sv

Av Nåd Genom Trohet!

Tron bekymrar sig inte om händelsernas sammanhängande kedja, utan fäster i stället all sin samlade uppmärksamhet på just den länk i kedjan som det för ögonblicket är fråga om.

Tron är inte en kunskap om en moralisk process utan trohet i en moralisk handling.

Tron överlämnar allt i Guds händer, och lyder Hans befallning och låter Honom sörja för färdens riktning och mål.

Det är därför helt naturligt att tron alltid åtföljs av ett stilla lugn i våra liv.

Den som tror behöver aldrig fly han grips aldrig av förskräckelse och oroar sig varken för det förflutna eller det tillkommande.

Inför gårdagen säger tron du är redan förbi och inför morgondagen dig har jag inte sett. Men inför den nuvarande dagen säger tron att Herren leder mig med sin hand och varsamt trycker Hans älskade hand i min och jag förnimmer Herrens godhet och nåd i mitt liv.

Trohet kan du aldrig själv skapa utan det är en Guds gåva till den som satt sin tilltro till en allsmäktig Gud som vill ha din trofasthet och kärlek till Honom som gjorde allt åt oss på sitt kors där Han fullbordade sin oerhörda kärleks gärning som vi får ta emot av nåd genom tro.

Paulus tar upp i EF brevet 3:14 att han böjer sina knän för Fadern från vilken allt vad Fadern heter i himmelen och på jorden har sitt namn och beder att Han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder att i genom Hans Ande växer till i kraft till eder invärtes människa.

 Att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan och att i må vara rotade och grundade i kärleken.

Där vill han tala till oss att vi kan lära känna Honom så vi till fullo förstår vad bredden, längden ,höjden och, djupet av Hans ofattbara kärlek till oss som satt sin tilltro till Hans nåd och inte till egna gärningar.

När vi sätter vår tilltro till tecken och under och där vi springer efter olika förkunnare som kommer med olika budskap som är tagna ur sitt sammanhang för att passa in i ett urvattnat evangelium som inte bygger på den sanna grunden i Guds ord.

De största förändringarna som leder till förvandling av våra liv är när det känns som tyngst och jobbigt och som om vi tappat vår kontakt med vår frälsare och där vi upplever oss som om det skulle vara något straff från Herren där vi blivit satta på undantag.

Så fel vi tänker att det skulle bero på något straff vi utsätts för och att vi skall få dåligt samvete för att Herren förkastat oss.

Så totalt helt fel som vi oftast tänker när motgångarna kommer emot oss och vi flyr in i självömkan och tycker synd om oss själva.

Det är i själva verket så att Herren vill skapa en karaktär och en säker grund i Guds ord i våra liv och visa att där vi befinner oss i vår svåra situation så vill Han visa oss att det är då vi är som svagast och hjälplösa som Han vill bära dig.

Han vill visa dig en helt överlägsen väg där inte omständigheterna och situationerna hindrar dig i ditt liv utan att Han vill att du skall lära känna Honom där Han har full kontroll över ditt liv och visar att när du är svag så är Hans Ande i dig, den som leder dig djupare in i sin nåd och skapar en förståelse för vem Han är i ditt liv och att Han alltid varit dig nära och haft dig så kär.

När David blev smord som konung och Saul som förföljde honom hela tiden och sedan när han förstod att David skulle bli den sanne och smorde konungen för Israels folk.

 Det var då Saul ville döda David med den vetskapen som han hade.

Då skulle man kunna tänka sig vad hade David gjort som var så fel att han hela tiden var nära döden och förföljdes av Saul ständigt.

Nej han visste att det inte berodde på någon synd eller någon omständighet som gjorde att han var förföljd och utsatt för döden hela tiden utan han förtröstade på att Herren var med David i alla situationer och att han såg att det inte berodde på Davids styrka och kraft, utan att det var Herrens kraft som verkade genom Davids svaghet och förtröstan.

Likadant var det med Aposteln Paulus liv, han var ständigt utsatt för trångmål där han i fångenskap och i bojor och bedrövelse verkade i Guds kraft för Paulus visste att det var genom sin egen svaghet som kraften och kärleken verkade så kraftigt i Apostelns liv.

