Här kan du Prenumerera på efterfoljelse.se

Hej vänner! Jag och min fru som bor i Örebro upplever starkt att vi skall i denna sena tid församlas i Hans namn där den Helige Ande får dra oss tillsamman och där vi träffas och ber och har gemenskap med varandra, och där de som känner sig uppmanade av Herren att kontakta mig för denna gemenskap i hemmen som man gjorde i den första kristna gemenskapen man hade med varandra eftersom vi behöver kontaktnätverk och finna sanna vänner bröder och systrar!

            I det var liv!Joh. 1: 1-18.

2023-04-24

Jag har hört människor säga, att de vill se en smula av livet och jag har funnit, att vad de egentligen åtrådde i sig var fröet till döden. Det är som om en människa skulle gå till sjukhuset för att få hälsa eller till ett blodigt slagfält för att se fredens frukter eller söka en örtagård på en soptipp. Livet kan du inte söka på själsvåldets sida och mark inte heller bland ett lättsinnigt leverne!

Nej, livet finner du bara i Kristus och vill vi se något av det sanna livet måst vi gå ödmjukt till Honom för I det var liv. Meningen är att vi inte skall betrakta detta liv utan att få del av livet självt där Han är källan, där var och en kan få sin bägare fylld och bägaren utgöts just för vårt behov av Honom.

Det enda Han fodrar av oss är att vi lova Honom för detta människosläktets behov och i det som Nåden levnadsgör som vissnat och dött. Svaga viljor utan Honom få ny styrka genom detta liv, den inbilske får ny styrka och återvinner där i Honom fullkomlig hälsa. Då kan vi utropa O, du Nådens rika källa, över mig ditt flöde utgjut!

Ursprunget till all vishet och kunskap har sitt flöde genom Honom och detta var undret framför andra under där man hittills hade trott, att det rätta ljuset var enbart bara ämnat åt Israel, men nu föll en himmelsk glans över hedningarnas värld där Gudsfruktan är vishetens begynnelse!

Hittills hade det ljuset mest liknat en lampa, som upplyste just en begränsad plats; nu skulle det istället likna solen, som gjuter sitt härliga sken över en hel värld.

Det folket som vandrade i mörkret, skulle få se ett stort ljus och nya områden skall erövras och ljuset skall bryta fram överallt där rättfärdighetens sol uppgår med läkedom under sina vingar.

Det var för att upplysa hedningarna och därför har det nått även dig och mig och även i Europa och Amerika och alla jordens nationer och den underbara förmånen är vårt personliga arv där vi är födda till livet i Kristus.

Men en sann arvinge kan även försumma detta dyrbara arv och vi kunna hysa ljuset men försumma vår trädgård och vi kan leva under ett i andligt mening gynnsamt liv och ändå kan vårt liv likna en vildmark och hedningarna kan ha ljuset och ändå vara i mörkret.

Så världens kunskap och insikt är ingen garant för att bringa fatt i livet som är dolt för de som tro sig vara något stort i denna sjuka värld. Även om du har all kunskap och insikt om denna omställning i världen och alla dessa Narrativ som utspelar sig i lögnerna och illusionernas tecken och inte har Herrens Nåd i ditt liv och  inte är frälst, så har du i varje fall ingenting annat än din egen kunskap att förlita dig på!

Den kan inte rädda dig från att möta din skapare där Han vänder sig bort från de som vänt Honom ryggen. Utan det är bara när vi ödmjukat oss för att ta emot insikt och kunskap i Honom som vi kan säga att vi befinner oss på rätt plats och där vi själva finner att vara utgivande i kärlek och Nåd som det verkliga livet börjar så sakteligen att bära frukt.

För vem och vad och vilken riktning har ditt liv just nu och var är du nu på väg? Hur skall vi nu avsluta den ovangivna meningen?

Vi lever för pengar och oss själva "slut citat!"

Så måste många avsluta denna sats, för pengar är deras huvudmål och målet bestämmer deras strävan och nöjen skulle många svara på denna fråga och andra skulle säga att vi lever för äran och våra fina titlar och ha det gott och bekvämt.

De flesta skulle om de vore sanningsenliga ge sina liv för dessa överskrifter!

Det är den rannsakande fråga som blottar själens innersta begär och lever vi så skall vi leva för Herren och detta var apostlarnas absoluta fasta mål och strävan och de blev bara visare och fastare för varje dag.

De allierade sig inte med världens barn och inte med villkor och beroenden för att få ekonomiska bidrag av staten för församlingsgemenskapen och för att följa en medveten ogudaktig strategi för att göra sig beroende till orättfärdiga krav bara för att göra avkall på Guds eget ord.

Men med detta härliga mål för ögonen genombröt de varje hinder som kom i deras väg.

Genom allt och i allt sökte man Gud villkorslöst och då man hamnade i nya förhållanden och svårigheter var alltid apostlarnas första fråga den: var är Kristus nu i allt detta och genom varje stiglöst träsk fann man alltid en framfartsväg emedan man tveklöst sökte Herren i varje fråga.

I vår tid ligger det nu nära till hands att förringa skillnaden mellan heliga och oheliga värden och förringa skillnaden mellan dessa ting. Det som är heligt blandas samman med det som är oheligt så att vi får svårigheter att urskilja någon särskild gräns och där svart och vitt bildar många nyanser i grått; lika många skickliga sammanblandningar av nyanser finns av falskhet och sanning.

En ren människa kan gripas av orena lustar genom dåligt kamratskap, glada fester och dylikt och så småningom så blir det heliga oheligt, eller genom konstellationer och allianser där församlingarna i dag suddar ut det som från början var heligt men som blivit orenat och fläckat av synd där gränserna helt fördunklats.

Det finns bara ett sätt varpå vi kan hålla skillnaden tydlig mellan dessa kontraster och det är att leva i Herrens omedelbara heliga närhet. I Hans ljus ser vi klart och kan bedöma skillnaderna, för bara invid Guds vita tron kan vi se tingen rätta färger.

Olika vävnader har ju ofta olika schatteringar vid ett lampljus än vid  dagsljus och vi får inte rätta oss efter denna världen sätt att se och värdera, nej vi måste göra våra val inför Honom vars strålglans inte ens änglarna uthärda; och där kan vi se tingens rätta värde och där kunna vi skilja mellan heligt och oheligt.

