sv

Församlas I Hemmen!


Guds verk är inte enformigt utan Hans tankar är likt havets brus och varje tanke innebär något spektakulärt nytt. När Han tänker på mig blir livet sådant att ingen annan kan åstadkomma något liknande!

När den helige Ande kommer över människorna undertrycks inte de olika personligheterna utan dessa vinner istället en härlig utveckling och andlig rikedom.

Gåvorna är mångahanda och vi får inte låta skillnaden skapa misstro mellan varandra eftersom min broders gåva inte är densamma som min så får inte jag misstro hans kallelse.

En har fått en basun en annan en lampa och en tredje en spade, men alla är de delaktiga av Nådens heliga gåvor. Gåvorna är mångahanda för att inte skillnaderna skall skapa splittring mellan varandra. Om nu min broders gåva inte är den samma som min, får jag på inga villkor misstro hans kallelse.

När alla gåvorna Herren gett åt oss så är Guds tanke med oss barn att föra oss in i en djupare Guds insikt där vi alla är delaktiga i varandra och ingen är ringaktat eller ratad eftersom alla har sin egen plats och kallelse i den kropp som skall verka för full gemenskap i Herren.

Att kunna se och lyssna till innebörden av att uppmärksamma det som jag saknar i en nära Gudsrelation med syskon som blivit mig en kär källa till att söka Herrens mening i både mitt och mina medsyskons delaktighet i både glädje och sorg.

Det framkallar en oerhörd medvetenhet att jag är delaktig i något mycket större som jag själv inte har någon kontroll över, utan gåvorna är till för att fylla alla brister hos oss som vill följa Herren fullt ut och där vi kan se att genom en och samma Ande sammanförs vi också till en och samma kropp .

Vårt huvudsakliga mål är att vi alla skall komma fram till vem Herren är och så lära känna Honom som uppenbarar viljan och tanken där mina egna tankar och viljor förbytts mot en bevisning om att vi är levande stenar som uppbyggas till ett andligt hus så att vi kan bli ett heligt prästerskap som skall frambringa andliga offer vilka ges genom Jesus Kristus som är välbehagliga inför Gud.

När vi nu kommit till den insikten att det inte längre handlar om oss utan om Herren som fyller kärlen med vishet och kunskap så kan vi lägga av med det barnsliga sättet att se på varandra där jämförelsen är förödande och dödande på en och samma gång.

När nu nästan alla de så kallade traditionella församlingarna vänt Gud ryggen i otro, så bygger man på helt fel orättfärdiga grunder och konstellationer. Nu är större delen av de Kristna församlingarna i Sverige sedan många år knutna till Sveriges Kristna råd som till lika med är anslutna till det sataniska paraplynätverket "Concord" som är Sveriges plattform för spridningen av FN:s: agenda 2030.

Där finns många olika så kallade kristna församlingar och organisationer i Sverige som är idag medlemmar och där man häpnar över den fruktansvärda okunskap man har om dessa gemenskapsnämnare jag skriver om.

Just nu i dagarna pågår det för fullt den globala ekumeniska plan där FN och EU samt katolska kyrkan driver fram lagar för globaliseringen där Sveriges kristna råd går i bräschen för detta sataniska antikristliga genomförande av denna planläggning.

Där har kristna församlingar öppnat dörrarna till att vaccinera människor och med vaccinationspass ställa människor med krav för att delta i Gudstjänster och med alla dessa satans sprutor med oerhörda dödliga giftiga toxiner där människor helt klarlagt idag avlider och skadas allvarligt av alla dessa biverkningar av denna ideliga påfyllnad av injektioner.

Jesaja 5:20"Ve dem som kalla det onda gott, och det goda ont, dem som göra mörker till ljus, och ljus till mörker, dem som göra surt till sött, och sött till surt!"

Av alla de människor som tagit injektionerna i Sverige som är sjuka och smittade och ligger på sjukhus är större delen vaccinerade så det talar ju sitt tydliga språk.

Att man förespråkar fortsatt vaccination visar med klar tydlighet en nation som helt klart står under stark psykologisk manipulation.

