande inflytande på klimatförändringarna.

Som om det inte är tillräckligt absurt, litar IPCC till "klimatmodeller" som bygger på datorsimuleringar av vädrets utveckling de närmaste 80 åren. Det vet man så lite om, att fler än 30 parametrar måste gissas.

En gammal regel är att man kan få ett meningsfullt resultat bara om man gissar högst 3 (TRE) parametrar. Eftersom resultaten är så osäkra gör man om beräkningarna ett hundratal gånger med vitt skilda resultat. Detta borde vara tillräckligt för att man skall förstå att beräkningarna är totalt värdelösa.

Innan Covid19 rullades ut i världen år 2020 så hade man större militära övningar och i oktober 2019 genomfördes en förövning till den så kallade pandemin innan de släppte denna strategiskt uttänkta planerade kupp för mänskligheten. I wuhan i Kina och även i Sverige hade man genomförda förberedda övningar om den kommande världs bluff som då senare inträffade.

Det är så här man genomför sina planenliga strategier genom att samköra olika scenarier med övningar världen över innan man genomför det som man har för avsikt att genomföra och implementera permanent i världen!

Där är MSB och Folkhälsomyndigheten i Sverige som är dessa organisationer som samkör med olika aktörer för utförandet och genomförandet av dessa planenliga, planerade operationer. I andra länder heter dessa organ självklart något annat men syftet och genomförandet är detsamma!

Nu har man år 2023 i Sverige en stor militär övning som kallas SAMÖ 2023- där man övar inför kommande Scenariot som rör hantering av storskaliga väderrelaterade händelser. Vi får se vad det innebär och vad som kommer att hända år 2023 men det kan vi återkomma till vid ett senare inlägg.

Nu till det som gör livet till en mening. Han som har menat och menar något i allas liv, en vandring i Herrens underbara Nåds gärningar i en fallen värld, där bara Han kan och vet allt.  Han har full kontroll över allt som händer på vår jord.

Kan man inte tycka, att det är ett svagt redskap för en sådan väldig gärning? Herren Gud ser sitt folks oerhörda betryck och sänder då en svag människa för att avhjälpa detsamma. Hade Han inte istället kunnat sända eld från himmelen eller låta himlen rämna och skicka sina tjänare in i nöden och olyckorna.

Varför valde Han en människa, då ärkeängeln Gabriel alltid står redo att dra ut i Herrens tjänst. Ja sådan är vår Herres väg; Han använder oftast mänskliga medel och krafter för att uppnå sina Gudomliga ändamål.

Han tar människor i arbete för att höja och styrka människor där Han gjuter sin egen styrka och kraft in i en liten mask och så blir denna mask en underbar kraft i Herrens egen hand för att visa att styrkan och kraften är Guds egen där människan alls intet kan utföra om inte Herren så ger den av sin Gudomliga Nåd och av ett sviktande rö gör Han en järnpelare.

Denna mäktige Gud vill även använda dig min vän och runt om kring oss finns ett sådant där Egypten, där betryck och nöd råda, hem försänkta i djup okunskap, samhällets så kallade försvarare som nedsänker sig i tyranniets och korruptionens mylla där mörkret har förblindat makthavarnas sinne till att begå övergrepp mot sin nästa.

Då säger Herren just till dig min vän att gå nu åstad för Jag vill sända dig, så sade Gud till Mose och Han som ger befallningen skall även ge kraften för att utföra den.

Mitt Jerusalem är den levande Gudens tempel och frågan som Herren ställer är om jag bär det i mitt hjärta och prisar jag Herren för detta dyrbara arv och att det har förlänat mig min själs salighet och kommer jag ihåg de faror den löper, framför allt på den delen av sina murar, där det är glest försvar och således lätt kan genombrytas.

Med kärleken tränger en ny underbar insikt fram där luften släpper in ljus och en varm och livgivande fläkt av liv där allt blir nytt. Det är som att släppa in våren i våra liv och vad som varit slaget i vinterns bojor vaknar och stiger upp ur sin grav.

Så kommer jag då in i Guds rika Nåd och jag blir invånare i ett nytt underbart rike där jag börjar bli acklimatiserad i de saligast närvaro och där jag får se Guds godhet och nåd och där jag så småningom börjar att uppfatta och förstå andliga ting och där jag skådar Guds rikes underbara glans som påverkar så mitt liv.

Så vill nu Herren öppna upp för den som lämnat världens rike och avsagt sig denna världens och förförelsens irrbloss, som bara skapar begär efter vad som finns på denna sida av detta luftslott och lockelsens och förförelsens vilja att dra mig bort från den evige.