Saligt är det folk som älskar ljudet av trumpeten, som kallar till helig samling och som väntar med otålighet efter umgängelse med de heliga och saliga är de hjärtan som vända sig mot Sion!

Var i består då deras salighet, jo i klarhet! De som vandrar  i Herrens klarhets ljus skall Herrens ansikte lysa över dem, när de vandra på ojämna och svåra stigar.

Alltid finna de en solig stig där deras själar är nära Herren, då får de fröjda sig alltid. Intet gör sinnet så ljust och glatt som solsken och ljus som är en stor frigörare, en väldig kraft, som förmår att bryta tunga bojor.

Ljuset tinar upp själens frusna land och fyller den med liv och lovsång till Herren. För i upphöjelse genom din rättfärdighet upphöjas de frälsta och de lyfts upp över sina fiender och bara där finna de sin säkerhet.

Gud själv höjer oss upp över våra passioner, bekymmer, vår fruktan och vårt häftiga humör, och bara där på höjderna finna vi outsäglig frid för våra själar.

/Jan-Åke Henriksson

          I Guds Ljus!


2023-03-07

Alltså vare sig ni äter eller dricker, eller vad helst annat ni gör, så gör allt till Guds ära. 1 kor.10: 23-33

Hela mitt liv skulle på detta sätt kunna bli ett väldigt tempel med en oavbruten Gudstjänst, helt visst är det här hemligheten med ett heligt liv att i allt sätta samband med den Evige när jag tar in en helt vanlig måltid och gör så detta till Guds ära, då denna måltid blir helig!

Om mitt arbete utförs inför Herren, förvandlar denna heliga förening med honom och mitt eget liv till ett heligt tempel i mig som är min kyrka.

Då jag går vägen fram med Frälsaren i mitt hjärta kan jag vandra i Edens lustgård, och paradiset är då återfunnet i mitt hjärta!

I själva verket är det så att vi inte ser någonting som det verkligen är, förrän vi ser det i Guds härlighets ljus och låter det ljuset falla på en tråkig plikt och den lyser som en slipad diamant. Ett tungt arbete förvandlas helt och hållet i detta ljus, liksom en fågels fjäderdräkt då den får en helt annan färgglans i solskenet.

Vi kan se allt på ett orätt sätt, tills vi ser Guds härlighet däri, därför är vi visa om vi söker se allt i detta ljus och så gör allt till Guds ära! För i mig själv och i mina sjukliga febriga ambitioner där ambitionerna är liktydiga med ens eget begär där jag gjort mig själv till slav och jag kallade mitt eget slaveri för frihet.

Med en ohelig stolthet bar jag mitt slavmärke, men då Han kom och talade till mitt hjärta, öppnades mina ögon så att jag såg det arv jag förlorat och då såg jag också att jag var slav.

Men Herren hade tagit till sin uppgift att inte enbart väcka mig utan att ge mig kraft att inte endast visa mig vad jag gått miste om utan att även återge mig detta. Han kom för att göra oss fria från oss själva och om sonen gör oss fria så är vi verkligen fria!

Där kom Herren med ett kärlekshjärta där Han sade, att min son var förlorad men nu är han verkligen återfunnen och dessa sköna ord uttalades om mig i Fadershemmet.

Herren vill att alla sina barn skall ha insikt och kunskap vem Han är och där Nåden blir så uppenbar att lagens krav bleknat bort för när man står enbart under lagen är rättfärdigheten något som enbart Gud kräver av människan.

När man står under Nåden är rättfärdigheten och helgelsen ett erbjudande om vad Herren vill göra och inkörsporten är samvetets helande.

När samvetet renas inför Herren till människans äkthet inför Honom, och när människan blir äkta och sann inför en levande Gud, därför att Nåden har landat i henne så börjar sakteligen tryggheten växa och en medvetenhet där hon nu kan finna vägar ut ur de komplicerade sammanhang hon sitter fast i och där hon till slut kan samveta med ett gott samvete med Herren själv och med andra bröder och systrar.

Där har insikten om Gudsfruktan fått ett fäste i ett sinne och hjärta som blivit präglat och tvättat av en uppenbarelsekunskap där den Helige Ande uppenbarat att insikten om Gudsfruktan inte bygger på krav och rädsla, utan på Nåd och kärlek.

Där har den fria viljan lämnats i underordnad bemärkelse till det egna "Jagets" utplånande, där den då till slut funnit sitt sanna sammanhang och liv med den Evige, som manar att komma in i Herrens och trohetens vila.

Det är som trädet vid källan som får sin näring och kraft genom ett väl utvecklat rotsystem som tränger djupt ner i den näringsrika myllan, för att vid rätt tid bli vattnad och så bli styrkt där grenarna breder ut sina grönskande gröna blad.

Vad skall man nu tänka och tro om en människa som nöjer sig med att stanna vid de yttre hallarna och korridorerna i de ytliga väntrummen när man nu är inbjuden till de kungliga gemaken för att få Nådigt företräde inför konungen själv?

Vad skall man tänka om de människor som nöjer sig med att rannsaka skrifterna och inte vill komma till insikt och kunskap om vem Herren är då de endast förslösa sina liv med att undersöka korridorerna, medan den Nådefulla och kärlekskranka Värden och festen vänta i de inre rummen!

Somliga människor förslösar sina dagar med kritik, men de kommer aldrig framemot ett liv i Gudsfruktan, då de likna en som skulle kunna nedlägga hela sin kraft på att tyda en av tidens tands falskhet och förljugenhet men tyvärr aldrig komma fram till sanningen!

Somliga kristna leva endast med sina sinnen och inte med sin själ i vördnadsfull närhet av den vita tronen då de söka beständigt sensationer och undvika att umgås med att lära känna Herren på djupet i sina hjärtan där stillheten och den sanna förtröstan landar tryggt i själen och där man börjar urskilja och iakttaga den närvarande Evige Frälsaren.

De far omkring i kanalen men de kommer aldrig in till hamnen då  ingen stadga och karaktär infunnit sig i deras liv och hur skall du då i intimitet med den Högste kunna förstå och begrunda det Han vill säga till varje människa, om att allt är fullbordat och åtgärdat genom Hans lydnad och offer på korset.