 Andra kor 12:9 Men Herren sade: min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma att vila över mig.

Det handlar om att lära känna Herren i våra liv för det är evigt liv att lära känna vår Frälsare. Med handen på hjärtat och med sorg vill jag säga till många kristna som tror att man skall ha någon lyckokristendom där man skall förverkliga sitt liv och tjäna på det man gör och utför.

De har blivit lurade och bedragna av förkunnare och lärare som cementerat en falsk bild av gemenskapen med Herren.

Det är så mycket lärande om tekniker och olika metoder som man lär ut i Kristi kropp i dag och där man går olika bibelskolor där man lär medlemmarna om att kunskapen i Guds ord sätter dig fri och gör dig mer skicklig gjord för ett mer innehållsrikt liv med Herren.

Herren vill att vi skall leva i nära gemenskap Honom som uppenbarar kärleken till sanningen om Honom själv i våra liv.

Problemet med dessa kunskapens bibelskolor är att man lär ut Guds ord genom strikt formade konkretiserade former där man läser ordet som om man läser ett manuskript och att man sedan inte kan tillgodogöra sig den undervisning man fått i ett praktiskt och överlåtet liv med Herren.

 Inte ens Jesus undervisade nämnvärt sina lärjungar när Han var tillsammans med dem under sin verksamma tid på jorden.

Det var först efter uppståndelsen som han i fyrtio dagar verkligen undervisade dem om Honom själv.

De hade sett och hört men inte förstått mycket när han var med dem innan uppståndelsen och Anden inspirerade och påverkade dem att det var genom Herren som de blev förvandlade i en omedelbar närhet i gemenskapen med Jesus som deras liv fick en mening.

Det är så förkastligt att kunna tro att vi kan informera varandra om livet med Herren.

Herren börjar i regel först med provet sedan så kommer den teoretiska biten att falla på sin rätta plats i våra kristna liv.

 Det finns ingen annan väg än den väg som leder till förvandling i en människas liv av att försaka sitt eget liv genom att mista det för att söka efter meningen och livet med Herren genom försakelsens välsignade väg genom svagheten i mig själv där jag nedlagt all min egen styrka.

Guds sinne, kommer åstad en bättring som leder till frälsning och som man icke ångrar, men världens bedrövelse kommer åstad död.

Det är i den nära intima förbindelsen som jag genom stillhet och förtröstan finner de största skatterna i mitt liv där jag stillat ner min själ och börjar att lyssnat in vad Herren vill tala till mig vem Han verkligen är och att jag inte behöver göra massa saker genom min egen prestation och krav för att bli mer accepterad och älskad av Honom.

Han har gjort allt för dig för att det som inte längre kunde skapas av människan själv, genom vår egen "skötsamhet" och strävan efter rättfärdighet.

Det gjorde Herren åt dig genom sitt offer på sitt kors där Han vann en evig blodköpt seger.

Av "nåd" allenast genom trohet får vi komma in i en famn av prestationslöst och krav fritt liv genom trons underbara vila och bekännelsen av att det Han gjort just för dig och mig.

Herren vill genom att vi lär känna Honom och Hans uppståndelsekraft får känna delaktighet i Hans lidanden i det att vi blir Honom lik genom en död sådan som Hans.

Det är många som vandrar som fiender till Kristi kors och har sitt sinne vänt ifrån vår Herre.

Vi skall ha vårt medborgarskap i himmelen och där ifrån så väntar vi på Herren Jesus Kristus som skall förvandla vår förnedringskropp så att vi blir lika den härlighets kropp som Han besitter och som vi är lovade om vi tvagit våra kläder i lammets blod.

Jag behöver aldrig frukta att löftet som gavs i går inte skall gälla för i morgon.

Herrens förbund uppehåller oss likt vildmarkens alltid friska källor.

De drack ur klippan som följde dem och den klippan var Kristus. I varje löfte som du ser uppfyllas har du en underpant på andra löftens fullbordan.

Herren har inga vägar utan källor.

Om vägen går genom ödemarken skall källor välla fram i öknen och vildmarken skall blomstra som en ros.

/Jan-Åke Henriksson