Frälsningens under måste följas av lovsång och tyvärr så är det många som ropa: Gud var oss nådig! men som aldrig ropa var oss lovad! Det var ingen som återvände för att betyga sin tacksamhet utom samariten. Tio renades men endast en som var tacksam!

Det kan aldrig bli en förnöjsamhet i hjärtegrunden om inte en sann tacksamhet infinner sig i ett hjärta som har berörts av den evige och när den gamla välsignelsen inte förnyas i tacksamhet så infinner sig en inkognito där allt blir satt inunder undantag.  Därefter så faller man i en lömsk glömska i vad Herren gjort och tacksamheten och glädjen förbyts mot hopplöshet och bitterhet.

Så säger Herren den evige till den som inte vittnat om sin välsignelse som man redan fått är att likna vid döda havet och där allt som Jag Herren gjort och skapat i en människa är för att hon skall brista ut i en tacksägelse och lovsång till ära och lov inför Mig och människor.

Om jag noga aktar på Honom men inte i förbigående med en ömklig nick av igenkännande; jag får då inte endast kasta en blick på Honom då och då, i det jag erkänner Honom.

Att erkänna Honom är att erkänna Honom som konung med rätt att styra och såsom största delägare i alla mitt livs affärer, även med rätt att ge utslagsröst i allt i mitt eget liv. Nej det är inte igenkännandet av någon bekant, det är en hyllning av en konung och om jag så erkänner Honom skall Han leda mina steg.

Då kan jag då få erfara att jag leds mot det härliga mål, till det som är ämnat i mitt liv och den väg som väljs blir inte alltid den mest lockande, men det är den rätta vägen och också den säkra vägen och jag kommer att få göra underbara upptäckter på den kanske föga erbjudande stigen.

Hur skall jag då göra för att låta mig veta vilken stig jag då skall gå, för det kan jag aldrig veta och säga för vi vet inte och kan inte förutse Guds handlanden med oss.

Men om jag i mitt liv kärleksfullt erkänner Honom, skall Han säkert finna något sätt att göra sin vilja känd för mig för ljuset skall alltid nå det beredvilliga sinnet som förvandlar och skapar en livgivande karaktär som håller att stå fast rotat och grundat i Honom som för mig ända hem till min faders hjärta!

Nu till sist min vän vill jag säga att den tid som vi lever i, där sanningen och kärleken är Han själv och där ondskan och de som mördat och förslavat mänskligheten utrotas av Hans andedräkt i Hans tillkommelse.

Vi ser nu att alla profetior i Guds ord får sin fulla uppfyllelse och Anden säger att förbereda oss på en tid av fruktansvärd karaktär. Vi kommer inte att ryckas upp till någon utopisk himmel, utan vi kommer att möta Honom på skyarna och följa med ned på Oljeberget med alla de heliga.

Där kommer Han döma rättvist innan denna tid är till ände, men vi kommer att kunna ta oss igenom dessa svåra tider som nu är runt hörnet genom Guds Nåderika löften för de som gjort sig klara och redo för denna sista extrema tid och vistelsen är och förblir på den nya omskapade planeten jorden och inget annat som historiskt förvanskats av villoläror!

/Jan-Åke Henriksson

Livet i Herren! År 2019

Ett avfall med stora konsekvenser! Lyssna vad jag har att säga! Videon är i två delar.

Ps:131 Att inte umgås med det som är för svårt och stort! Herren är nådefull och full av sin kärlek till oss. Det spelar ingen roll om vi har framgång eller motgång för Han är densamma och förändras inte. Det är i de skeenden i våra liv där vi tycker att ingenting händer och att allt känns så hopplöst som Han vill säga att allt är under kontroll.

Han vill lära oss att vara stilla och förtrösta på vetskapen om att det inte beror på oss att vi måste göra massa saker för Honom eller att kraven blir så stora att vi "bågnar" inför våra egna måsten. Att en själ finner vila och förtröstan i Hans underbara nåd är så mycket större en alla måsten och krav.

/Jan-Åke Henriksson

Att Finna Livet i Herren!

Den sunda läran i Guds ord bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss Det är inte jaget som har en plats till något i den sunda läran om Jesus. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig. Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva. Apg: 17:24-25 Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina egna ansträngningar.

Vi får låta Guds nåd verka på våra liv för det är det enda som verkligen gäller. Det vi ser idag vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." och en felaktig grund i Guds ord. Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det.

Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna. Det enda jag gör är att vara stilla inför min Herre och infinna mig i trons vila. Jag gör ingenting i mig själv för att nå människor. Bara vara stilla och ledas ditt Herrens Ande leder oss.