Där är den stora och avgörande betydelsen i troheten och trofastheten,  att låta Herren bereda förberedda gärningar som ligger till grund för ett sant kristet liv där vi inget kan göra om vi springer före på snabba hästar. Jes. 30:-15

Om vi då gör detta kommer vi själva att bli omsprungna och inse till slut att det enbart var min egen styrka och kraft som var gällande i mitt eget liv och där jag satt min egen Herre på undantag!

När man så småningom börjat förstå de väldigt enkla men ack så svåra tillämpningar som Herren vill visa sina barn och där församlingar och kristna börjar att bekänna sin egen stolthet som synd och där man erkänner att man avvikit och gått en helt fel väg och slutligen vänt Herren ryggen.

Där har man sölat ner sig och församlingarna genom att man allierat sig med satans och världens system där HBTQ och samkönade äktenskap blivit en norm och med all Gudsfrånvändhet fått ett incitament i den bedragna och förvirrade Kristenheten.

Låt oss alla böja våra knän där syndabekännelse och ånger är det primära och där omvändelsen och förstockelsen från ett självsvådligt liv till en upprättad och ny relation fri från synd med den Evige, där vi kan bekänna inför varandra och Gud att vi inte har älskat kärleken till sanningen utan att vi fördömer och föraktar och förtalar varandra bröder och systrar i Herren.

Där kan istället kärleken till var och en broder och syster som skulle vara så genomgripande att den broderliga kärleken skulle vara så framträdande i varje kristen själ, att de många vackra uttalade orden förbleknande i jämförelsevis med de kärleksgärningar som vi då skulle göra mot varandra.

/Jan-Åke Henriksson

        

              

          Avundsjukan!

1:Mos-4

2023-02-10

Kain föreslog sin bror att de skulle gå ut på fälten tillsammans. Medan de var där, överföll Kain sin bror och dödade honom. Vad blev konsekvenserna av Kains beslut? 

Det egna begäret blev havande och där föder den synd och när synden är fullmogen föder den slutligen död!

I allt detta med avundsjuka så innefattar den många orsaker till många svåra synder och gärningar som begås genom avundsjukan!

Det är sorgligt och ledsamt att vuxna människor sänker sig ned till ett sådant lågt beteende att man tillåter sig att vara avundsjuk på de människor som är kreativa och engagerade.

Detta för att utveckla och förbättra något som är så självklart och uppenbart för varje medveten tänkande människa av något som man bör förbättra och förändra för att underlätta och göra tillvaron lite drägligare och följsammare t.ex. på sin arbetsplats.

Det är precis likadant jag själv har bemötts genom åren där jag sagt och gjort saker som uppenbarligen varit väldigt bra och innovativa, men eftersom jag vill verka i mitt hjärta "alltid" för kärleken till sanningen och vågar konfrontera och kritisera det som kan vara obekvämt att säga, så blir man tyvärr obekväm för vissa tjänstemän i ledande befattningar. Det som då kom just från mig, togs oftast aldrig emot utan man fick istället ökat motstånd!

Dessa mekanismer hos de människor som agerar och verkar för dessa tankar och åsikter är att de i själva verket är rädda och fruktar och att de inte klarar av att släppa sina egna inskränkta imaginära, infantila, tankar som låst sig så fast i sinnet och gör att man blir föraktfull och intolerant mot sin omgivning!

Det är bara det att när man förstår orsak och verkan så blir man  så mycket mera medveten och får större insikt om de mekanismer som formar och utvecklar människor till de tankar och val som människan står inför i sitt liv.

Det är att man skapar värdegrunder och kollektiva incitament för att driva egna trygghetssystem som i förlängningen gör att man aldrig kommer att utvecklas till en medkännande och inkännande människa, där dessa människor slickar uppåt och sparkar nedåt!

Allt det som vi går igenom i livet formar oss både till onda eller till kärleksfulla människor, och det kan jag säga dig med all tydlighet att om inte Herren kommit in i mitt hjärta och liv så hade jag själv varit en död och begraven man idag och där de flesta av mina forna olyckskamrater ligger döda och begravna på olika begravningsplatser i Sverige och i övriga länder! 

Den sanna kärleken kommer bara från Honom som visat vägen, som går emot allt det som världen ser som en stor vinst och seger, men det är en total förlust och ett liv som slutar med ensamhet och grämelse med en sur bitter bitterhet i sina egna liv.

Idag så kan jag frimodigt säga att många församlingar av idag är inget annat än satans synagogor förklädda i en fromhet och Gudsfrånvändhet där indoktrineringen nått sitt kulmen av ett förfalskat evangelium och där man förlitar sig mer till världens kunskap och doktriner än till Guds vishet och Nåd.

Där har en stor del av det så kallade Kristna ledarskapet satt sin tilltro till vacciner och vaccinationspass och världens kunskap som inget annat är än i förlängningen trolldom och ockultism.

Jag uppmanar dig idag starkt att ta avstånd från de som utövar denna sataniska påverkan på ditt kristna liv!

Utövningen av Guds ord idag är så urvattnat och förvanskat genom mångårig felaktig inriktning i utövandet av förkunnelsen av Guds ord och därigenom har Nåden och troheten och trofastheten helt blivit satt på undantag som vi idag ser i många Kristna församlingar!

Där har man informerat sönder en förvirrad och tämligen mycket skadad kristen folksjäl där inspirationen och själva upptäckten vem Herren är uteblivit.  Tyvärr så har man där förlorat sin egna kritiska urskiljning av det som är ont och det som är gott och riktigt i Guds eget ord.

Man följer slaviskt det som man blir tilldelad att verka för, genom ett ledarskap som allierat sig med världens korrupta ledare och politiker och där man äter ur onda andars händer och där man förleds att förleda andra bort från en Nådefull Far, som längtar efter att få sörja och hela en bruten och skamfylld församlingsgemenskap.

Du som har frågor och tankar som du går och grunnar på rekommenderar jag att gå in i din kammare eller varför inte ut i Guds natur min vän där jag själv vistas ofta för att få inspirerande inspiration och visshet från den Evige.

Där kan du då sätta dig på en sten och tala fritt från ditt hjärta till Herren, så kommer Han att ge dig insikt och vishet med en visshet om vem Herren är om du med ett ärligt och öppet hjärta vill lära känna den Evige och där du då också på köpet förstår vem du själv är och skapad till min vän!