Det genom ständiga rapporteringar via mainstream media, ständiga upprepningar som cementerat in folken i en livsfarlig illusion om att kunna vaccinera bort något som aldrig funnits och existerat och om det är ett skapat virus så är det egentligen inte så relevant eftersom planen varit från allra första början en befolkningsminskning för att de skall med egen hand avpollettera och förkorta sina egna liv.

Där är många av pastorerna som vilseledda urspårade fånar som satt hela sin tilltro till det som är avskyvärt i Guds ögon att sätta sina liv och tilltro till världens system och tankar. Men det finns undantag där jag nyligen samtalat med en kvinnlig pastor som vägrar vaccinera sig och införa krav på vaccinationspass i deras församling, stort heder åt Henne!

Det finns tyvärr idag inget förtroende för sjukvården i Sverige där man bluffar och ljuger om siffror med intagna patienter på IVA som dessutom blir felbehandlade och dör på grund av inkompetens där man förbjudit vedertagen beprövad "ivermectin" som behandling mot infektion.

Där utför läkare och virologer med stor entusiasm en "virtuosisk" dödsdans där man säger att man administrerar utfört arbete med goda resultat. Det finns idag statistik och vedertagen fakta som talar emot det utbasunerade förljugna antalet människor som man säger dött "med" covid 19.

Det man nu gjort med de äldre människorna på våra vårdhem i Sverige är ju liknade de så kallade eutanasiprogram som initierades av Adolf Hitler den 1 september 1939. Inom ramen för Aktion T4 mördades personer - män, kvinnor och barn - med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar eller som av någon annan anledning inte bedömdes vara "livsvärdiga".

Massmordet kallas Aktion T4 efter adressen till huvudkontoret för organisationen Gemeinnützige Stiftung für Heil- und Anstaltspflege, Tiergartenstrasse 4 i Berlin.

Under den officiella fasen 1939-1941 beräknas drygt 70 000 personer ha dödats, medan den sammanlagda siffran avseende hela perioden från 1939 till 1945 är cirka 200 000.

Efter protester från allmänheten och de kyrkliga samfunden avbröts Aktion T4 i augusti 1941.

Hur många äldre människor har inte fått palliativ vård där man satt in Mesulam som är morfin och där deras andningsorgan slutat att fungera och de dör efter du fått injektionen av en sjuksköterska som ringt en läkare som inte alls träffat patienten där läkaren sagt att administrera läkemedlet i patienten.

Redan 2017 så köpte världens Regeringar in PCR- tester innan det offentligt fanns något som helst tal om covid19. Det köptes in för flera hundratals miljoner kronor och det är dessa PCR tester som man använder som incitament för dessa fullskaliga bluffoperationer och illusioner.

Idag finns det en vetskap där de som är vakna sett igenom detta spektakel att de inte är tillförlitliga och är ett verktyg för att få upp statistiken och bluffa med siffror.

Därför var det från första början det allra viktigaste styrmedlet Regeringarna världen över hade från början med start av denna bluffpandemi! Utan detta styrmedel så kunde man inte påbörjat och genomfört denna strategi och planenliga operation världen över som fortsätter i oförminskad fart.

Så till att börja med är det mycket anmärkningsvärt att Kary Mullis själv, uppfinnaren av PCR-tekniken Polymerase Chain Reaction, inte tänkte som alla andra. Hans uppfinning gav honom Nobelpriset i kemi 1993.

Tyvärr så dog Mullis för en liten tid sedan i en ålder av 74, men det råder ingen tvekan om att biokemisten ansåg PCR som olämpligt för att upptäcka en virusinfektion.

Anledningen är att den avsedda användningen av PCR var och fortfarande är att tillämpa den som en teknik för att kunna replikera DNA-sekvenser miljoner och miljarder gånger och inte som ett diagnostiskt verktyg för att upptäcka virus.

Mullis var också mycket kritisk mot särskilt Anthony Fauci som drivit projektet "coronakris" och som Mullis anser inte har kompetens att ens förstå PCR.

Sedan så har vi från början av detta illusionistiska skådespel år 2020 där man säger att det var fullbelagda sjukhus och kaosliknade incidenter där vakna sanningstörstande människor själva kollat upp och filmat där de besökt de sjukhus som skulle vara fulla av sjuka människor.