På kort tid är det två stycken själar som blivit frälsta av att varit stilla och trofast, bedjande och lydig. Vi får se den största närvaron av Herren när vi lär oss att lyssna och gå när Herres säger det till oss. Faran är att det blir prestation och krav i våra försök att vinna människor för Herren. Vi har ingenting att berömma oss av att vi är så duktiga och skötsamma eller att vi har olika metoder och läror som vi svänger oss med. En förkrossad ande och ett bedrövar hjärta är det offer Herren vill ha i oss där vi ödmjukar oss inför honom som är allsmäktig kärleksfull och god.

/Jan-Åke Henriksson


En rättelse! Nya testamentets grundtext är skriven på Grekiska och det Gamla testamentet på Hebreiska!

Några Lovsånger och en Bön!


Våra Egna Ansträngningar!


Det är så att när man själv vill skapa förutsättningar som man tror är rätt och att man proklamerar en falsk bild av Herren som egentligen inte bygger på sann kristen grund, då blir sannolikheten den att man gärna går över gängse bibliska gränser för att nära de köttsliga och sinnliga begären i människans liv.

Så har det alltid varit med människans beskaffenhet att det är så svårt att "be" till nådens Gud om helande och befrielse. Vi är så benägna att hela tiden "begära" saker av Herren för att istället be till vår frälsare som gav sitt liv av nåd till hela mänskligheten. Typiskt västerländskt tänkande i trossammanhang i trosrörelsen att bara jag hoppar och skriker lite så löser sig det mesta av problemen.

Vi får vackert lägga oss ner i ödmjukhet och be vår frälsare om de saker som han lägger på våra hjärtan. Det vi egentligen strävar efter i våra liv är att finna livet i Honom för när vi försöker att i vår egen strävan efter resultat och mening i detta liv så kommer det bara att bli besvikna och frustrerade krav som uppnås i oss själva och resulterar i ett hopplöst eget jagande efter meningen med livet.

När vi har insett att resultaten inte kommer av att vi själva skapar egna förutsättningar i vår strävan efter meningen och sammanhangen. Då först kan vi säga att när jag dött bort från mig själv och har sett min egen ofullkomlighet och strävan efter meningen med mitt liv kan jag säga att nu lever inte jag själv utan Kristus lever i och genom mig och jag finner trons vila i Honom och prestationen som plågat och vakat över mitt liv har nu dött bort från mig.

Genom honom som nu lever i mig kan jag bara i nåden finna tröst och hjälp. Lagens krav på rättfärdiggörelse kan ingen människa hålla och leva med i sig själv. Nu var det ett krav från Herren att leva genom lagen och det kravet kunde bara en person åstadkomma åt oss genom ett erbjudanden av att nåden som ges fritt av ett kärleksbudskap till den som tror på att Han tagit lagens krav på sig en gång för alla på sitt kors. Han kom inte för att upphäva lagen utan att fullborda lagen i Honom.

Därför så kan vi inte själva nå fram till ett avgörande i vårat liv för det är bara genom en död människa som vi kan upptäcka livet i Honom och leva genom Honom där allt handlar om min älskade Jesus. Jag tror att Himmelen är Jesus och att allt är genom Honom och vi lever för Honom genom våra döda liv som uppstått till Honom i härlighet.

Vi är ju främlingar och gäster på denna jord och vi har hopp och längtan. 1kor 1:13 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. I så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor.

Vi skådar upp till himmelen för där har vi vårt hopp och längtan. 1: Johanesbrevet 3:3 Var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likasom Han är ren.

Jag tror att det finns inga gränser för vad en människa kan få vara med om när hon fått en uppenbarelse av att vara död i Herren för då kan vi säga som Aposteln Paulus säger Filipperbrevet 4.13 allt förmår jag i Honom som ger mig kraft.

Då kan vi möta alla livets hårda prövningar och krav för då är det inte längre det egna JAGET som har herraväldet i våra liv. Jag vet att det är på grund av Guds styrka att jag är den jag är och gör det jag gör.

Det finns inget sätt jag kunde göra ens hälften av vad jag gör i min egen styrka! Jag kan inte göra det. . Om Gud allsmäktig inte är vid din sida, vem kommer du då att kunna luta dig mot när världen omkring dig faller.

Endast i honom finner vi fullkomlig frid, hopp och kärlek. Läran om Herren bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss Det är inte jaget som har en plats till något i läran om Jesus.

Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig. Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva.

Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina ansträngningar. Vi får låta Guds nåd verka på våra liv för det är det enda som verkligen gäller.

Det ser idag vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det. Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna.

/Jan-Åke Henriksson