Tro mig jag vet hur god Han är och förvandlar hårdhet i hjärtat så kärlek kan flytta in till att göra dig till en sann ärlig medkännande och inkännande människa!

Han helade ett brutet hjärta mitt i dödens kval medans det bredde ut sig ett mörker över hela landet lät Han morgonljuset falla in i den övergivna rövarens hjärta.

Gode Gud hjälp mig att handla likt min milde Frälsare och att sluta att se på mig själv där jag bara kommer till korta och förlorar kraft och styrka genom att förlita på mig själv och mina egna styrkor och förmågor.

Vi förundras över denna övermåttan stora godhet men förklaringen ligger i Herrens förhållande till sin Fader.

Fader i dina händer befaller jag min ande, ja detta är orsaken till om vi är Ett med vår Fader. Då skall våra hjärtan förbliva som violen som står stilla i den rika jordmyllan och bli rena som morgondaggen.

Det kan bara uppbringas med en Gudsupptagenhet där självförglömmelse och där Gudsfruktan inträffar i våra hjärtan!

När nu vår Fader säger oss att komma till Honom, som då skall ge oss ro i våra själar och tankar och där vi finna trons vila genom Honom då vi tar på oss Herrens ok och lär oss av det som Han redan gjort genom det lidande på korset där allt fullbordades för oss genom och I Honom!

Han som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat vill beskydda och frälsa oss från oss själva, då skall vi sannerligen finna ro för våra själar, för Hans ok är milt och bördan blir inte tung eftersom Han redan burit vår börda och vårt straff.

Ja just däri att vi finner tröst och kärlek i Hans vila så låter vi Honom sköta hela firman själv där vi lyssnar in och blir inspirerade och påverkade av att lära känna Honom på djupet i våra hjärtan där en brinnande ande redan finner förberedda gärningar i Honom!

Vi kan bara förstå och lära känna Herrens ord genom eftertänksamhet och att begrunda i stillhet den Nåd som är oss given genom trofasthet och det vill Han så gärna uppenbara för sina barn.

/Jan-Åke Henriksson!

       Mänskliga redskap!


Jag har nogsamt sett mitt folks betryck

därför må du nu gå åstad,

Jag vill sända dig! 2: Mos. 3: 1-14.

2022-11-28

Jag vill här göra en summering om det jag skrivit om denna globalistiska omställning i världen som nu pågår för fullt i  sin planenliga strategiskt uttänkta konstellation och jag vill försöka ge en så sanningsenlig objektiv beskrivning utifrån många års erfarenhet och bearbetning och insikt som jag fått av att sätta mig in i ovannämnda intrikata ämnen!   

Det fortsätter detta narrativ i världen och man kan förundra sig hur inskränkta och lurade både kristna och icke kristna är som inte tagit lärdom om Covid19 bluffen och ett vaccin som har den avsikten att förstöra och göra ditt eget immunförsvar obrukbart och där den huvudsakliga avsikten är ett kontrollerat folkmord!

Det vi kan se idag över hela vår värld är att åtskilliga miljoner människor avlidit efter att de tagit skotten och bara i USA så har fler än en halvmiljon människor dött och skadats för livet.

Detta till åtföljd av uppkommet eskalerande cancer eller inflammation i hjärtmuskeln, (hjärtkardit) som utlöses av denna så kallade Covid vaccination och där (trombos blodpropp) och (stroke) inträffat efter att man taget flertalet injektioner av detta toxiska preparat.

Nu kan vi se att inom ett tioårigt eskalerande skeende och detta är nu inte bara jag själv som hävdar och beskriver kommande scenarier, utan forskare och läkare som varnat och slagit larm om att de som tagit detta toxin kommer tyvärr att drabbas av en alldeles för tidig bortgång och död som en direkt följd av det som varit självklart och ett utav huvudsyftet med denna fruktansvärda omställning i världen.

 Detta har jag väl skrivit nog om tycker jag själv och de som fortfarande inbillar sig att man skall skydda sig själv och andra mot ett påstått livsfarligt virus som inte har en högre dödlighet än en vanlig säsongsinfluensa är för mig ofattbart beklagligt!

Jag känner sorg i mitt hjärtat för de människor som inte förstår och tagit reda på sanningen om det som beskrivs och förmedlas om denna sjuka psykopatiska bluff av tusentals insatta kunniga läkare och professorer världen över.

De har ideligen varnat om denna Covidinjektion och tyvärr kommer många troligtvis att fortsätta ta sin årliga påfyllnads injektion för en säker och för tidig bortgång som är så fruktansvärt sorgligt att ha insikter och vetskap om!

Sedan efter denna avskyvärda genomförda operation i världen med detta "Narrativ" så var det plötsligt inte aktuellt eller särskilt angeläget att prångla ut ett nytt löjeväckande så kallat skrämmande påhittat virus "Monkeypox", som sågs som rent nonsens av många vakna människor världen över och då kunde de inte längre fortsätta att upprätthålla denna illusion eftersom det var och blev för uppenbart.

Sedan kom kriget i Ukraina lägligt som ett brev på posten ögonblickligt efter denna lögnplandemi och det är samma krafter som ligger bakom detta orättfärdiga krig som ligger bakom starten av denna bluffplandemi där korrupta journalister rapporterat lögner och uppenbara svek till folken som sväljer det mesta som rapporteras via mainstream media och public service!

Där har vi då på världsarenan skådespelaren Ukrainas president Zelenskyj som bara är en marionett och zombie: en politiskt död aktör som återupplivats som animerad nickedocka för en front i det amerikanska imperiets fortsatta expansionskrig i Europa.

Detta med en total likriktning där bara Nationen Ryssland och Vladimir Vladimirovitj Putin utmålas som ensam skyldig till detta orättfärdiga strategiskt planlagda krig av USA och Nato. Jag förundras storligen hur inskränkta och cementerade och bedragna flertalet  människor är som  sätter sin tilltro till denna sjuka ensidighet där svaren ligger helt uppenbara för de som kan urskilja och tänka kritiskt. 

