sv

Allt i min käre Jesus!Den Helige Ande skall bära vittnesbördet om Jesus och så skall Han vittna om mig Han skall vara brudgummens vän och Han skall sjunga om Hans godhet och nåd och djärvhet i den ivrigt lyssnande brudgummens öra.

Brudens unga kärlek skall växa sig djupare och rikare, ju mer förtrogen hon blir med Kristi outrannsakliga rikedom! Den Helige Ande skall styrka sina vänner i Kristus och han skall nåderikt försvara mig och göra min tro och mitt hopp oövervinnliga.

Den bästa hjälp jag får består inte i att vidriga omständigheter blir undanröjda för mig, utan i att jag får kraft att höja mig över dem. Den består inte i att jämna vägen för mig utan att sätta mig i stånd att hoppa som en hjort över alla slags vägar, inte i att skingra mörkret utan att lära mig att sjunga om natten till Hans ära, Jag skall inte be om mindre bördor utan om mera styrka!

Detta är hjälparens härliga uppgift i våra liv, Helige Ande styrk mig och förvandla min svaga tro till en fast övertygelse och gör mina oklara och dimmiga föreställningar till klara syner då det nu är så anmärkningsvärt ohyggligt att en människa kan utestänga Gud ur sitt liv.

Vi kan utestänga den rena luften och vi kan hindra den att få tillträde precis som vi utestänga ljuset från ett rum och det beklagansvärda är att vi falskeligen kunna tro att luften är fullt friskt och att rummet är strålande ljust!

Vi förlorar då vår fina urskillningsförmåga då vi kalla det onda gott och vi kalla mörkret för dag och när vi vägrar att ha Gud i tankarna så ger Han oss till pris åt ett ovärdigt sinnelag.

När man inte förstår att söka den Eviges omedelbara närhet så förlorar man uppsikt över sitt eget och andras liv där lögnen smyger sig in och vilseleder människan att sätta sin tilltro till vad som är och förblir en lögn även om den kläs i fina förföriska ordalag.

Det är så underbart när en människa kan öppna sitt liv till boning för den Allsmäktige där Herren säger att Min boning skall vara hos dem då detta är min högsta ära att Herren vill vara min gäst.

Då jag kan lyssna till Honom och tala med Honom där jag går tillsammans med Honom ut på de djupa vattnen där jag inte själv ensam kan stå utan att Herren håller mig uppe med sin starka hand.

Så låt oss då inse att när jag står vid den Allsmäktiges sida där Han då strider för mig och Hans erbjudande skydd ödelägger så fiendens kalkylerade uträknande minerade vägskäl då jag vandrar i den Allsmäktiges upptrampade stig där Han redan gått och förberett ett total ödeläggande nederlag för de som planerat min död.

Det enda som Herren vill är en trofast och trogen själ som funnit troheten och Nådens rika mylla där själen funnit att jag inte strider själv, utan Herren strider för oss och i den djupa insikten förebådar en redan vunnen seger innan striden ens haft sin början.

Varför ser det ut som det gör i Kristi kropp som inte förstår och som inte inser sin brist på rena kläder där de många söker i usla brunnar utan att finna en trons vila och ett meningsfullt innehållsrikt liv där själen funnit sin tröst i den sanna djupa gemenskapen.

Apg. 17:22-31 beskriver såsom om Han vore i behov av något eller att Han behöver våra händer och fötter. Den stora villfarelsen i Kristi församling och kropp är att man tror att Han är beroende till dig och mig när det i själva verket är så att Han inte låter betjäna sig av människohänder, såsom vore Han i behov av något. Men Han vill ha oss till umgängelse där Han får göra det åt oss på sina egna villkor. Allt är under Herrens kontroll men inte under vår!

När jag själv begrundar Herrens ord så ställer jag mig nu frågan? Om min dotter plockar en handfull blommor till mig behöver jag dem? Svaret är nej och fortsättningsvis, vill jag ha dem? Din lilla flicka kysste dig innan du gick till ditt arbete i morse, behövde du det? Eller önskade du det? Så behöver inte heller den Allsmäktige vår svaghet, men den kärleksrike Fadern vill ha sina barn för vi är ju av Hans släkt och vår Fader gläder sig åt sina barns kärlek.

Frälsaren sade till en samaritisk kvinna: giv mig att dricka. Kanske ligger det inom området för våra heliga strävanden att kunna vederkvicka vår Herres Hjärta. Kanske kan vi ge Honom att dricka ur vår tillgivenhets källa och av den så blir Han mättad.

Om Gud är för oss vem annan är då värd att nämnas och om solen är på min sida varför skulle jag vara rädd för de stora isbergen i min väg och vad kan isen göra mot solen! Varför skulle jag frukta om luften är min bundsförvant, då skall även fienden av järn rosta ned till pulver då Herren blåser däruppå och den Helige Ande som är för oss, då krossas de tillsynes oövervinnliga hindren till stoft.

Men ofta bedrages vi av den stora massan av folken och av dess storlek där vi leds till att göra och handla som alla andra efter att de själva blivit bedragna där många förskräckas av hindrens storlek och mångfald och glömma Guds Andes hjälp. Guds andedräkt betyder mer än fiendeskarornas skrämmande hot och är Gud för oss, vem kan då vara mot oss!

Jag vill söka skydd i Hans heliga gemenskap och inget skall förskräcka mig och jag kan då undfly lögnerna som cementerat in en föreställning om att allt som kommer från världens system och tankar är goda och att de vill oss väl. Bara sanningen till kärleken avslöjar dessa imaginära föreställningar som leder till en avgrund och öppnar sig för de som sätter sina liv till detta världssystem.

Somliga av oss rör sig med tunga fötter och det är inte mycket av en hind i oss när vi går vägen fram. Vi hylla Herren med sura miner och vår välvilja är utan behag och det finns ingen tjusning i vår fromhet, ingen hänförelse i vårt pris till Herren.

Vi är offer för en bedrövad ande och likväl, här finns det ord som säger oss att Herren vill göra våra fötter som hindens. Han skall göra oss muntra och spänstiga och i stånd att övervinna svårigheter och ge oss styrka till vandringen uppför de brantaste höjder. Så låt oss alla söka Herrens hjälp Han som omgjordade mig med kraft och lät min väg vara lyckosam!

/Jan-Åke Henriksson