Jag kan nämna sjukhuset i Helsingborg där en av mina följare skickade en video där man tidigare under dagen i media uttalat sig om detta stora kaos som utspelade sig på Helsingborgs sjukhus och när vederbörande kom till sjukhuset för att få en bekräftelse så var det stängt och tillbommat och inte en enda människa syntes till.

Allt filmat och visats för mig i början av 2020. Detta var bara ett av många flera sjukhus som gjorde på liknande sett i både Sverige och utomlands. Då förstår ni att man drar sig för att uppsöka ett sjukhus idag när det finns sådana onda människor som verkar innanför dessa väggar som skall se till patientens bästa.

Det kommer en dag och den dagen är inte långt borta då lögnerna skall avslöjas mot de pastorer och läkare och andra intressenter som propagerat för denna sataniska strategi och de kommer att försvara sig med att de gjorde som de blev tillsagda av myndigheterna och att de inte i sin vildaste fantasi kunde tro att det förhöll sig så som man blev informerad om att detta var ett verksamt godkänt utprovat vaccin.

Det är inte bara de församlingsanknutna kristna som kommer att försvara sig mot lögnerna utan en stor del av den så kallade samällseliten och "etablissemanget" kommer att på liknande sett försvara sig med detta argument.

Förintelsen är det svenska namnet på nazisternas folkmord på omkring sex miljoner judar, som ägde rum under andra världskriget. På engelska kallas det Holocaust, som betyder brännoffer. ... Segregationen av judarna i Tyskland ägde rum successivt från och med det nazistiska maktövertagandet 1933.

Början av hösten 1938 framförde Sverige och Schweiz, oberoende av varandra, önskemål om att de tyska judarna skulle få särskilda pass. Detta ledde till att den tyska regeringen införde de så kallade "J-passen". Den 5 oktober 1938 blev alla judiska pass ogiltiga och skulle lämnas in till polisen inom två veckor.

(Vi gjorde bara som vi blev tillsagda och förstod inte att detta var möjligt allt det hemska som hände) Ve dem för dessa förljugna ord för de orden kommer inte att hjälpa dem denna gång! De som kan urskilja och begrunda kan se att detta som nu händer i världen är av samma struktur och ondska som då men med ett annat innehåll som är uppenbart för de som kan urskilja det som nu händer i vår värld.

När det nu inte längre finns en andlig skärpa hos de som skall leda fåren, när de inte längre vandrar med Herren i sina liv och tar sig tid att begrunda och vara insiktsfulla utan förleder och bedrar där de nu själva är så fruktansvärt bedragna och där de helt slutat att lyssna på vad Herren vill säga till dem.

Då finns det inte längre något tvivel där det står klart och tydligt i skriften. 1 Tim: 4. Men Anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror och så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri människor som i sina samveten är brännmärkta såsom brottslingar.

Där har de Gudagivna andliga villkoren satts ur sin funktion och där har man övergivit den sunda läran om att lära känna Herren genom Nåd och inte genom verksamheter och metoder och där man lierat sig med Satans system mitt i den Kristna församlingen där Guds Ande övergivit dessa brännmärkta ledare och pastorer och därför så kan jag frimodigt skriva så som jag nu gör.

Det är med en stor ledsamhet och sorg i mitt inre eftersom Herren först satte församlingen till att vara ett drivhus som skulle vara ett andligt hem för de som vill vandra Guds väg till uppbyggelse och förmaning. Då nu många Kristna församlingar verkar utifrån en grund som inte längre har med verkligheten till sanningen så skapas det en föreställning om själsliga och manipulativa inriktningar.

Där försöker man med all sin kraft binda och leda skaror till att följa informativa åtgärder där ingen kan leva upp till de krav som man predikar från podiet av hutlösa förkunnare som bara tänker utifrån en fel grund i Guds ord som blivit en norm tyvärr.