Jag lägger åter in detta avsnitt som jag tidigare i ett annat inlägg skrivit om dessa svekfulla Svenska samvetslösa politiker som har en full insikt och klarhet och vetskap om vad som händer och sker om just detta jag beskriver och tro nu inget annat kära läsare än att de besitter fakta och kunskap om händelserna i Sverige och övriga världen!

Här får politikerna sina direktiv som är utförliga krav som står i självklart nära förbindelse med EU, WHO och FN:s tribunaler och med mycket nära samarbete med  grundaren av World Economic Forum, Klaus Schwab, och G20, sammankomster samt med  Trilaterala Kommissionen som är en privat hemlig organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council on Foreign Relations och Bilderberggruppen, bland andra David Rockefeller, Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski.

I dessa slutna privata organisationer får våra korrupta Regerings politiker sina direktiv och vetskap vad som skall utföras och säkerställas i världen och i vårt land Sverige. Hur de kan med  berått mod och samvete och med insikt om det som skett och sker se sig själva i spegeln och ljuga och mörka inför sina väljare och medborgare är för mig ofattbart.

Detta är bara en av flera olika mörkläggningar som Sveriges Regering befattar sig med där vi har Estonia katastrofen och Palme mordet i färskt minne som bara är några händelser som man kan reflektera över där man mörkat och ljugit allmänheten och medborgarna i ansiktet.

Detta har välkomnats varmt bland globalistiskt sinnade politiker här i Sverige där alla åtta Riksdagspartier gjort medvetet korrupt förräderi mot sitt eget land och lagt Sverige i händerna till främmande land främst till USA. Där har media och politiker helt tystat och mörkat totalt denna fråga!

Utifrån den övriga världen utformar man nu strategiska planenliga strategier på de möten man har med RAND Corporation som är en av flera tankesmedjor av inflytelserika globalistiska Amerikaner där Carl Bildt verkar som rådgivare till RAND:s europeiska division där han arbetat de senaste fem åren med samma följdriktning mot Davos.

Där samlas världens ledande politiker, där Klaus Schwab samtalar med inflytelserika makthavare över hela världen.

Begreppet åsyftar bland annat en omställning där det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt styre med långtgående digitalisering och robotisering - även av människorna själva.

Ytterst kommer den fjärde industriella revolutionen leda till en sammansmältning av våra fysiska, digitala och biologiska identiteter", förklarade Schwab själv i ett utspel för Chicago Council on Global Affairs redan 2019.

Detta händer, precis nu i denna dag det jag beskriver i landet Sverige, som ligger i bräschen och i framkant för den digitaliserade vården där Svensk kraftsamling för införande och utveckling av precisionsmedicin Genomic Medicine Sweden (GMS) som är en nationell kraftsamling som syftar till att patienter i Sverige på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt säger man skall få tillgång till genetisk analys för att möjliggöra bättre diagnostik och mer individanpassad vård,

Unikt samarbete med gemensam dataplattform GMS kommer att bidra till digitaliseringen av hälso- och sjukvården genom att lägga grunden till en infrastruktur för delning av data mellan svenska regioner samt med akademin och näringslivet.

En gemensam plattform för genomikdata byggs som ett nationellt skalbart system, vilket kommer att vara överförbart till andra områden och till nytta för hela life science-ekosystemet. Därmed stärks datadriven forskning, utveckling och innovation hävdar man för mänskligheten i stora välformade förskönande ordalag!

Dataplattformen kommer att utformas för att kunna möjliggöra och nyttiggöra vårddata med hjälp av kraftfulla analysverktyg baserade helt på AI.

Det är likadant med den digitaliserade valutan som kommer att införas med den stora omställningen i världen där det nuvarande ekonomiska systemet går i graven, där Slagorden, framförallt The Great Reset - "den stora omstarten", kommer att bli den verklighet som jag skrivit om tidigare i mina inlägg och den har ju nu redan börjat och blir en sann realitet i världen.

Flera centralbanker utvecklar för närvarande sina digitala valutor baserat på blockkedjeteknik. Genom att utveckla sina egna digitala valutor syftar centralbankerna till att flytta samhället mot mer kontrollerbara valutor där digitala valutor baseras på blockkedjetekniken.

Centralbankernas digitala valutor är allmänt kända av förkortningen CBDC (Central Bank Digital Currency). Centralbanker världen över är för närvarande i hård konkurrens för att släppa sina egna digitala valutor. Centralbanker har börjat utveckla sina digitala valutor i bakgrunden av bitcoin, ethereum och andra kryptovalutor och centralbanks digitala valutor, som traditionella kryptovalutor, baseras på blockchain-teknologi. 

 Skriver lite mera om centralbankernas digitala valutor och hur de skiljer sig från traditionella kryptovalutor.

DCEP är Kinas egen digitala valuta. DCEP är en förkortning av orden Digital valuta elektronisk betalning, och det är en helt digital valuta baserad på blockkedjetekniken.

DCEP är i själva verket en stablecoin, vars värde är helt kopplat till Kinas nuvarande valuta, renminbi. Genom att köpa DCEP är det således omöjligt att komma ikapp med liknande valutakursförändringar som traditionella kryptovalutor och för närvarande testas DCEP i flera stora kinesiska städer.

DCEP är fortfarande i testanvändning nu, men i framtiden kommer det att bli det enda officiella digitala betalningsinstrumentet tillsammans med Kinas nuvarande valuta, renminbi. Kina har utforskat sin digitala valuta i flera år.

DCEP är främst avsedd som en valuta som verkar inom Kina, men Kina kommer sannolikt att försöka sprida DCEP till andra länder och öka sitt eget inflytande och DCEP tjänar korrekt Kinas egna intressen eftersom det gör det möjligt att övervaka sina användare. Varje transaktion som görs med DCEP lagras i en blockkedja som den kinesiska regeringen kan använda för att tjäna sina intressen.

Digitala valutor utgivna av centralbanker kommer utan tvekan att bli mycket vanligare i en inte så framliden framtid. Centralbankens digitala valutor bör inte på något sätt förväxlas med traditionella kryptovalutor som bitcoin.

Centralbankernas digitala valutor utvecklas helt av centralbanker, så deras styrning och teknik styrs också helt av dem. Det övergripande målet för centralbankernas digitala valutor är att ta samhällen bort från traditionella kontanter mot en mer kontrollerad digitaliserad modell.

Allt finns tillgängligt att läsa och är väl dokumenterat för gemene man om man så vill ta del av det material där de beskriver utförligt nu i denna dag denna "transformering" och de håller på för fullt att förverkliga att genomföra detta jag beskriver för en digitaliserad mycket sjuk satanisk värld där alla människor är kontrollerade och övervakade i detta djupt utvecklade system!


Det som vi nu kommer att få höra och se mycket mer utav, är om den förlöjligade "klimatkrisen" som ligger i FN:s agenda 2030-17 delmål som kommer att eskalera för fullt inför världens ögon och öron. Det finns idag full vetenskaplig evidens om detta och det är tämligen uppenbart att så enorma omvälvningar inte kan ha orsakats av enbart mänskliga "jordiska" krafter.

Processerna med nedisning och efterföljande avsmältning av dessa gigantiska mängder is är inte överhuvudtaget klarlagda idag utan man skrämmer folk till lydnad om en klimatkollaps som aldrig infinner sig och som har basunerat ut i åratal inför  den stundande kommande imaginära "klimatkrisen".

Den troligaste hypotesen är nog de helt normala cyklarna som styrs av processerna i solsystemets och vandring i galaxen och vintergatan där Intensiteten i den kosmiska strålningen kan vara olika i dess spiralarmar och mellan dem.

Professor Henrik Svensmark har visat att den kosmiska strålningen påverkar klimatet och vi har även i Sverige Lennart Bengtson som är professor i meteorologi som hänvisat till denna klimathysteri som inget annat är en religion för att driva hela paketet med alla dessa narrativ till en teknokratisk världs omställning.

Detta är helt uppenbart absurt och kommer att bli en utav de drivande frågorna i världen där klimatet kommer att stå centralt i fokus och där man  på fullaste allvar vill göra världens befolkning "billös" som argument för den påstådda "klimatkrisen" och deras avsikter är att självklart få en större kontroll över varje medborgares liv!

Då är det ganska naivt att låtsas som att det bara är människans påverkan av "klimatet" och det finns inget som människan kan göra åt "klimatet" utan åt möjligtvis "miljön". Där kan människan påverka något till det bättre men att bara räkna med "jordiska "krafter som rimligen är små,  jämfört med de kosmiska krafterna.

 Ännu mer naiv är klimatpanelen IPCC:s förutsättning att människan, som är mycket liten i jämförelse med Jorden, har ett dominerande inflytande på klimatförändringarna.

Som om det inte är tillräckligt absurt, litar IPCC till "klimatmodeller" som bygger på datorsimuleringar av vädrets utveckling de närmaste 80 åren. Det vet man så lite om, att fler än 30 parametrar måste gissas.

En gammal regel är att man kan få ett meningsfullt resultat bara om man gissar högst 3 (TRE) parametrar. Eftersom resultaten är så osäkra gör man om beräkningarna ett hundratal gånger med vitt skilda resultat. Detta borde vara tillräckligt för att man skall förstå att beräkningarna är totalt värdelösa.

Innan Covid19 rullades ut i världen år 2020 så hade man större militära övningar och i oktober 2019 genomfördes en förövning till den så kallade pandemin innan de släppte denna strategiskt uttänkta planerade kupp för mänskligheten. I wuhan i Kina och även i Sverige hade man genomförda förberedda övningar om den kommande världs bluff som då senare inträffade.

Det är så här man genomför sina planenliga strategier genom att samköra olika scenarier med övningar världen över innan man genomför det som man har för avsikt att genomföra och implementera permanent i världen!

Där är MSB och Folkhälsomyndigheten i Sverige som är dessa organisationer som samkör med olika aktörer för utförandet och genomförandet av dessa planenliga, planerade operationer. I andra länder heter dessa organ självklart något annat men syftet och genomförandet är detsamma!

Nu har man år 2023 i Sverige en stor militär övning som kallas SAMÖ 2023- där man övar inför kommande Scenariot som rör hantering av storskaliga väderrelaterade händelser. Vi får se vad det innebär och vad som kommer att hända år 2023 men det kan vi återkomma till vid ett senare inlägg.

Nu till det som gör livet till en mening. Han som har menat och menar något i allas liv, en vandring i Herrens underbara Nåds gärningar i en fallen värld, där bara Han kan och vet allt.  Han har full kontroll över allt som händer på vår jord.

Kan man inte tycka, att det är ett svagt redskap för en sådan väldig gärning? Herren Gud ser sitt folks oerhörda betryck och sänder då en svag människa för att avhjälpa detsamma. Hade Han inte istället kunnat sända eld från himmelen eller låta himlen rämna och skicka sina tjänare in i nöden och olyckorna.

Varför valde Han en människa, då ärkeängeln Gabriel alltid står redo att dra ut i Herrens tjänst. Ja sådan är vår Herres väg; Han använder oftast mänskliga medel och krafter för att uppnå sina Gudomliga ändamål.

Han tar människor i arbete för att höja och styrka människor där Han gjuter sin egen styrka och kraft in i en liten mask och så blir denna mask en underbar kraft i Herrens egen hand för att visa att styrkan och kraften är Guds egen där människan alls intet kan utföra om inte Herren så ger den av sin Gudomliga Nåd och av ett sviktande rö gör Han en järnpelare.

Denna mäktige Gud vill även använda dig min vän och runt om kring oss finns ett sådant där Egypten, där betryck och nöd råda, hem försänkta i djup okunskap, samhällets så kallade försvarare som nedsänker sig i tyranniets och korruptionens mylla där mörkret har förblindat makthavarnas sinne till att begå övergrepp mot sin nästa.

Då säger Herren just till dig min vän att gå nu åstad för Jag vill sända dig, så sade Gud till Mose och Han som ger befallningen skall även ge kraften för att utföra den.

Mitt Jerusalem är den levande Gudens tempel och frågan som Herren ställer är om jag bär det i mitt hjärta och prisar jag Herren för detta dyrbara arv och att det har förlänat mig min själs salighet och kommer jag ihåg de faror den löper, framför allt på den delen av sina murar, där det är glest försvar och således lätt kan genombrytas.