När man nu har denna inriktning i stort sett varje församling så vad kan nu dessa församlingsstrukturer och frånvaro av Andens påverkan vara för Gudsrelation när man helt vägrat att kritiskt granska och omvärdera sina livsöden genom en otro som resulterat att Anden vikit av med frånvaro av Gudsfruktan och respekt för det heliga!

Där syndabekännelse och omvändelse saknas har man själv satt sig som föredöme till en imaginär Gudsgemenskap.

Den tiden är snart inne då Jesus egna ord blir besannade där man skall utstöta er ur församlingarna: Ja den tid kommer, då vemhelst som dräper eder skall mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud och så skall de göra därför att de inte lärt känna Fadern, och inte heller mig. Joh:16.

Paulus tar upp i rom 14:7 Ty ingen av oss lever för oss själva och ingen dör för sig själv. Leva vi så leva vi för Herren: dö vi så dö vi för Herren. Vad vi leva eller dö hör vi alltså Herren till. Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande att Han skall vara Herre över både döda och levande.

Men varför dömer du din broder? Och du åter varför föraktar du din broder? Vi skall ju alla en gång stå inför Guds domstol och dessa visa ord Paulus skriver finner jag som ett kall ifrån gångna tider som är högaktuella idag eftersom kärleken driver på genom Anden för att sanningen skall uppenbaras för de som håller den för helig!

Den Helige Andes mottagande i en människas liv är en helig process som äger rum då den Helige Ande genom tiderna är den samme tiderna igenom. Först och främst så innebär den ånger och ånger betyder inte stora känslosvall utan viljans förändring.

Jag kan ångra mig, men då ögonen förblir torra så kan man få se att en verklig djup ånger i hjärtat inte är en känsla utan en viljans handling. Den som ångrar sig samlar sina oroliga fladdrande tankar och riktar dem till Gud och det sker en förändring i själva sinnelaget.

Att jag i mitt hjärta tar emot den Helige Ande innebär också att jag gör ett bestämt val och får ett nytt mål som är Herren och konungen. Den Kristnes liv betyder inte undanflykter och kan inte levas inkognito och det är en omöjlighet att höra Kristus till och på samma gång bära en annans makts tecken.

Nej jag måste bekänna frimodigt och tydligt att jag hädanefter vill vara en Herrens efterföljare, vad det kosta vill i mitt eget liv så skall vi då lika säkert också få göra tydliga andliga erfarenheter där vi uppleva syndarnas förlåtelse där gamla synder och gamla brott faller från vår själ såsom kedjorna föll från Petrus, då ängeln rörde vid dem.

Då skall vi ta emot den Heliges Andens rika gåvor och en ny väldig kärlekskraft kommer in i våra liv då vi träda in i förbindelse med vår uppståndne mästares outtömliga Nåds rika kraft.

Nu samlas vi i hemförsamlingar som man gjorde under den första Kristna tiden då Anden föll på de som var församlade i Hans namn och församlingen (de församlade) tog emot ordet som förkunnades i glädje och lät sig döpas och församlingen ökade med omkring tre tusen själar den dagen då Anden föll över en skara trogna själar.

Det står att de hade allt tillsammans och var dag hade man gemenskap där de sålde sina ägodelar och tillhörigheter och delade ut dem efter var och en behövde något som fattades och full enighet rådde bland dem eftersom kärleken till sanningen fick vara mitt ibland dessa trogna skaror.

Det är inte undra på då att man ville träffas och umgås där kärleken flödade genom de församlade och där Guds Nåds Ande verkade så underbart och där varje individ blev ett stycke som skulle hopfogas med de andra styckena så att det hela blir ett fullkomligt verk av Herren.

Detsamma kan vi nu få uppleva där ingen människa drar i varandra för att komma tillsammans i gemenskap, utan Herren själv drar och för de människor till varandra som skall kopplas samman med Herren och där vi församlas på ett helt övernaturligt kärleksplan där man får uppleva en sann nära äkta kärlek till sina syskon.

Där är Herren mitt ibland oss och leder oss in i en djupare upptäckt vem Herren själv är och vi lär känna Honom som skänkt oss den möjligheten att vi får vara Guds barn mitt i detta onda släkte och älska varandra så som Han älskar oss.

/Jan-Åke Henriksson