Med kärleken tränger en ny underbar insikt fram där luften släpper in ljus och en varm och livgivande fläkt av liv där allt blir nytt. Det är som att släppa in våren i våra liv och vad som varit slaget i vinterns bojor vaknar och stiger upp ur sin grav.

Så kommer jag då in i Guds rika Nåd och jag blir invånare i ett nytt underbart rike där jag börjar bli acklimatiserad i de saligast närvaro och där jag får se Guds godhet och nåd och där jag så småningom börjar att uppfatta och förstå andliga ting och där jag skådar Guds rikes underbara glans som påverkar så mitt liv.

Så vill nu Herren öppna upp för den som lämnat världens rike och avsagt sig denna världens och förförelsens irrbloss, som bara skapar begär efter vad som finns på denna sida av detta luftslott och lockelsens och förförelsens vilja att dra mig bort från den evige.

Frälsningens under måste följas av lovsång och tyvärr så är det många som ropa: Gud var oss nådig! men som aldrig ropa var oss lovad! Det var ingen som återvände för att betyga sin tacksamhet utom samariten. Tio renades men endast en som var tacksam!

Det kan aldrig bli en förnöjsamhet i hjärtegrunden om inte en sann tacksamhet infinner sig i ett hjärta som har berörts av den evige och när den gamla välsignelsen inte förnyas i tacksamhet så infinner sig en inkognito där allt blir satt inunder undantag.  Därefter så faller man i en lömsk glömska i vad Herren gjort och tacksamheten och glädjen förbyts mot hopplöshet och bitterhet.

Så säger Herren den evige till den som inte vittnat om sin välsignelse som man redan fått är att likna vid döda havet och där allt som Jag Herren gjort och skapat i en människa är för att hon skall brista ut i en tacksägelse och lovsång till ära och lov inför Mig och människor.

Om jag noga aktar på Honom men inte i förbigående med en ömklig nick av igenkännande; jag får då inte endast kasta en blick på Honom då och då, i det jag erkänner Honom.

Att erkänna Honom är att erkänna Honom som konung med rätt att styra och såsom största delägare i alla mitt livs affärer, även med rätt att ge utslagsröst i allt i mitt eget liv. Nej det är inte igenkännandet av någon bekant, det är en hyllning av en konung och om jag så erkänner Honom skall Han leda mina steg.

Då kan jag då få erfara att jag leds mot det härliga mål, till det som är ämnat i mitt liv och den väg som väljs blir inte alltid den mest lockande, men det är den rätta vägen och också den säkra vägen och jag kommer att få göra underbara upptäckter på den kanske föga erbjudande stigen.

Hur skall jag då göra för att låta mig veta vilken stig jag då skall gå, för det kan jag aldrig veta och säga för vi vet inte och kan inte förutse Guds handlanden med oss.

Men om jag i mitt liv kärleksfullt erkänner Honom, skall Han säkert finna något sätt att göra sin vilja känd för mig för ljuset skall alltid nå det beredvilliga sinnet som förvandlar och skapar en livgivande karaktär som håller att stå fast rotat och grundat i Honom som för mig ända hem till min faders hjärta!

Nu till sist min vän vill jag säga att den tid som vi lever i, där sanningen och kärleken är Han själv och där ondskan och de som mördat och förslavat mänskligheten utrotas av Hans andedräkt i Hans tillkommelse.

Vi ser nu att alla profetior i Guds ord får sin fulla uppfyllelse och Anden säger att förbereda oss på en tid av fruktansvärd karaktär. Vi kommer inte att ryckas upp till någon utopisk himmel, utan vi kommer att möta Honom på skyarna och följa med ned på Oljeberget med alla de heliga.

Där kommer Han döma rättvist innan denna tid är till ände, men vi kommer att kunna ta oss igenom dessa svåra tider som nu är runt hörnet genom Guds Nåderika löften för de som gjort sig klara och redo för denna sista extrema tid och vistelsen är och förblir på den nya omskapade planeten jorden och inget annat som historiskt förvanskats av villoläror!

/Jan-Åke Henriksson

Livet i Herren! År 2019

Ett avfall med stora konsekvenser! Lyssna vad jag har att säga! Videon är i två delar.

Ps:131 Att inte umgås med det som är för svårt och stort! Herren är nådefull och full av sin kärlek till oss. Det spelar ingen roll om vi har framgång eller motgång för Han är densamma och förändras inte. Det är i de skeenden i våra liv där vi tycker att ingenting händer och att allt känns så hopplöst som Han vill säga att allt är under kontroll.

Han vill lära oss att vara stilla och förtrösta på vetskapen om att det inte beror på oss att vi måste göra massa saker för Honom eller att kraven blir så stora att vi "bågnar" inför våra egna måsten. Att en själ finner vila och förtröstan i Hans underbara nåd är så mycket större en alla måsten och krav.

/Jan-Åke Henriksson

Att Finna Livet i Herren!

Den sunda läran i Guds ord bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss Det är inte jaget som har en plats till något i den sunda läran om Jesus. Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig. Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva. Apg: 17:24-25 Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina egna ansträngningar.

Vi får låta Guds nåd verka på våra liv för det är det enda som verkligen gäller. Det vi ser idag vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." och en felaktig grund i Guds ord. Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det.

Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna. Det enda jag gör är att vara stilla inför min Herre och infinna mig i trons vila. Jag gör ingenting i mig själv för att nå människor. Bara vara stilla och ledas ditt Herrens Ande leder oss.

På kort tid är det två stycken själar som blivit frälsta av att varit stilla och trofast, bedjande och lydig. Vi får se den största närvaron av Herren när vi lär oss att lyssna och gå när Herres säger det till oss. Faran är att det blir prestation och krav i våra försök att vinna människor för Herren. Vi har ingenting att berömma oss av att vi är så duktiga och skötsamma eller att vi har olika metoder och läror som vi svänger oss med. En förkrossad ande och ett bedrövar hjärta är det offer Herren vill ha i oss där vi ödmjukar oss inför honom som är allsmäktig kärleksfull och god.

/Jan-Åke Henriksson


Några Tankar!


En rättelse! Nya testamentets grundtext är skriven på Grekiska och det Gamla testamentet på Hebreiska!

Några Lovsånger och en Bön!


Våra Egna Ansträngningar!


Det är så att när man själv vill skapa förutsättningar som man tror är rätt och att man proklamerar en falsk bild av Herren som egentligen inte bygger på sann kristen grund, då blir sannolikheten den att man gärna går över gängse bibliska gränser för att nära de köttsliga och sinnliga begären i människans liv.

Så har det alltid varit med människans beskaffenhet att det är så svårt att "be" till nådens Gud om helande och befrielse. Vi är så benägna att hela tiden "begära" saker av Herren för att istället be till vår frälsare som gav sitt liv av nåd till hela mänskligheten. Typiskt västerländskt tänkande i trossammanhang i trosrörelsen att bara jag hoppar och skriker lite så löser sig det mesta av problemen.

Vi får vackert lägga oss ner i ödmjukhet och be vår frälsare om de saker som han lägger på våra hjärtan. Det vi egentligen strävar efter i våra liv är att finna livet i Honom för när vi försöker att i vår egen strävan efter resultat och mening i detta liv så kommer det bara att bli besvikna och frustrerade krav som uppnås i oss själva och resulterar i ett hopplöst eget jagande efter meningen med livet.

När vi har insett att resultaten inte kommer av att vi själva skapar egna förutsättningar i vår strävan efter meningen och sammanhangen. Då först kan vi säga att när jag dött bort från mig själv och har sett min egen ofullkomlighet och strävan efter meningen med mitt liv kan jag säga att nu lever inte jag själv utan Kristus lever i och genom mig och jag finner trons vila i Honom och prestationen som plågat och vakat över mitt liv har nu dött bort från mig.

Genom honom som nu lever i mig kan jag bara i nåden finna tröst och hjälp. Lagens krav på rättfärdiggörelse kan ingen människa hålla och leva med i sig själv. Nu var det ett krav från Herren att leva genom lagen och det kravet kunde bara en person åstadkomma åt oss genom ett erbjudanden av att nåden som ges fritt av ett kärleksbudskap till den som tror på att Han tagit lagens krav på sig en gång för alla på sitt kors. Han kom inte för att upphäva lagen utan att fullborda lagen i Honom.

Därför så kan vi inte själva nå fram till ett avgörande i vårat liv för det är bara genom en död människa som vi kan upptäcka livet i Honom och leva genom Honom där allt handlar om min älskade Jesus. Jag tror att Himmelen är Jesus och att allt är genom Honom och vi lever för Honom genom våra döda liv som uppstått till Honom i härlighet.

Vi är ju främlingar och gäster på denna jord och vi har hopp och längtan. 1kor 1:13 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. I så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor.

Vi skådar upp till himmelen för där har vi vårt hopp och längtan. 1: Johanesbrevet 3:3 Var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likasom Han är ren.

Jag tror att det finns inga gränser för vad en människa kan få vara med om när hon fått en uppenbarelse av att vara död i Herren för då kan vi säga som Aposteln Paulus säger Filipperbrevet 4.13 allt förmår jag i Honom som ger mig kraft.

Då kan vi möta alla livets hårda prövningar och krav för då är det inte längre det egna JAGET som har herraväldet i våra liv. Jag vet att det är på grund av Guds styrka att jag är den jag är och gör det jag gör.

Det finns inget sätt jag kunde göra ens hälften av vad jag gör i min egen styrka! Jag kan inte göra det. . Om Gud allsmäktig inte är vid din sida, vem kommer du då att kunna luta dig mot när världen omkring dig faller.

Endast i honom finner vi fullkomlig frid, hopp och kärlek. Läran om Herren bygger inte på vad jag kan eller presterar utan vad Herren gör i oss och genom oss Det är inte jaget som har en plats till något i läran om Jesus.

Vi är inte ett dugg viktiga för Herren om vi nu tror det att det beror på mig. Han behöver överhuvud taget inte våran hjälp när vi försöker att åstadkomma resultat i oss själva.

Så länge vi tror att vi själva kan berömma oss så har vi kommit bort från Jesus för då beror det bara på mig och mina ansträngningar. Vi får låta Guds nåd verka på våra liv för det är det enda som verkligen gäller.

Det ser idag vad konsekvenserna med trosläran fört med sig "prestation och krav." Det måste till en uppenbarelse av den Helige Ande för att Kristi kropp skall förstå det. Så länge vi springer före Herren utan att ta oss tid och en funderare på vad vi håller på med i vårat kristna liv så blir vi bara besvikna och uppgivna.

/Jan-Åke Henriksson

Hur Jag Träffade Min Fru!


 Jag och min älskade fru att vi varit gifta i 19 år den 29 maj där vi varit gifta sedan 2004. Det är 16 år sedan jag kom till Örebro och efter bara 8 månader så var vi gifta. Jag hade fått tag i ett radhus i Vintrosa utanför Örebro där jag bodde jag och min lilla katt.

Jag var på ett möte i en församling där jag såg min blivande fru för första gången. Jag skulle gå på toaletten när mötet just skulle börja och när jag gick förbi henne så blinkade jag till henne med ett gott "öga" där jag fick höra senare att hon hade sagt till sin faster som satt bredvid henne på mötet att vad var det där för en tok.

Nu var det så att jag hade min dotter med mig på mötet där min blivande frus faster lutar sig över bänken där hon satt och frågar min dotter om hon fick prata med henne efter mötet med en fika. Efter mötet så försvinner fastern utan att göra sig hörd och min blivande blir ensam med mig och dottern där vi tre sitter vid ett bord i caféet.

Jag sitter och lyssnar till samtalet som min dotter och min blivande fru har och där jag fick reda på att hon jobbade i en butik som sålde damkläder. Min dotter och min blivande avslutade samtalet och vi skildes och önskade varandra Guds välsignelse.

Jag kunde inte släppa denna kvinna i mina tankar så jag sade till Herren att om det här är min fru som jag skall ha, så är det ditt ansvar att föra oss ihop. Jag åker jag ner till Centrum och parkerar min bil och jag har bett Herren om vägledning att det första skyltfönstret som jag tittar in i så skall våra blickar mötas om inte så är det inte min fru.

Jag går planlöst fram på gatorna i centrum och kommer till ett skyltfönster där jag tittar in mot butiken och när jag gör detta så möts våra blickar där vi häpna stirrar på varandra och nu så firar vi våra kärleksfulla 19 år tillsammans jag och min fru.